Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông bị phạt 200 triệu đồng

Ngày 11/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt tiền là 200 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định do không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ theo quy định, vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 37 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định do tổ chức lưu giữ không đầy đủ chứng từ theo quy định, vi phạm Khoản 24, Điều 18, Điều 34 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC (nay là Điều 40 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Phạt tiền 70 triệu đồng do không báo cáo theo quy định, vi phạm Khoản 1, Điều 33, Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC (nay là Khoản 1, Điều 39, Thông tư số 212/2012/TT-BTC) và Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC), quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Phạt tiền 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP do không công bố thông tin theo quy định, vi phạm Điểm 2, mục V, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Điều 19, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)