UBCKNN triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBCK.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kế hoạch đã xác định rõ mục tiêu triển khai kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016, bao gồm:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực chứng khoán.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các TTHC trong lĩnh vực chứng khoán.

- Thực hiện công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết TTHC trong lĩnh vực chứng khoán tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán) đầy đủ, kịp thời.

- Tiếp nhận, xử lý đầy đủ và kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính liên quan đến nhiệm vụ của UBCKNN.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của UBCKNN tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, về công tác xây dựng và tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC: Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Thứ hai, về công tác rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát các TTHC theo yêu cầu, nhiệm vụ tại Đề án 896; Thực hiện rà soát theo Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016 của Bộ Tài chính và Rà soát, chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

Thứ ba, về công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, thực hiện đánh giá tác động TTHC đầy đủ, đồng thời đảm bảo các tiêu chí: tính cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ của TTHC theo đúng quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP.

(PV)