Về quy trình tìm giá khớp lệnh

Có thể hướng dẫn cho tôi qui trình tìm giá khớp lệnh, nêu ví dụ cụ thể?

Về quy trình tìm giá khớp lệnh

Trả lời: Qui trình tìm giá khớp lệnh.
Theo qui định tại Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 của Bộ Tài chính về Thành viên và giao dịch chứng khoán:
- Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc:
i. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;
ii. Nếu có nhiều mức giá thoả mãn điểm i thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;
iii. Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả mãn điểm ii thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.
- Phương thức giao dịch thoả thuận là việc các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.
- Ưu tiên về giá:
+ Lệnh mua có mức giá cao hơn được thực hiện trước;
+ Lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện trước.
- Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua, bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước.
Ví dụ: Ta có sổ lệnh giao dịch của chứng khoán XYZ như sau:
- Trường hợp không có lệnh ATO:

Tích luỹ

Mua

Giá

Bán

Tích luỹ

10.000

10.000

30.000

10.000

34.500

15.500

5.500

29.000

15.000

24.500

22.500

7.000

28.000

4.000

9.500

25.500

3.000

27.000

3.000

5.500

34.000

8.500

26.000

2.500

2.500

Qua sổ lệnh ta có giá khớp lệnh của cổ phiếu XYZ là 28.000 đồng.
- Trường hợp có lệnh ATO và giá tham chiếu của lần khớp lệnh trước đó là 26.000 đồng:

Tích luỹ

Mua

Giá

Bán

Tích luỹ

13.000

10.000

30.000

10.000

31.500

18.500

5.500

29.000

21.500

25.500

7.000

28.000

21.500

25.500

27.000

10.000

21.500

25.500

26.000

10.500

11.500

3.000

ATO

1.000

Qua sổ lệnh ta có giá khớp lệnh của cổ phiếu XYZ là 28.000 đồng.