UBCKNN công bố 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán

(eFinance Online) - Ngày 1/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-BTC, công bố 18 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm: 

 05 TTHC đã được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

 09 TTHC đã được công bố tại Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

 03 TTHC đã được công bố tại Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

 01 TTHC đã được công bố tại Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(PV)