Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Quyết định số 3567/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.

Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Theo đó, các giao dịch chứng khoán chưa niêm yết không quy định đơn vị giao dịch, nhưng quy định biên độ dao động giá là +/-20%. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận...

Nhà đầu tư có thể thỏa thuận giao dịch với nhau bất kỳ thời gian nào trong ngày. Tuy nhiên, thời gian yêu cầu CTCK thực hiện nhập báo cáo kết quả giao dịch vào hệ thống là từ 10h-12h và từ 13h-15h tất cả các ngày làm việc...

Phí giao dịch cho CTCK quy định nhưng mức thu không vượt quá mức trần hay thấp hơn mức sàn do Bộ Tài chính quy định...

Lệnh chào mua/chào bán có hiệu lực tối đa trong 1 ngày giao dịch hoặc cho đến khi được thực hiện hoặc bị hủy bỏ. Trường hợp muốn thay đổi các thông tin của lệnh chào mua/chào bán, CTCK thực hiện hủy lệnh chào mua/chào bán cũ và nhập lại lệnh mới...

Các báo cáo kết quả giao dịch đã nhập vào hệ thống sẽ không được phép hủy bỏ. Trong trường hợp phát hiện sai sót trong quá trình nhập báo cáo giao dịch thì công ty chứng khoán sẽ thực hiện sửa báo cáo giao dịch trên hệ thống. Dựa vào mức độ hệ quả phát sinh từ việc hủy giao dịch, thành viên có giao dịch bị hủy phải bồi thường cho thành viên có giáo dịch đối ứng trên cơ sở thỏa thuận, tối đa không quá 10% giá trị giao dịch. Thành viên sửa lỗi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh cho nhà đầu tư do việc giao dịch bị loại bỏ...
 
(Theo Thông tin Tài chính)