Quý III/2018: Lợi nhuận các công ty chứng khoán đạt 2.137 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2018 của các công ty chứng khoán (CTCK) thành viên, tổng doanh thu của 72 CTCK đạt 5.621 tỷ đồng, giảm 8,6% so với quý trước.  
Ảnh minh họa-nguồn: internet.Ảnh minh họa-nguồn: internet.

Về cơ cấu doanh thu có sự điều chỉnh tỷ trọng giữa doanh thu môi giới và doanh thu bảo lãnh phát hành. Doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỉ trọng 24% (giảm 7% so với quý trước), lãi từ hoạt động tự doanh và cho vay chiếm 59%, doanh thu từ hoạt động tư vấn chiếm 7% (tăng 2% so với quý trước), doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành chiếm 8% (tăng 6% so với quý trước) và doanh thu khác chiếm 2% (giảm 1% so với quý trước). 

Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới của các CTCK đạt 1.335 tỷ đồng, giảm 28% so với quý trước. Mặt khác, hoạt động môi giới tiếp tục có sự phân hóa lớn giữa các CTCK, 20 CTCK dẫn đầu có doanh thu môi giới đạt 1.197 tỷ đồng, chiếm 90% tổng doanh thu môi giới của toàn thị trường, giảm 2% so với quý trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế của 72 CTCK đạt 2.137 tỷ đồng, tăng 59% so với quý trước. Số CTCK có lãi và giá trị lãi đều tăng so với cùng kỳ năm trước và quý trước. 56 CTCK có lãi, tăng 11 CTCK so với quý trước, với số lãi là 2.189 tỷ đồng; 16 CTCK thua lỗ, với số lỗ là -52 tỷ đồng.

Lợi nhuận của các CTCK tăng chủ yếu là do chi phí hoạt động giảm mạnh. Tổng chi phí quý III/2018 của các CTCK là 3.056 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 33% so với quý trước, trong đó, chi phí hoạt động kinh doanh là 1.834 tỷ đồng (giảm 45% so với quý trước).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết quý 3/2018 của 72 CTCK là 9.339 tỷ đồng; 45 CTCK có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dương với tổng giá trị là 12.398 tỷ đồng, 27 CTCK có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm với tổng giá trị là -3.058 tỷ đồng. 

PV