“Nhà đầu tư cần phân biệt Bản cáo bạch và Bản công bố thông tin”

Theo ông Trương Lê Quốc Công, Phó trưởng Ban Quản lý phát hành, UBCK: "Khi nhìn nhận về việc công bố thông tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phân biệt Bản cáo bạch và Bản công bố thông tin".

“Nhà đầu tư cần phân biệt Bản cáo bạch và Bản công bố thông tin”

Ông Trương Lê Quốc Công cho biết: Với những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, UBCK không có trách nhiệm kiểm tra Bản công bố thông tin của doanh nghiệp, mà việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp niêm yết, hoặc doanh nghiệp phát hành cổ phần ra công chúng, Bản cáo bạch do UBCK xét duyệt. Tuy nhiên, Ủy ban chủ yếu kiểm tra xem các thông tin trong Bản cáo bạch có đúng quy định không, còn những chi tiết mang tính kỹ thuật như phương án khả thi của dự án, hay vấn đề thuộc chuyên ngành hoạt động của doanh nghiệp thì Ủy ban chỉ cố gắng yêu cầu doanh nghiệp thông tin tối đa, chứ không có nghĩa vụ thẩm tra hay xác nhận những thông tin này là hoàn toàn chính xác.

Quy định pháp lý cũng chưa bao quát hết các trường hợp, nên ở một số doanh nghiệp, Ủy ban yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thêm thông tin để nhà đầu tư xem xét. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp bán cổ phần cho cổ đông chiến lược thì phải nói rõ tiêu chí chọn lựa cổ đông chiến lược là như thế nào, bán cho CBCNV thì phải đính kèm danh sách… Với yêu cầu như vậy, UBCK sẽ thúc đẩy doanh nghiệp minh bạch thông tin trước thị trường. Con dấu của UBCK trong Bản cáo bạch của doanh nghiệp không đảm bảo tính chính xác của mọi thông tin mà doanh nghiệp công bố, mà chỉ hàm nghĩa rằng, việc công bố thông tin của doanh nghiệp đã được thực hiện đúng theo các quy định pháp luật. Trên thực tế, có một số thông tin doanh nghiệp công bố chưa rõ ràng hoặc chưa chuẩn xác, nhưng trong quá trình xét duyệt Bản cáo bạch, UBCK có thể không phát hiện ra. 

(Theo Đầu tư Chứng khoán Online)