UBCKNN thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2017

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2017 để SGDCK TP. HCM, SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam biết và triển khai thực hiện.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, các SGDCK, TTLKCK Việt Nam thực hiện nghỉ giao dịch theo quy định của Bộ Luật Lao động cho năm 2017.

Đối với các ngày làm việc có khả năng hoán đổi thành ngày nghỉ theo thông báo của Văn phòng Chính phủ cho năm 2017 thì các SGDCK, TTLKCK Việt Nam sẽ không thực hiện giao dịch và hoạt động thanh toán, bù trừ; không thực hiện thanh toán lãi, gốc trái phiếu và gốc đối với tín phiếu.

Đối với trường hợp hoán đổi ngày nghỉ thành ngày làm việc theo thông báo của Văn phòng Chính phủ cho năm 2017, các SGDCK, TTLKCK Việt Nam sẽ không thực hiện giao dịch, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong những ngày đi làm bù nhưng TTLKCK vẫn thực hiện thanh toán đối với lãi, gốc trái phiếu và gốc đối với tín phiếu.

Thông báo của UBCKNN nêu rõ, các SGDCK, TTLKCK thông báo trên thị trường về lịch nghỉ giao dịch trong năm 2017 (gồm ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động; ngày nghỉ hoán đổi sau khi có thông báo của Văn phòng Chính phủ) để các thành viên thị trường và nhà đầu tư thực hiện.

(PV)