VACPA và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp triển khai nhiều hoạt động

Theo Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), trong năm 2013, Hội sẽ cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) triển khai các hoạt động sau: Thực hiện việc trao đổi định kỳ hàng quý về chuyên môn và kinh nghiệm giữa các chuyên gia của VACPA, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, các công ty kiểm toán lớn và cán bộ của UBCKNN về các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trên cơ sở các buổi trao đổi kinh nghiệm định kỳ, UBCKNN và VACPA sẽ có hướng dẫn kịp thời cho các công ty đại chúng và công ty kiểm toán. Bên cạnh đó, triển khai đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, chuyên viên của UBCKNN chịu trách nhiệm soát xét Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; Tuyên truyền phổ biến văn bản pháp lý mới cho các công ty đại chúng và thành viên thị trường; Triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán và kiểm toán cho các cán bộ quản lý công ty đại chúng bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

Ngoài ra cả hai đơn vị sẽ Thống nhất kiến nghị Bộ Tài chính nâng tiêu chí đối với việc xét duyệt các tổ chức đăng ký kiểm toán, nâng cao cạnh tranh và tạo sự chuyển biến về chất tại các công ty kiểm toán được chấp thuận. Phối hợp triển khai kiểm tra các công ty kiểm toán được chấp thuận (2 miền Nam Bắc). Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, thực hiện đánh giá xếp loại và công khai kết quả xếp loại đối với các công ty kiểm toán được chấp thuận. Cử chuyên gia của UBCKNN tham gia tuyên truyền và giảng dạy tại các khóa đào tạo kiểm toán viên và cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức.

Các hoạt động khác như tham gia xây dựng văn bản pháp luật và tài liệu hướng dẫn, phối hợp thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ các công ty kiểm toán, xử lý các sai phạm, cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán...

(Cát Tường)