UBCKNN giải đáp các vướng mắc về giao dịch trên TTCK

(eFinance Online) - Để giải đáp các vướng mắc của các công ty chứng khoán liên quan đến quy định của Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 về giao dịch trên TTCK, UBCKNN vừa có văn bản hướng dẫn các công ty chứng khoán thực hiện quy định này.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, về nội dung ủy quyền, việc ủy quyền của nhà đầu tư cho công ty chứng khoán; cho người hành nghề của công ty chứng khoán thực hiện theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Cụ thể:

- Điều 38, Khoản 3 quy định: “Người hành nghề chứng khoán là người thay mặt cho công ty chứng khoán để thực hiện các giao dịch với khách hàng và công ty chứng khoán phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của người hành nghề chứng khoán khi thực hiện các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được công ty chứng khoán ủy quyền theo sự ủy thác của khách hàng cho công ty chứng khoán bằng văn bản”.

- Điều 47, Khoản 4, Điểm d quy định: Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới không được “Nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch mà không có ủy quyền của người đứng tên tài khoản bằng văn bản”.

- Điều 61, Khoản 1 quy định: Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện đồng thời nghiệp vụ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán trên cơ sở hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán ký với khách hàng là cá nhân; Công ty chứng khoán chỉ định người hành nghề chứng khoán có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc quản lý quỹ thực hiện quản lý tài khoản giao dịch ủy thác.

Điều 1, Khoản 15, Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC có sửa đổi quy định tại Điều 45 về nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán như sau: Công ty chứng khoán phải bố trí người hành nghề chứng khoán có chứng chỉ phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động. Nhân viên hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán không được kiêm nhiệm thực hiện các công việc tại các bộ phận thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý tài khoản giao dịch ủy thác; Trong hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán phải ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng thông qua đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật ủy quyền, giao quyền thực hiện. Công ty chứng khoán phải hoàn toàn chịu trach nhiệm và thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp đồng, phù hợp quy định của pháp luật chứng khoán, quy định của pháp luật về hợp đồng và các quy định pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh chứng khoán đã giao kết.

Các hoạt động ủy quyền khác của nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Về lệnh đặt trong phiên giao dịch, Điều 7, Khoản 4, Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 hướng dẫn giao dịch trên TTCK, quy định: Nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại phiên giao dịch liên tục trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.

Như vậy, nhà đầu tư có quyền đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh liên tục khi có đầy đủ tiền/chứng khoán để thực hiện giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp nhà đầu tư đã đặt lệnh mua hoặc bán tại phiên giao dịch liên tục trước đó nhưng chưa được khớp và vẫn còn hiệu lực thì khi chuyển sang phiên khớp lệnh định kỳ, nhà đầu tư có thể đặt tiếp lệnh bán hoặc mua chứng khoán cùng loại.

Về sửa, hủy lệnh, các công ty chứng khoán không được sửa, hủy lệnh LO, lệnh ATC, bao gồm cả lệnh LO vẫn còn hiệu lực, chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Về chuyển tiền nội bộ, việc chuyển tiền nội bộ của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán thực hiện theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Cụ thể:

- Điều 50, Khoản 2 quy định: Công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại.

- Điều 50, Khoản 4, Điểm a quy định: Khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán. Trong phương thức này, khách hàng, công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại có hợp đồng thỏa thuận về cách thức xác nhận, phong tỏa số dư tiền và chuyển tiền thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng. Sau khi lệnh mua chứng khoán của khách hàng được khớp, công ty chứng khoán có quyền yêu cầu ngân hàng nơi nhà đầu tư mở tài khoản thực hiện chuyển tiền tương ứng với giá trị khớp lệnh vào tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán do công ty chứng khoán đứng tên mở tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn. Công ty chứng khoán có nghĩa vụ thay mặt cho khách hàng thực hiện thanh toán giao dịch chứng khoán với các bên có liên quan.

- Điều 50, Khoản 4, Điểm b quy định: Công ty chứng khoán không được nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.

Các công ty chứng khoán nhận chuyển tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư là không được phép mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại (do công ty chứng khoán lựa chọn). Bên cạnh đó, việc nhà đầu tư chuyển tiền sang tài khoản của nhà đầu tư khác cũng tại công ty chứng khoán phụ thuộc vào nội dung quy định tại hợp đồng được lập giữa 3 bên là nhà đầu tư, công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại và việc chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của nhà đầu tư phải do ngân hàng thương mại thực hiện theo thỏa thuận tại nội dung hợp đồng 3 bên...

(PV)