Sẽ công bố kết quả lựa chọn thành viên HNX tiêu biểu 2013

Chuẩn bị khép lại một năm nhiều khó khăn và biến động đối với thị trường chứng khoán (TTCK) nói chung và công ty chứng khoán (CTCK) nói riêng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các CTCK thành viên sẽ có một cách rất riêng để cùng nhau tổng kết, đánh giá hoạt động trong năm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Năm 2013 là năm đầu tiên HNX tổ chức lựa chọn và vinh danh thành viên tiêu biểu hàng năm nhằm ghi nhận và khích lệ sự đóng góp của các CTCK thành viên vào sự phát triển của thị trường chứng khoán và hoạt động của HNX. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ tiêu chí đánh giá CTCK một cách toàn diện, khách quan được HNX xây dựng.

Bộ tiêu chí lựa chọn thành viên tiêu biểu được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo phản ánh được mức độ đóng góp cho thị trường và hoạt động của HNX (thị phần môi giới và công tác phối hợp với HNX trong các chương trình phát triển thị trường) và những điều kiện tiên quyết CTCK phải đáp ứng trong bất kỳ hoàn cảnh nào (chỉ tiêu an toàn tài chính và tính tuân thủ nghĩa vụ thành viên). Trong đó, trọng số của từng tiêu chí có thể thay đổi trong từng năm đánh giá, thể hiện sự linh hoạt theo đặc thù từng năm như tình hình thị trường, đặc điểm thành viên, chương trình trọng điểm của HNX…Như vậy, bộ tiêu chí lựa chọn thành viên tiêu biểu hàng năm của HNX vừa dựa trên một bộ khung tài chính an toàn, vững chắc, vừa đảm bảo được sự điều chỉnh phù hợp qua các năm.

STT

Tiêu chí

Trọng số

1

Thị phần môi giới giao dịch cổ phiếu tại HNX

40%

2

Công tác phối hợp với HNX đối với các chương trình phát triển thị trường

30%

3

An toàn tài chính

15%

4

Tuân thủ các nghĩa vụ thành viên

15%

 

Tổng cộng

100%

Các CTCK thành viên được đánh giá theo từng tiêu chí trên theo thang điểm 100. Về thị phần môi giới giao dịch cổ phiếu tại HNX: Căn cứ kết quả tổng hợp thị phần môi giới của cố phiếu niêm yết của CTCK thành viên trong kỳ xem xét, HNX cho điểm tối đa 100 cho CTCK có thị phần cao nhất và điểm giảm dần cho các CTCK ở các vị trí xếp hạng thị phần tiếp theo. Về công tác phối hợp với HNX trong các chương trình phát triển thị trường, HNX đánh giá cho điểm CTCK qua sự tham gia vào các hoạt động đã triển khai như quảng bá sản phẩm, tạo hàng, thử nghiệm và áp dụng hệ thống giao dịch nâng cấp…

Đối với tiêu chí an toàn tài chính: HNX sử dụng mô hình CAMELS với các yếu tố đánh giá gồm mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, chất lượng quản lý, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán dựa trên số liệu BCTC kiểm toán/soát xét gần nhất để đánh giá và quy đổi ra điểm cho các CTCK thành viên. CTCK có điểm an toàn cao nhất đạt điểm tối đa 100, các CTCK còn lại được cho điểm theo hệ số quy đổi tương ứng với điểm xếp hạng an toàn. Về tiêu chí tuân thủ các nghĩa vụ thành viên: dựa trên kết quả giám sát định kỳ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của CTCK thành viên trong kỳ, HNX xem xét theo Thông tư 151/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán, mỗi vi phạm như nộp chậm báo cáo/công bố thông tin bị trừ 1 điểm.

Điểm vinh danh của mỗi CTCK được tính bằng cách lấy tổng điểm của từng tiêu chí nhân với trọng số tương ứng trên đây. CTCK được vinh danh phải đạt cả 4 tiêu chí, mỗi tiêu chí tối thiểu từ 80 điểm trở lên. Căn cứ vào tình hình hoạt động, sự đóng góp của CTCK thành viên trong kỳ đánh giá, HNX sẽ tổ chức thu thập số liệu, phân tích và chấm điểm cho từng CTCK thành viên. Kỳ đánh giá lần này là từ năm 2012 đến 9 tháng đầu năm 2013.

Kết quả của chương trình lựa chọn thành viên HNX tiêu biểu 2013 sẽ được công bố tại Hội nghị thành viên HNX năm 2013, dự kiến tổ chức ngày 29/11 tới đây. Các thành viên thị trường đều ghi nhận đây là một bước đi thể hiện quyết tâm hợp tác chặt chẽ hơn với các CTCK thành viên, ngay cả trong khó khăn, vì một thị trường chứng khoán hiệu quả, công khai, minh bạch.

(Kim Liên)