Các báo ngành Tài chính ngày 07/01/2014

**Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; **Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí: Cục DTNN khu vực Đông Bắc tập trung hoàn thành nhiệm vụ 2014; **Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai: Thành quả đáng ghi nhận; **Quy định về chế độ, chính sách đối với thân nhân chiến sĩ đang phục vụ trong Công an nhân dân; ...

Các báo ngành Tài chính ngày 07/01/2014

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được Quốc hội quyết định.

Nghị quyết nêu rõ: Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã được Quốc hội thông qua là: "Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế".

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Để thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được Quốc hội quyết định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước và an ninh tài chính quốc gia. Điều hành bội chi ngân sách nhà nước theo kế hoạch. Trường hợp tăng thu so với dự toán được giao, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án sử dụng một phần để giảm bội chi ngân sách nhà nước.

Đồng thời rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng dự toán được duyệt. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác. Không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); hạn chế tối đa chi chuyển nguồn. Từng bước xử lý dứt điểm các khoản mà ngân sách còn nợ. Nghiên cứu, có giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí, kém hiệu quả trong việc bố trí kinh phí và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ công, nhất là quản lý sử dụng có hiệu quả vốn vay, quản lý tốt nợ trung hạn và quỹ tích lũy trả nợ, quản lý và xử lý kịp thời rủi ro; kiểm soát chặt chẽ việc cấp bảo lãnh Chính phủ, tăng cường cơ chế chia sẻ rủi ro đối với các khoản vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại... bảo đảm kiểm soát mức dư nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn.

Sáng ngày 4/12/2014, tại Tp. Hải Phòng, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí; Tổng Cục trưởng Tổng Cục DTNN Phạm Phan Dũng; lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Cục DTNN khu vực Đông Bắc; đại diện lãnh đạo Quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục DTNN Đông Bắc Trần Văn Thao cho biết, trong năm 2013, mặc dù nền kinh tế tiếp tục khó khăn, thị trường, giá cả tiêu dùng, vật tư, lương thực có nhiều biến động làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch mua, bán, nhập, xuất hàng hóa dự trữ và đời sống CBCC nhưng Cục đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, được thể hiện trên một số kết quả sau: Tổ chức đấu thầu 03 đợt mua 10.000 tấn gạo theo kế hoạch giao với 21 lượt nhà thầu trúng thầu bán 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ; Từ ngày 10/4 đến hết ngày 5/8/2013 đã tiến hành nhập đủ 10.000 tấn gạo; Mua nhập xong 6.000 tấn thóc bảo đảm chất lượng trong thời gian 13 ngày; Đấu giá bán 6.000 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2011 qua 02 phiên bán đấu giá thành công đơn vị đã xuất bán hết 6.000 tấn thóc; Ngay từ đầu năm, tổ chức đấu giá thành công bán 1.000 tấn gạo nhập năm 2011 thuộc kế hoạch năm 2012 chuyển sang...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã biểu dương kết quả đạt được của Cục DTNN khu vực Đông Bắc trong năm 2013. Kết quả này thể hiện các cấp Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể của đơn vị đã vào cuộc quyết liệt, đồng thuận và đoàn kết trong công tác điều hành.. Đặc biệt, với việc đầu tư cơ sở vật chất trong năm qua của Cục đã thể hiện ngành DTNN đã từng bước vươn lên.

Hợp phần 3 hỗ trợ tái thiết Dự án quản lý rủi ro thiên tai được Chính phủ Việt Nam và WB ký kết vào 6/8/2010 (Bộ Tài chính đóng vai trò điều phối) có trị giá hơn 75 triệu USD sẽ chính thức khép lại vào 31/12/2013. Tại hội nghị tổng kết Hợp phần 3 dự án, diễn ra mới đây tại Hà Nội, đại diện Bộ Tài chính, WB, các tỉnh thụ hưởng lợi ích dự án đều ghi nhận thành và đạt được và những hạn chế cần khắc phục.

Hợp phần 3 hỗ trợ tái thiết Dự án quản lý rủi ro thiên tai được thực hiện chủ yếu từ nguồn vốn của WB (75 triệu USD) vốn đối ứng phía Việt Nam là 40.000 USD. Mục tiêu dự án nhằm giảm nguy cơ thiệt hại của 15 tỉnh thuộc dự án trước thảm họa bão lụt, tăng hiệu quả thực hiện các hoạt động phục hồi và tái thiết sau thiên tai; tăng cường năng lực ứng phó nhanh trước thiên tai cho các tổ chức quản lý rủi ro thiên tai ở cấp Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị tổng kết Hợp phần 3 (chính thức đóng lại vào 31/12/2013), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đánh giá cao ý nghĩa của dự án. Hợp phần 3 đã góp phần quan trọng giải quyết thiếu hụt nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với các công trình cơ sở hạ tầng, theo cơ chế đổi mới để cung cấp nhanh nguồn vốn hỗ trợ và tăng cường năng lực đánh giá thiệt hạ ở cấp Trung ương và địa phương để quyết định giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Trong 3 năm thực hiện, tổng mức hỗ trợ trong hợp phần này cho các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai đạt 1.530 tỷ đồng (tương đương 73,97 triệu USD), đạt 99% tổng nguồn vốn được tài trợ cho 15 tỉnh ở khu vực miền trung, tây nguyên, tây nam bộ. Trong đó, căn cứ vào mức độ thiệt hại, tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam nhận được hỗ trợ nhiều nhất lên tới 160 tỷ đồng.

Với nguồn vốn hỗ trợ này các tỉnh đã khôi phục, nâng cấp, xây mới 516 tiêu dự án, trong đó có 148 công trình trường, lớp học, 36 công trình y tế, 201 công trình giao thông và 131 công trình thủy lợi đóng góp tích cực ổn định đời sống nhân dân vùng bị lũ lụt, thiên tai, phù hợp với chính sách và định hướng phát triển kinh tế tại các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung  cũng đánh giá cao cơ chế phân bổ vốn và giải phân của hợp phần 3 được thiết kế đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ được luân chuyển nhanh chóng cho các địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ. Khi thiên tai xảy ra, Bộ Tài chính, WB và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử ngay đoàn công tác đánh giá thiệt hại tại các địa phương để trình Chính phủ quyết định mức phân bổ. Nguồn vốn của dự án cũng được chuyển vào Kho bạc Nhà nước để thanh toán ngay cho các địa phương khi hoàn thành hồ sơ thủ tục.

 “Nhìn lại 3 năm thực hiện hợp phần 3 của dự án, các tỉnh đã tích cực tham gia cùng nhà tài trợ, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng thực hiện tố việc đánh giá thiệt hại,  tổ chức thực hiện các công trình nghiêm túc, đúng hạn, đảm bảo chất lượng… Bên cạnh việc chú trong rút ngắn thời gian xử lý nguồn vốn hỗ trợ, Hợp phần 3 cũng chú trọng đến vấn đề chất lượng công trình của dự án. Bộ Tài chính và các bên liên quan đã xây dựng sổ tay thực hiện dự án để các địa phương có hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện các công trình với phương châm công trình sau phải tốt hơn công trình trước; công trình xây dựng phải đảm bảo bền vững chịu được các đợt mưa bão lớn hơn.”-ông Trương Chí Trung cho biết thêm.

Tiếp nối những tín hiệu tích cực gồm thanh khoản tăng mạnh và các chỉ số đều tăng điểm trong tháng 11/2013, thị trường cổ phiếu HNX tiếp tục có các diễn biến khả quan tháng 12/2013. KLGD trong tháng đạt 1,1 tỷ cổ phiếu được, tương ứng với giá trị giao dịch là 8.637,4 tỷ đồng, cao nhất trong 10 tháng trở lại đây. Trên thị trường UPCoM, thanh khoản có sự bứt phá mạnh mẽ với KLGD bình quân phiên đạt 789.714  cổ phiếu, GTGD bình quân phiên đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 2,7 lần về KLGD và 3.8 lần về GTGD so với tháng 11/2013.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng ngày 31/12/2013, chỉ số HNX-Index đạt 67,84 điểm, tăng tổng cộng 2,65 điểm, tương ứng 4,07% so với thời điểm cuối tháng 11/2013. Về thanh khoản, thị trường đã duy trì được đà tăng thanh khoản tích cực từ tháng 11/2013. Tổng  khối lượng giao dịch vượt mức 1 tỷ cổ phiếu, với tổng số 1.102.765.810 cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt 8.637,4 tỷ đổng, tăng 13.37% về KLGD và 23.36% về GTGD so với tháng trước. Bình quân, KLGD một phiên đạt 50,12 triệu cổ phiếu, với GTGD tương ứng đạt 392,6 tỷ đồng/phiên. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của nhà đầu tư nước ngoài với KLGD của khối này đạt tổng cộng 76,27 triệu cổ phiếu, gồm 20,76 triệu cổ phiếu mua vào và 55,51 triệu cổ phiếu bán ra, tương ứng với giá trị bán ròng đạt 7,2 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu có KLGD cao nhất trong tháng trên thị trường là PVX, SCR, SHB, VCG và SHN. Các cổ phiếu trong nhóm HNX 30 vẫn giữ được giao dịch ổn định trong tháng, với KLGD bình quân phiên đạt 25,31 triệu cổ phiếu (tăng 0.78%) và GTGD bình quân phiên đạt 18,26 tỷ đồng/phiên, tăng 15% so với tháng 11/2013. Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng, HNX-30 Index đạt 127,15 điểm, tăng 4,53 điểm, tương ứng +3.69% so với tháng trước, chiếm 49,65% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Về hàng hóa niêm yết, trong tháng 12/2013, HNX đón nhận thêm một cổ phiếu niêm yết mới của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB). Với giá trị niêm yết 215,9 tỷ đồng, hoạt động tập trung và vị thế vững chắc trong ngành sản xuất bọc ống dầu khí Việt Nam, công ty được đánh giá là một cổ phiếu chất lượng, được nhà đầu tư quan tâm trên HNX. Bên cạnh đó, có 2 công ty hủy niêm yết trong tháng là CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại Việt Nam (CTV) và CTCP Thủy điện Ry Ninh II (RHC).

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM Index tiếp tục tăng trong tháng 12/2013, đạt 42,46 điểm (+2,02%) tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Thanh khoản có sự bứt phá mạnh mẽ với KLGD bình quân phiên đạt 789.714  cổ phiếu, GTGD bình quân phiên đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 2,7 lần về KLGD và 3,8 lần về GTGD so với tháng 11/2013.

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
Thông tư quy định, đối với những cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Đối với cơ sở trong đó có nhiều hộ như nhà tập thể, nhà chung cư hoặc trong một cơ sở mà có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện như sau:
 
Trường hợp xác định được người là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung (sau đây gọi chung là người đại diện), thì người đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.
 
Trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 
Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp xảy ra tổn thất thì việc xác định nguyên nhân cháy, nổ dẫn đến tổn thất thuộc trách nhiệm của cơ quan Công an có thẩm quyền.
Doanh nghiệp bảo hiểm không được từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm đã tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC, trừ các trường hợp: Cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng; Cơ sở không có biên bản kiểm tra về PCCC của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Cơ sở đang bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định về PCCC.
 
Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong trường hợp bên mua bảo hiểm không thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
Liên Bộ Công an, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2013của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.
 
Đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch là thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ bao gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ; gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ (là nơi hạ sĩ quan, chiến sĩ thường xuyên sinh sống trước khi phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân).
 
Thông tư liên tịch quy định gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau:
 
Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/suất/lần;
 
Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị (kể cả điều trị nội trú và ngoại trú) một lần tại bệnh viện (cơ sở y tế cấp huyện trở lên) từ bảy ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/suất/lần;
 
Chế độ trợ cấp khó khăn được thực hiện không quá hai lần trong một năm đối với một đối tượng.
 
Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần, mất tích thì được trợ cấp mức 1.000.000 đồng/suất.
 
Ngoài ra, trường hợp gia đình, thân nhân có nhiều hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn thì hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ trước thực hiện việc kê khai đề nghị trợ cấp khó khăn đối với gia đình, thân nhân. Nếu nhập ngũ cùng một thời điểm thì người có thứ bậc cao nhất trong gia đình có trách nhiệm kê khai đề nghị trợ cấp khó khăn đối với gia đình, thân nhân.
 
Về chế độ miễn học phí, Thông tư liên tịch quy định, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ được miễn học phí khi học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ miễn giảm học phí.
 
Thời gian hưởng chế độ miễn học phí đối với con của hạ sĩ quan, chiến sĩ được tính từ ngày cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” đến khi hạ sĩ quan, chiến sĩ kết thúc phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.
 
Trường hợp trong thời gian phục vụ của hạ sĩ quan, chiến sĩ có phát sinh đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí thì hạ sĩ quan, chiến sĩ lập bản khai bổ sung; thời gian hưởng chế độ tương ứng với thời gian phục vụ còn lại của hạ sĩ quan, chiến sĩ.
 
Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117438212&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117454305&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117456518&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117456738&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117460706&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117458777&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 6/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 46/UBCK-QLQ yêu cầu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt tạm ngừng hoạt động, tiến hành các thủ tục, công bố thông tin về việc tạm ngừng hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, ủng hộ và nỗ lực vươn lên của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân, công tác điều hành tài chính - NSNN năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực. Ngoài ra năm 2013, ngành Tài chính ghi dấu ấn bởi nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác như công tác tin học hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; công tác quản lý giá; sự phát triển vững chắc của thị trường chứng khoán và bảo hiểm; công tác đảm bảo an sinh xã hội;… đã được ngành Tài chính thực hiện hết sức hiệu quả. Trước những kết quả đó, các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã bình chọn 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013.

Ngày 3/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu (Địa chỉ: A12 khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) đối với Bà Nguyễn Thị Thu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 181.640 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (Mã chứng khoán: HRC).

 Ngày 3/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đình Chánh (địa chỉ: số 42 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) đối với ông Lê Đình Chánh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP (nay là Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua và bán 54.500 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Mã chứng khoán: HQC).

 Ngày 2/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 365/2013/BC-VNCB ngày 25/12/2013 của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chào bán riêng lẻ thành công là 450.000.000 cổ phiếu.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162085821&_afrLoop=738437194000#%40%3F_afrLoop%3D738437194000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085821%26_adf.ctrl-state%3Dkjqb3nno4_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162085816&_afrLoop=744417241000#%40%3F_afrLoop%3D744417241000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085816%26_adf.ctrl-state%3Dkjqb3nno4_79

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162085818&_afrLoop=745542736000#%40%3F_afrLoop%3D745542736000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085818%26_adf.ctrl-state%3Dkjqb3nno4_89

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162085819&_afrLoop=745543779000#%40%3F_afrLoop%3D745543779000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085819%26_adf.ctrl-state%3Dkjqb3nno4_84

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Vụ Dự báo thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý I/2014 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 22/11/2013 đến ngày 10/12/2013, đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tổng số phiếu phát ra là 120 phiếu, số phiếu thu về là 88 phiếu, tỷ lệ trả lời là 73,3%.

Kết quả điều tra được tổng hợp dựa trên phương pháp cân bằng (Balance Method), các TCTD được gắn trọng số dựa trên quy mô tổng tài sản của TCTD hoặc dư nợ tín dụng hoặc huy động vốn tùy theo tính chất câu hỏi.

Kết quả cuộc điều tra một mặt cho thấy những diễn biến tích cực về kết quả hoạt động kinh doanh, các dịch vụ ngân hàng, tình hình thanh khoản, tín dụng, huy động vốn, lao động… của hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013 và báo hiệu triển vọng khả quan hơn trong cả năm 2014. Mặt khác, kết quả điều tra cũng cho thấy các xu hướng chính trên thị trường tiền tệ ngân hàng đang theo đúng định hướng và mục tiêu của Chính phủ và NHNN đề ra.

Thứ nhất, theo đánh giá của các TCTD, các yếu tố nội tại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của các TCTD như: năng lực tài chính, nguồn nhân lực, trang thiết bị, công nghệ, chính sách và năng lực quản trị rủi ro, chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá, chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD… đều diễn biến thuận lợi hơn trong quý IV/2013 so với quý liền trước và sẽ tiếp tục xu hướng cải thiện trong năm 2014. Cùng chung xu hướng diễn biến của các nhân tố nội tại, hầu hết các nhân tố khách quan thuộc môi trường kinh doanh của ngành tài chính – ngân hàng như: chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá, cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN, cầu của nền kinh tế, sự cạnh tranh từ các TCTD khác… cũng được các TCTD đánh giá là diễn biến ổn định hoặc có thuận lợi hơn trong quý IV/2013 so với quý liền trước (tuy mức độ cải thiện chưa bằng các nhân tố nội tại) nhưng sẽ được cải thiện hơn nhiều trong năm 2014. Nhờ đó, tình hình kinh doanh của các TCTD trong quý IV/2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với quý III/2013, ghi nhận lần đầu tiên kể từ khi NHNN tiến hành điều tra xu hướng kinh doanh đối với các TCTD, đánh giá về diễn biến thực tế tốt hơn so với mức kỳ vọng trước đó. Đây là tín hiệu đáng mừng về sự phục hồi, củng cố tích cực của hệ thống ngân hàng trong quý cuối của năm 2013 và hứa hẹn triển vọng khả quan hơn trong năm 2014.

Ngày 31/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. Nghị định cụ thể hoá các giải pháp, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc giảm thanh toán bằng tiền mặt, nhằm tiết kiệm chi phí xã hội liên quan, giảm thiểu rủi ro do thanh toán bằng tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong nền kinh tế.

Trên cơ sở kế thừa Nghị định 161, Nghị định 222 bổ sung thêm một số quy định mới về thanh toán bằng tiền mặt đối với giao dịch chứng khoán, thanh toán bằng tiền mặt đối với giao dịch tài chính của doanh nghiệp và quy định giải ngân vốn cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Việc giải ngân vốn vay đối với khách hàng bằng tiền mặt của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nghị định 222 gồm 4 chương, 14 Điều, quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định được xây dựng bảo đảm tính khả thi và phù hợp với luật pháp hiện hành. Những quy định của Nghị định sẽ có góp phần giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, hỗ trợ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Ngày 3/1/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chỉ thị nêu rõ, ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, đảng đoàn và Ban Cán sự đảng các cơ quan tư pháp, các bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt và chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch tổ chức triển khai Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, tổ chức mình, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động cụ thể, lộ trình và kế hoạch ban hành các văn bản pháp luật trong lĩnh vực được giao phụ trách, các điều kiện bảo đảm cho việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực thi Hiến pháp.

Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 37/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú.

Thông tư được xây dựng gồm 7 Chương và 23 Điều, trong đó: Chương I bao gồm các quy định chung; Chương II quy định việc đăng ký và đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế; Chương III quy định về đăng ký và đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh; Chương IV hướng dẫn về tài khoản cho vay ra nước ngoài, tài khoản thực hiện bảo lãnh cho người không cư trú; Chương V quy định về chế độ báo cáo; Chương VI hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và Chương VII bao gồm các điều khoản tổ chức thực hiện.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định về việc mở và sử dụng tài khoản để thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc cho vay, bảo lãnh cho người không cư trú; Mở và sử dụng tài khoản để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản cho vay ra nước ngoài; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế; Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài các quy định tại Thông tư này, việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD và quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho người không cư trú (Bên bảo lãnh); Tổ chức kinh tế được Thủ tướng Chính phủ cho phép cho vay đối với người không cư trú (Bên cho vay); Tổ chức kinh tế được Thủ tướng Chính phủ cho phép bảo lãnh cho người không cư trú (Bên bảo lãnh); Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngày 04/01/2014, NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn năm 2014 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Như Đôn - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và một số cán bộ thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Bắc Ninh và lãnh đạo thuộc 26 QTDND cơ sở trên địa bàn.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Như Đôn đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2013 của hệ thống QTDND cơ sở trên địa bàn; đồng thời yêu cầu hệ thống QTDND cơ sở trong năm 2014 tiếp tục bám sát mục tiêu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các định hướng, chỉ đạo của NHNN và của tỉnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống QTDND cơ sở trên địa bàn.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753757&_afrLoop=2417301832086300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2417301832086300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211753757%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dq4yp211il_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753746&_afrLoop=2417306238686000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753740&_afrLoop=2417307611741700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2417307611741700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211753740%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dq4yp211il_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753752&_afrLoop=2417405805885800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211753754&_afrLoop=2417404995783000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

Tạp chí Thuế đăng tin:  Từ ngày 6-9/1/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế, Luật Thuế TNCN và hướng dẫn kê khai thuế theo ứng dụng mới. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế cùng trên 200 đại biểu đại diện cho 30 cục thuế các tỉnh, TP khu vực phía Bắc. 

Trong thời gian 8 buổi tập huấn, các giảng viên của Tổng cục Thuế đã giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế bao gồm: Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; các nội dung mới về kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và bù trừ tiền thuế; một số hướng dẫn về chính sách thuế và quản lý thuế TNCN; những điểm mới quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP và Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và các ứng dụng kê khai thuế mới.

 
Phát biểu tại hội nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải nhấn mạnh, năm 2013, ngành thuế đã hoàn thành và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt 02 nghị định, 01 quyết định của Chính phủ và 30 thông tư hướng dẫn. Nhiều văn bản có hiệu lực ngay đầu năm 2014 với những nội dung được sửa đổi, thay thế liên quan trực tiếp tới công tác quản lý thuế và quyền lợi, trách nhiệm của người nộp thuế. Bởi vậy, công chức tham dự hội nghị cần chủ động nghiên cứu kỹ tài liệu, mạnh dạn trao đổi những nội dung còn vướng mắc để nắm vững nội dung chính sách thuế mới nhằm hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế trong thời gian tới. 
 
Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Hải cũng cho biết, sau hội nghị tại miền Bắc, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị tương tự tại khu vực miền Trung và miền Nam
 
 
Trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý về giá chuyển nhượng (GCN) do EU và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tài trợ, từ ngày 06-9/1, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo về GCN. Dẫn dắt chương trình hội thảo là 3 chuyên gia GCN của OECD và World Bank.
 
Nội dung của hội thảo gồm 3 phần chính. Phần một, các chuyên gia thuế của Việt Nam giới thiệu Thông tư số 201/2013/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế APA trong quản lý thuế và các vấn đề về quản lý. Phần hai, các đại biểu tập trung thảo luận về giá chuyển nhượng, trong đó làm rõ các vấn đề về rà soát mẫu tờ khai và lập hồ sơ giá chuyển nhượng; phương pháp tiếp cận pháp lý về chuyển lợi nhuận, vốn mỏng, đồng thời thực hiện một số bài tập tình huống đối với ngành rượu bia nước giải khát và nghiên cứu cụ thể các tình huống ở Việt Nam. Trong phần ba, các đại biểu sẽ thảo luận tiếp về các bước triển khai hỗ trợ tiếp đối với Tổ chuyên trách GCN.
 
Hội thảo sẽ giúp cán bộ thuế Việt Nam hiểu rõ hơn về các quy luật chuyển giá cũng như thực tiễn quản lý GCN ở những nước phát triển, từ đó có thêm kinh nghiệm trong quản lý lĩnh vực này tại Việt Nam.
 

(T.H - tổng hợp)