Tháng 12/2013: HNX sẽ áp dụng chỉ số HNX FF Index

Nhằm cung cấp thêm thông tin chỉ báo trên thị trường cổ phiếu niêm yết, ngày 31/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành phụ lục chỉ số HNX FF Index, phụ lục bộ chỉ số quy mô, phụ lục bộ chỉ số ngành (thuộc bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số giá cổ phiếu). Đây là cơ sở cho việc tính toán và vận hành các chỉ số kể từ ngày 02/12/2013 tới đây.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bộ chỉ số quy mô

Bộ chỉ số quy mô là bộ chỉ số giá cổ phiếu dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng cổ phiếu các công ty niêm yết trên HNX. Điều kiện lựa chọn cổ phiếu vào bộ chỉ số quy mô là các cổ phiếu có thời gian niêm yết và giao dịch trên HNX từ 6 tháng trở lên (trừ trường hợp đặc biệt do Hội đồng chỉ số quyết định); có tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng từ 5% trở lên; và không bị tạm ngừng giao dịch trong vòng 03 tháng tính tới thời điểm xem xét.

Bộ chỉ số quy mô bao gồm 2 chỉ số: HNX Large Cap Index và HNX Mid/Small Cap Index. HNX Large Cap Index là chỉ số của 50 cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường bình quân 06 tháng cao nhất và vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên căn cứ theo báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc báo cáo kết quả phát hành gần nhất. HNX Mid/Small Cap Index gồm các cổ phiếu đủ điều kiện lựa chọn vào chỉ số quy mô và không thuộc nhóm cổ phiếu HNX Large Cap Index.

Việc lựa chọn cổ phiếu ra/vào rổ được thực hiện và điều chỉnh định kỳ 06 tháng/lần (Tháng 4 và 10). Ngoài ra, các trường hợp điều chỉnh đặc biệt khác sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số giá cổ phiếu tại HNX.

Bộ chỉ số ngành

Bộ chỉ số ngành là bộ chỉ số giá cổ phiếu dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các công ty có cùng ngành được phân ngànhtheo tiêu chuẩn HaSIC và có thời gian niêm yết và giao dịch trên HNX từ 6 tháng trở lên (trừ trường hợp đặc biệt do Hội đồng chỉ số quyết định). Để hạn chế tác động của các cổ phiếu lớn trong rổ, HNX sẽ áp dụng tỷ lệ vốn hóa tối đa là 20%.

Bộ chỉ số ngành được công bố lần này gồm 3 chỉ số thuộc 03 ngành cấp 1 như sau: chỉ số ngành Công nghiệp (HNX Manufacturing Index) với cổ phiếu thành phần là cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành Công nghiệp; chỉ số ngành Xây dựng (HNX Construction Index) với cổ phiếu thành phần là cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành Xây dựng; chỉ số ngành Tài chính (HNX Financials Index) với cổ phiếu thành phần là cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành Tài chính.

Việc xem xét điều chỉnh định kỳ đối với cổ phiếu tính chỉ số được điều chỉnh định kỳ một năm một lần sau khi Sở GDCK Hà Nội công bố định kỳ các cổ phiếu thành phần hàng năm của hệ thống phân ngành HaSIC. Ngoài ra, các trường hợp điều chỉnh đặc biệt khác sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 Bộ Nguyên tắc xây dựng và Quản lý chỉ số giá cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.

Chỉ số HNX FF Index

Ngoài ra, HNX cũng xây dựng chỉ số tổng hợp mới HNX FF Index của toàn thị trường. HNX FF Index bao gồm tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. Số lượng cổ phiếu tham gia tính chỉ số được áp dụng theo tỷ lệ tự do chuyển nhượng và được tính bằng công thức sau:

Tỷ lệ tự do chuyển nhượng

=

Tổng khối lượng lưu hành – Khối lượng hạn chế chuyển nhượng

Tổng khối lượng lưu hành

Đây là lần đầu tiên chỉ số tổng hợp của toàn thị trường được tính toán dựa trên phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng của các công ty. Đây là phương pháp tính toán chỉ số theo thông lệ quốc tế với mục tiêu phản ánh chính xác hơn diễn biến giao dịch trên thị trường, loại bỏ ảnh hưởng tới diễn biến chỉ số của giá những cổ phiếu có khối lượng niêm yết lớn song lượng tự do chuyển nhượng thấp.

Chỉ số HNX FF Index sẽ được vận hành trong tháng 12/2013 với điểm chỉ số bằng chỉ số HNX Index tại thời điểm đó. HNX vẫn tiếp tục tính toán và công bố HNX Index song song với HNX FF Index trong vòng 1 năm. Sau thời gian này, HNX Index sẽ bị loại bỏ khỏi bộ chỉ số của HNX.

(Quang Minh)