Xem xét định kỳ các chỉ số HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Hội đồng chỉ số đã thực hiện xem xét định kỳ đối với bộ chỉ số HNX, gồm chỉ số HNX FF Index, chỉ số HNX30, hai chỉ số quy mô HNX Large Cap Index và HNX Mid/Small Cap Index, ba chỉ số ngành Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp. Việc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2014. Các cổ phiếu hủy niêm yết sau ngày 5/5/2014 sẽ tự động bị loại khỏi các rổ chỉ số.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chỉ số HNX FF Index

Chỉ số HNX FF Index chính thức vận hành từ ngày 2/12/2013 và được xem xét định kỳ hàng quý. Căn cứ quy định tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số Giá HNX, những cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng dưới 5% sẽ bị loại khỏi rổ tính chỉ số HNX FF Index. Dữ liệu được lấy tính đến ngày 31/ 3/2014. Trong kỳ xem xét này, tất cả các cổ phiếu trong rổ tính HNX FF Index đều có tỷ lệ tự do chuyển nhượng trên 5%, do vậy không có cổ phiếu nào bị loại khỏi rổ do không đáp ứng điều kiện. Bên cạnh đó, tính đến ngày 21/04/2014, có 01 cổ phiếu hủy niêm yết (NIS), 01 cổ phiếu được chấp thuận hủy niêm yết (SJM, hủy niêm yết ngày 24/04/2014) và 03 cổ phiếu niêm yết mới (KSK, NFC, CHP). Như vậy, rổ chỉ số HNX FF Index cho kỳ mới dự kiến bao gồm 376 cổ phiếu thành phần. Chỉ số HNX FFindex mở cửa ngày 02/12/2013 với điểm cơ sở bằng với HNX Index là 65.19 điểm và đóng cửa tại ngày 31/03/2014 đạt 90.45 điểm, tăng 25.26 điểm, tương đương 38.75%. Trong khi đó chỉ số HNX Index đóng cửa cùng ngày đạt 89,44 điểm, tăng 24,25 điểm, tương đương 37,2%.

Bộ chỉ số quy mô

Bộ chỉ số quy mô gồm 2 chỉ số HNX Large Cap Index và HNX Mid/Small Cap Index. Việc xem xét định kỳ được thực hiện 6 tháng một lần, bao gồm điều kiện duy trì của các cổ phiếu trong rổ, việc lựa chọn chứng khoán thay thế trong rổ chỉ số HNX Large Cap Index và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số HNX Large Cap Index và HNX Mid/Small Cap Index. Dữ liệu tính toán được lấy trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến ngày 31/3/2014.

Theo đó, những thay đổi thành phần rổ chỉ số tại kỳ xem xét này như sau:

- HNX Large Cap Index: 5 cổ phiếu loại ra khỏi rổ là DNY, NBP, PVE, PVR và TDN do không thuộc top 50 cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường bình quân 06 tháng cao nhất, 5 cổ phiếu mới vào rổ là PSD, KLF, HLD, API và FIT.

- HNX Mid/Small Cap Index: các cổ phiếu đủ điều kiện lựa chọn vào chỉ số quy mô và không thuộc nhóm các cổ phiếu HNX Large Cap Index.

Chỉ số HNX Large Cap Index mở cửa ngày 02/12/2013 ở mức 100 điểm và đóng cửa tại ngày 31/03/2014 ở mức 137,51 điểm, tăng 37.51%. Chỉ số HNX Mid/Small Cap Index mở cửa ngày 02/12/2013 ở mức 99.99 điểm và đóng cửa tại ngày 31/03/2014 ở mức 140.93 điểm, tăng 40.93% so với chỉ số tại ngày cơ sở.

Bộ chỉ số ngành

Bộ chỉ số ngành gồm 3 chỉ số: chỉ số ngành tài chính, chỉ số ngành xây dựng và chỉ số ngành công nghiệp. Việc xem xét các chỉ số ngành được thực hiện định kỳ theo quý đối với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu trong mỗi rổ chỉ số ngành. Dữ liệu tính toán được lấy tại ngày giao dịch cuối cùng của quý (ngày 31/03/2014) và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo, tức là ngày 05/05/2014.

3 chỉ số ngành công nghiệp, xây dựng và tài chính đều mở của cùng ngày 02/12/2013 với mức điểm tương ứng là 99.98 điểm, 99.95 điểm, và 100 điểm. Tính đến hết 31/03/2014, 3 chỉ số này có mức tăng tương ứng là 31.91%, 48% và 43% so với các chỉ số tại ngày cơ sở, trong đó 2 chỉ số ngành xây dựng và tài chính có mức tăng cao hơn mức tăng 38.75% của chỉ số HNX FF Index. 

Chỉ số HNX 30

Việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số HNX 30 được thực hiện 2 lần trong năm vào tháng 4 và tháng 10. Kỳ xem xét định kỳ tháng 4 năm 2014 rà soát điều kiện duy trì của các cổ phiếu trong rổ hiện tại, các nội dung liên quan đến việc tính toán lựa chọn chứng khoán thay thế trong rổ chỉ số HNX 30 mới và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu thành phần. Chuỗi dữ liệu tính toán được thống kê trong vòng 12 tháng tính đến hết ngày 31/03/2014.

Việc điều chỉnh thành phần rổ chỉ số HNX 30 được thực hiện theo nguyên tắc: rổ chỉ số mới bao gồm tối đa 25 chứng khoán từ rổ HNX 30 cũ và chỉ thay đổi 5 chứng khoán để tránh sự xáo trộn quá nhiều chứng khoán trong rổ trong khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, thông tin cập nhật về báo cáo kiểm toán năm 2013, tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cũng được xem xét loại bỏ những cổ phiếu đặc biệt. Theo đó, tại kỳ xem xét này, 5 cổ phiếu loại ra khỏi rổ là PVL, ICG, PVE, IDJ, và NBC, 5 cổ phiếu mới vào rổ là PVX, KLF, HMH, DXP và TCT.

Chỉ số HNX 30 chính thức vận hành từ ngày 9/7/2012 với điểm cơ sở là 100 điểm. Mở cửa ngày 2/12/2013 HNX 30 đạt 122,62 điểm, tính đến ngày 31/3/2014, chỉ số HNX 30 ở mức 184 điểm, tăng 61,38 điểm, tương đương hơn 50% so với thời điểm 2/12/2013, mức tăng cao nhất trong số 7 chỉ số của  HNX trong cùng kỳ xem xét. 

(PV)