Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước được tự chủ kinh phí và biên chế

Đó là nội dung chính của Thông tư số 104/2009/TT-BTC (ngày 25/5/2009) của Bộ Tài chính quy định thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thông tư nêu rõ, các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán; bảo đảm sự hoạt động an toàn và hiệu quả của thị trường chứng khoán; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và từng bước bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức….

Ngoài chỉ tiêu biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, trong phạm vi tự chủ tài chính và yêu cầu công việc, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước cấp đảm bảo hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, định mức chi hành chính, mức tiền lương 2 lần so với mức tiền lương do nhà nước quy định; mức chi bảo đảm hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp trong giai đoạn ổn định; mức tăng chi ngân sách hàng năm do nhà nước quy định.

Nguồn thu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước từ thu lệ phí cấp phép cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật; Thu phí giám sát thị trường, phí quản lý công ty đại chúng và các loại phí khác theo quy định.

Kết thúc năm ngân sách, sau khi đã bảo đảm bố trí đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao, kinh phí thực hiện tự chủ còn lại được xác định là kinh phí tiết kiệm, được trích tối thiểu 25% cho Quỹ phát triển nghiệp vụ để thực hiện đầu tư tăng cường cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập nhằm bảo đảm ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; Quỹ khen thưởng, phúc lợi...

Định kỳ hàng năm, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm ngân sách 2009.

(K.Hoa)