​Sửa đổi quy chế thành viên bù trừ, ký quỹ và thanh toán chứng khoán phái sinh

(eFinance Online) - Ngày 19/7/2017, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký ban hành Quyết định số 86/QĐ-VSD, sửa đổi, bổ sung Quy chế thành viên bù trừ ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 và Quyết định số 87/QĐ-VSD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, đối với Quy chế thành viên bù trừ, sửa đổi các nội dung liên quan tới hình thức xử lý đối với vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và vi phạm giới hạn vị thế,...

Đối với Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh, bổ sung nội dung quy định về thủ tục mở tài khoản giao dịch tổng; quy định về thời gian VSD xử lý yêu cầu đăng ký thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư do thành viên bù trừ gửi; quy định nguyên tắc nộp trái phiếu ký quỹ chuyển giao; quy định xác định giá thanh toán cuối ngày (DSP) trong trường hợp giá giao dịch không đáp ứng yêu cầu tính toán và một số nội dung khác trong các Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế,...

Các Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018.

(PV)