Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cập nhật phiên bản mới của hệ thống FMS

Nhằm hỗ trợ thành viên (bao gồm các công ty quản lý quỹ, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) công bố thông tin đồng thời với việc gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng bản điện tử thông qua đầu mối duy nhất là hệ thống FMS, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo cập nhật phiên bản mới của hệ thống FMS.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, thời gian thực hiện công bố thông tin qua hệ thống FMS như sau:

- Kể từ ngày 03/6/2015, các công ty quản lý quỹ, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thành viên) thực hiện cập nhật phiên bản mới của phần mềm FMS và chỉ sử dụng phần mềm FMS để thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chấm dứt việc công bố thông tin theo các hình thức email, bản cứng trước đây (Chi tiết xem tài liệu hướng dẫn CBTT qua FMS).

- Trường hợp có sự cố, thành viên thực hiện theo Quy trình xử lý sự cố hoặc cần giải đáp các vấn đề kỹ thuật, đề nghị liên lạc theo địa chỉ: Tổ hỗ trợ FMS - Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0439340750 (ext: 401, 419); 0439350177. Email: hotrofms@ssc.gov.vn.

Văn bản kèm theo có liên quan: Công văn số 2555/UBCK-CNTT ngày 22/5/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thành viên thực hiện gửi báo cáo và công bố thông tin qua Hệ thống FMS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

>> Thông báo CV 2555

>> Tài liệu hướng dẫn sử dụng Công bố thông tin công ty Quản lý quỹ

>> Quy trình xử lý sự cố CBTT của hệ thống CSDL Công ty QLQ và Quỹ đầu tư

(PV)