Tăng cường hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán

"Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam".

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, để thị trường chứng khoán phát triển vững mạnh hiệu quả, đóng góp thiết thực hơn vào sự phát triển của đất nước, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung rà soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động thông thoáng, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt, có hiệu quả Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm đã được phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung nâng cao quản trị doanh nghiệp, chất lượng hàng hóa niêm yết trên thị trường, sớm triển khai Đề án hợp nhất các Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng ý kiến chỉ đạo tại công văn số 6000/VPCP-KTTH ngày 6/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu mới và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

Thứ ba, đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, gắn việc cổ phần hóa với việc niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chứng khoán để các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán hiểu và chấp hành, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

(T.H)