Ngày giao dịch không hưởng cổ tức

Xin cho biết ngày giao dịch không hưởng cổ tức là gì?

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu cổ phiếu được giao dịch (mua/bán) vào ngày đó thì người mua (người sở hữu) sẽ không được hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được trả cho người có tên trong danh sách hưởng cổ tức sở hữu cổ phiếu đó được lập vào ngày đăng ký cuối cùng.