Lưu ý mới về báo cáo kiểm toán được chấp thuận

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản cho biết chỉ chấp thuận kiểm toán viên theo công ty kiểm toán, không chấp thuận theo tư cách cá nhân.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trước tình trạng kiểm toán viên thay đổi nơi làm việc, UBCKNN vừa có văn bản nhắc nhở các công ty kiểm toán trong danh sách được chấp thuận cho các công ty niêm yết. Theo đó, UBCKNN chỉ chấp thuận kiểm toán viên theo công ty kiểm toán, không chấp thuận theo tư cách cá nhân.

Mỗi kiểm toán viên chỉ được chấp thuận theo danh sách đính kèm với một công ty kiểm toán được chấp thuận.

Do đó, báo cáo tài chính được kiểm toán bởi kiểm toán viên có tên trong danh sách của công ty kiểm toán được chấp thuận nào phải do chính công ty kiểm toán đó ký, đóng dấu mới được coi là báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận.

Công ty kiểm toán được chấp thuận ký đóng dấu xác nhận báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán viên thuộc danh sách chấp thuận của công ty kiểm toán khác thì báo cáo tài chính đó không được coi là báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

(Theo Lao Động điện tử)