Các báo ngành Tài chính 17/04/2013

**Nâng cao kiến thức pháp luật năm 2013 cho cán bộ ngành Thuế Hà Nội; **Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; **Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Thông tư 35 ; **Các giải pháp thuế hỗ trợ DN 2.647 tỷ đồng;...

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật năm 2013 cho cán bộ công chức (CBCC) thuế nắm vững nội dung và thực hiện tốt các luật mới sửa đổi bổ sung để áp dụng vào công tác quản lý thu thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa mới tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật năm 2013 cho 343 CBCC ngành thuế Hà Nội.  

Tại hội nghị, các CBCC đã được nghe các giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật như: Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thực hiện từ 01/02/2013; một số điểm mới trong Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 gồm 6 chương, 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2012; nội dung cơ bản trong Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 gồm 5 chương, 26 điều và có hiệu lực từ ngày 20/11/2012; Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 và Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm qui định trong Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

Trong số các Luật được các giảng viên phổ biến, Luật Phòng chống tham nhũng  đã được Cục Thuế tuyên truyền phổ biến nhiều lần, dưới nhiều hình thức để CBCC ngành thuế nắm vững nội dung và thi hành Luật. Các biện pháp Phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện tại Cơ quan thuế các cấp; Cục Thuế đã tổ chức việc ký cam kết về không vi phạm pháp luật đến từng CBCC trong toàn ngành.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=89930641&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=89925546&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin: Ngày 11/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Vĩnh Hoàn (Mã CK: VHC) (theo Giấy đăng ký phát hành ngày 9/4/2013). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 9/5/2012.

Ngày 16/4/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBCK đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital vào tình trạng kiểm soát. Thời gian kiểm soát từ ngày 16/4/2013 đến ngày 16/4/2014.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát theo quy định của Thông tư  226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Ngày 15/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được Công văn số 12/CV-HĐQT.13 ngày 15/4/2013 về việc báo cáo và công bố thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

Theo báo cáo, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình dự kiến thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua ngày 28/5/2012; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/NQ-HĐQT.12 ngày 29/10/2012 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 37/QĐ-HĐQT.13 ngày 15/4/2013, chi tiết như sau:
 
- Chuyển đổi 480.000 trái phiếu chuyển đổi (tương đương 480 tỷ đồng mệnh giá) của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thành 48.000.000 cổ phiếu phổ thông;
 
- Chuyển đổi 118.000 trái phiếu chuyển đổi (tương đương 118 tỷ đồng mệnh giá) của MayBank thành 11.800.000 cổ phiếu phổ thông.
 
Ngày 4/4/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 076/GMD cùng các tài liệu đi kèm của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển về việc báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Căn cứ Hồ sơbáo cáo phát hành cổ phiếu nêu trên, Công ty đã thực hiện phát hành 1.690.960 cổ phiếu cho CBCNV (năm 2012) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 số 01/HĐCĐ2006 ngày 15/5/2006 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02-2010/GMD-ĐHĐCĐ2010 ngày 29/6/2010, Nghị quyết HĐQT số 071/NQ-GMD ngày 3/4/2013 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho CBCNV và theo các quy định hiện hành của pháp luật.
 
Ngày 16/4/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBCK đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An do không đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán và Điểm b Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Thời hạn đình chỉ: Từ ngày 16/4/2013 đến ngày 16/10/2013.

Trong thời gian bị đình chỉ, CtyCP Chứng khoán Tràng An không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán, không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; phải thực hiện tất toán, chuyển tài khoản theo yêu cầu của khách hàng (nếu có); có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án; lưu trữ thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33249572&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33249559&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33249549&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33249216&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33247682&p_details=1

Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước đăng tin: Kết quả bước đầu cho thấy, các qui định tại Thông tư 35 là phù hợp, được đa số người dân chấp nhận, giảm bớt bức xúc trong dư luận nhờ vận dụng cơ chế thu phí giao dịch ATM nội mạng theo lộ trình với khung phí và thời gian cụ thể; tăng cường công khai, minh bạch thông tin trong quá trình thực hiện.

Theo Vụ Thanh toán- NHNN, ngay sau khi Thống đốc ký ban hành Thông tư số 35/TT-NHNN ngày 28/12/2012 qui định về thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (Thông tư 35), Vụ Thanh toán đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc NHNN và các cơ quan báo chí để thông tin - tuyên truyền về mục đích và nội dung chính của Thông tư này, đồng thời gửi công văn 736/NHNN-TT ngày 30/01/2013 hướng dẫn triển khai Thông tư 35 và Thông tư 36/2012/TT-NHNN về an toàn hoạt động ATM. Nhờ đó, việc triển khai thực hiện Thông tư 35 bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

Đến nay, tất cả 46 tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) đã gửi báo cáo NHNN về biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa theo qui định tại Thông tư 35. Hầu hết các TCPHT đều chấp hành đúng qui định về xây dựng, công bố thông tin và báo cáo NHNN về biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

Ngày 16/4/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng thứ 7 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 25.700 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.

Trong phiên đấu thầu lần này, có 11 thành viên trúng thầu với giá trúng thầu cao nhất trong phiên này là 38,92 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 38,70 triệu đồng/lượng. Đến nay, NHNN đã tổ chức thành công 7 phiên đấu thầu vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 183.900 lượng trên tổng số 222.000 lượng chào thầu.

Kể từ phiên đấu thầu ngày 12/4/2013, giá vàng thế giới đã giảm 200 USD/oz do tác động của các thông tin không thuận lợi trên thị trường quốc tế; riêng ngày 15/4/2013, giá vàng thế giới đã giảm 125 USD/oz, đây là mức lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1983.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng nhằm tăng cung vàng miếng để bình ổn thị trường vàng. Giá vàng miếng trong nước đang có xu hướng giảm do một phần nhu cầu về vàng miếng đã được đáp ứng.

Từ nay đến 29/6/2013, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức triển khai chương trình “Tiêu dùng ưu đãi” dành cho các khách hàng cá nhân với lãi suất hấp dẫn là 12%/năm.

Đây là chương trình ưu đãi toàn diện lần đầu tiên triển khai tại SHB, áp dụng rộng rãi trên toàn hệ thống cho tất cả các khách hàng cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng như: Mua nhà ở, xây dựng/sửa chữa nhà ở, mua ô tô, mua sắm vật dụng gia đình, thiết bị sinh hoạt, du lịch, khám chữa bệnh….

Chương trình Tiêu dùng ưu đãi hạn mức 2.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn mục đích tiêu dùng của khách hàng cá nhân với thủ tục cho vay nhanh chóng đơn giản, phương thức trả nợ linh hoạt, đội ngũ nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp. SHB mong muốn có thể đưa những ưu đãi lớn nhất và các dịch vụ thuận tiện nhất, đảm bảo lợi ích tối đa và hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/4c4003004f46c447bdf8ff8970103323

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/a63a5e804f47c6d2814acb8970103323

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/ee32c0804f46eb57be4aff8970103323

Báo Hải quan online đăng tin: Chiều 16-4, cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội (QH) ban hành Nghị quyết về một số giải pháp thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nhất trí phương án không trình Nghị quyết mà tất cả các chính sách trong dự thảo Nghị quyết sẽ được đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế GTGT, thực hiện theo trình tự rút gọn tại Kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII tới đây.

3 năm vừa qua, Chính phủ đã đề nghị QH ban hành các NQ tháo gỡ khó khăn cho DN. Năm 2013, trong tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, để tháo gỡ cho DN, Chính phủ trình QH một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Nhóm các giải pháp về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Chính phủ đề nghị áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng (sau đây gọi là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa). Theo ước tính, trong khi áp dụng giải pháp này, dự kiến số thu ngân sách năm 2013 giảm khoảng 1.437 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cac-giai-phap-thue-ho-tro-dn-2-647-ty-dong.aspx

Với đặc thù của nước ta có hoạt động XNK qua cả đường bộ, đường biển, đường hàng không nên Hệ thống VNACCS/VCIS được thiết kế nghiệp vụ để quản lí với phương tiện vận tải ở cả 4 loại hình là đường biển, đường không, đường sắt, đường bộ.

Đường biển, các chứng từ khai báo gồm: Bản khai chung; vận tải đơn (invoice); danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; tờ khai kho dự trữ; bản khai hành lí thuyền viên; bản khai hàng hóa; bản khai hàng hóa nguy hiểm; bản khai kiểm dịch. Đối tượng khai báo: công ty logistic (hãng tàu, đại lí vận tải - agent, công ty giao nhận - forwarder). Cơ quan tham gia: hải quan cảng; cơ quan quản lí cảng biển; cơ quan kiểm dịch; cơ quan quản lí XNC.

Đường không, các chứng từ khai báo gồm: Tờ khai tổng hợp tàu bay; vận tải đơn (invoice); danh sách hành khách; danh sách phi hành đoàn; bản khai hành lí mang theo phi hành đoàn; bản lược khai hàng hóa; bản khai kiểm dịch. Đối tượng khai báo: công ty logistic (hãng tàu, đại lí vận tải - agent, công ty giao nhận - forwarder). Cơ quan tham gia: hải quan sân bay; cảng vụ hàng không; cơ quan kiểm dịch; cơ quan quản lí XNC.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nghiep-vu-doi-voi-phuong-tien-van-tai.aspx

(T.Hằng - tổng hợp)