Phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán cho các cán bộ, ngày 14/08/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị “Phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán”.

Quang cảnh Hội nghị.Quang cảnh Hội nghị.

Phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đang xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền nói chung và trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nói riêng.

Theo đó, ngày 18/06/2012, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013). Ngày 04/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013). Trong Luật và Nghị định có những quy định mới về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán mà các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký phải tuân thủ.

Việc ra đời các Luật, Nghị định và Thông tư nêu trên đã tạo hành lang pháp lý hướng dẫn các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền...

Tại Hội nghị, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tập trung phổ biến các nội dung cơ bản về công tác phòng chống rửa tiền nói chung và những quy định pháp luật chính yếu về công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính như: quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền; cơ chế phòng chống rửa tiền tại Việt Nam; nghĩa vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử phạt đối với công tác phòng chống rửa tiền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận, các câu hỏi liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền như: các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán; báo cáo bất thường về báo cáo giao dịch giá trị lớn, báo cáo giao dịch đáng ngờ…..

Hội nghị lần này nhằm giúp các tổ chức hiểu đúng về phòng chống rửa tiền, qua đó giúp các tổ chức triển khai đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý dòng tiền ở công ty.

(PV)