UBCKNN thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2015

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2015. Theo đó, các SGDCK, TTLKCK Việt Nam thực hiện nghỉ giao dịch theo quy định của Bộ Luật Lao động cho năm 2015.

UBCKNN thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2015

Đối với các ngày làm việc có khả năng hoán đổi thành ngày nghỉ theo thông báo của Văn phòng Chính phủ cho năm 2015 thì các SGDCK, TTLKCK Việt Nam sẽ không thực hiện giao dịch và hoạt động thanh toán, bù trừ; không thực hiện thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

Đối với trường hợp hoán đổi ngày nghỉ thành ngày làm việc theo thông báo của Văn phòng Chính phủ cho năm 2015, các SGDCK, TTLKCK Việt Nam sẽ không thực hiện giao dịch và thanh toán giao dịch chứng khoán trong những ngày đi làm bù.

TTLKCK vẫn thực hiện thanh toán đối với lãi/gốc trái phiếu trong các ngày nghỉ hoán đổi thành ngày làm việc.

Các SGDCK, TTLKCK thông báo trên thị trường về lịch nghỉ giao dịch trong năm 2015 (gồm ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động; ngày nghỉ hoán đổi sau khi có thông báo của Văn phòng Chính phủ) để các thành viên thị trường và nhà đầu tư thực hiện...

(PV)