Các báo ngành Tài chính ngày 08/05/2013

**Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; **Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi; **Ngày 6-5: Huy động thành công 2.337 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; ** Doanh nghiệp mong chờ Nghị quyết 02 sớm đi vào thực tiễn;...

Các báo ngành Tài chính ngày 08/05/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Cụ thể, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước; Người được người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (Người phát ngôn). Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước; Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn (Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người phát ngôn nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Người đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng cho từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52 /2013/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các công ty TNHH một thành viên nông, lâm, thuỷ sản do nhà nước làm chủ sở hữu; Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; Hợp tác xã; Các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Các đối tượng nêu trên (đơn vị sử dụng lao động) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 06/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên trong tháng 5 của trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 4.500 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), và 5 năm (1.000 tỷ đồng). 

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.560 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,73-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,80%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 960 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 320 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 17 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,25%/năm. Đây cũng là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Khối lượng trúng thầu tuy không cao nhưng lãi suất trúng thầu đã giảm 0.15% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. 

Như vậy, với 2.337 tỷ đồng TPCP bảo lãnh huy động được trong phiên đấu thầu ngày hôm nay, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 15.522 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91654425&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=91607658&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91654425&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91632105&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 6/5/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBCK chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của CtyCP Chứng khoán Châu Á với nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh giải pháp
 
- Số cổ phần trước khi chuyển nhượng: 1.224.000 cổ phần, chiếm 21,86% vốn điều lệ
 
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.224.000 cổ phần, chiếm 21,86% vốn điều lệ
 
- Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 
2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Lộc Việt
 
- Số cổ phần trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.224.000 cổ phần, chiếm 21,86% vốn điều lệ
 
- Số cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 1.224.000 cổ phần, chiếm 21,86% vốn điều lệ.
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đăng tải tài liệu Dự thảo Thông tư chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán để các thành viên thị trường nghiên cứu đóng góp ý kiến.

Ngày 4/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 96/TB-HEID ngày 25/4/2013 của CtyCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. Công ty thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 5-2013/NQ-HĐQT ngày 26/4/2013. Cụ thể:

- Số cổ phiếu đăng ký bán: 431.400 cổ phiếu;
 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận;
 
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường;
 
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ 3/6/2013 đến 2/7/2013.
 
- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CtyCP Chứng khoán FPT.
 
Xem chi tiết:
 
 
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Ngày 7/5/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã có buổi tiếp xã giao ông Axel Van Trotsenburg- Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã cảm ơn những đóng góp và hỗ trợ của WB vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, đặc biệt là với công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Các chương trình Hỗ trợ Tín dụng giảm nghèo (PRSC) được WB triển khai ở Việt Nam từ 2001 đã và đang phát huy những hiệu quả to lớn, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo.

Thống đốc nhấn mạnh, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện tại là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, trọng tâm là ba lĩnh vực: cải cách đầu tư công, cải cách khu vực tài chính và tái cơ cấu doanh nghiệp. Theo đó, NHNN đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và bước đầu đã đạt đuợc những kết quả nhất định trong việc ổn định hệ thống và thanh khoản. Thống đốc cũng đề nghị WB tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam và NHNN trên các phương diện kỹ thuật, tài chính, chia sẻ kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch WB Axel Van Trotsenburg đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, đồng thời khẳng định WB sẽ duy trì sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các chương trình cải cách và phát triển của Việt Nam.

Ngày 07/5/2013, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi tọa đàm “Tín dụng ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế: Những vấn đề đặt ra trong quý I/2013 và những khuyến nghị chính sách”. Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục NHNN, Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng, Hiệp Hội ngân hàng, các ngân hàng thương mại và các chuyên gia kinh tế - tài chính.

Tại Tọa đàm, các đại biểu thống nhất nhận định: Nền kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm 2013 vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn từ sự suy giảm của tổng cầu khi cả đầu tư và tiêu dùng phục hồi kém hơn mong đợi, thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, hàng tồn kho vẫn ở mức cao, khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2013 đạt 4,89%.

Trước bối cảnh đó, năm 2013 cũng là một năm đầy thách thức cho công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của NHNN. Ngay từ đầu năm 2013, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện CSTT và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013. Với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hướng tới từng bước thực hiện hiệu quả tái cấu trúc nền kinh tế, NHNN đã đặt ra hai nhiệm vụ tổng quát cho năm 2013 là điều hành CSTT chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, kiểm soát lạm phát thấp và triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Tọa đàm cũng nhấn mạnh một số thành công trong điều hành CSTT của NHNN trong quý I/2013 như: Tăng trưởng dư nợ tín dụng tháng sau cao hơn tháng trước (tính đến 21/3/2013 đã tăng 0,03% so với cuối năm trước và tăng 10,72% so với cùng kỳ). Trong bối cảnh vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được giải ngân khá chậm thì nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã thể hiện vai trò quan trọng trong vốn đầu tư toàn xã hội. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm giúp tháo gỡ nút thắt tín dụng của nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thông qua các đợt điều chỉnh trần lãi suất huy động và cho vay ngay từ đầu năm 2013. Cơ cấu tín dụng thay đổi theo hướng tích cực khi dư nợ ngoại tệ và vàng giảm, phù hợp với chủ trương hạn chế tình trạng đô la hóa của Chính phủ và NHNN. Đồng thời, dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực, ngành hàng quan trọng như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn vốn tín dụng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tại những khu vực khó khăn và hỗ trợ hộ nghèo trên cả nước, đặc biệt là các khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162517110&_afrLoop=47811246457100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162517118&_afrLoop=47810331764300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

Tạp chí Tài chính đăng bài: Xuất, nhập khẩu và xuất, nhập siêu có tác động lớn đến nền kinh tế. Trong quý I/2013, có 12 thị trường nằm trong danh sách xuất, nhập khẩu và xuất, nhập siêu lớn nhất của Việt Nam và điều này cho thấy sự tập trung đáng kể trong quan hệ thương mại giữa nước ta và các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào 5 thị trường lớn nhất, cũng là các nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới, đạt 13.778 triệu USD, chiếm 46,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả  nước. 

Cụ thể, trong quý I/2013 các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất vào thị trường Mỹ lượng hàng hoá ước đạt 4,9 tỷ USD, là tín hiệu khả quan để cả năm vượt qua mốc 22 tỷ USD. Đây cũng là thị trường Việt Nam liên tục ở vị thế xuất siêu và mức xuất siêu lớn nhất trong các thị trường (năm 2012 đạt gần 15 tỷ USD, khả năng năm 2013 sẽ đạt cao hơn).

Với quy mô và tốc độ tăng của quý I, dự đoán cả năm nay xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc có thể vượt qua mốc 15 tỷ USD. Đáng chú ý, từ 2001 đến nay Việt Nam lại nhập khẩu từ thị trường này với quy mô lớn và tăng nhanh trong đó quý I/2013 là 4,5 tỷ USD, khả năng cả năm có thể đạt khoảng 20 tỷ USD.

Tại Nhật Bản, với quy mô và tốc độ tăng của quý I/2013, khả năng cả năm các doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu lượng hàng sang thị trường này vượt mốc 15 tỷ USD nhưng với diễn biến tỷ giá VND/Yên Nhật đã giảm nhanh từ 260-270 đồng/Yên xuống còn trên dưới 210 đồng/Yên trong mấy tháng qua đã làm cho xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản có xu hướng tăng chậm lại và xuất siêu sẽ thấp hơn năm trước.

Hàn Quốc là thị trường có một số điểm đáng quan tâm khi hết quý I/2013, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đã đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước, nên khả năng cả năm sẽ vượt qua mốc 7 tỷ USD. Trong khi đó nhập siêu từ thị trường này 3 tháng đầu năm 2013 là gần 3,1 tỷ USD, khả năng cả năm có thể thấp hơn năm trước, vì xuất khẩu tăng cao hơn nhập khẩu.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Xuat-nhap-khau/Giao-dich-thuong-mai-tap-trung-vao-nhung-thi-truong-lon/25186.tctc

Như một lẽ đương nhiên, khi phần lớn doanh nghiệp (DN) đình trệ, thậm chí ngừng hoạt động, phá sản vì sự suy thoái của nền kinh tế chi phối, thì số động viên cho ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rất may với Thái Bình, trong bối cảnh khó khăn vẫn có không ít DN lớn trụ vững và phát triển, có số thuế nộp tăng cao, vì thế kịch bản trên đã không xảy ra, ít nhất là cho tới thời điểm này.

Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình Dương Thị Tài cho biết, trong khối các thành phần kinh tế, khu vực nào có nhiều DN đứng vững thì số thu từ khu vực đó duy trì được tốc độ tăng trưởng, kể cả tăng đột biến. Cụ thể với khối DN nhà nước (DNNN), các DN thuộc lĩnh vực công ích vẫn giữ vững nhịp độ phát triển, nên đều nộp sát số phát sinh hàng tháng.

Cá biệt một số đơn vị có số nộp lớn như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên dầu khí Sông Hồng quý I nộp thuế 3 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ; Chi nhánh Công ty cổ phần cao su Sao Vàng nộp 6 tỷ, tăng 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012. Nhờ đó, không chỉ đủ bù đắp số nộp ngân sách giảm đến 70% của Công ty Điện lực Thái Bình và giảm đến 60% của Công ty Viễn Thông Thái Bình, mà còn góp phần đưa tổng số thu ước thực hiện 3 tháng của khu vực này được 19 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Khu vực ngoài quốc doanh, với số nộp ngân sách 3 tháng đầu năm 231 tỷ đồng, bằng 251% so với cùng kỳ năm 2012 (số tuyệt đối tăng 139 tỷ đồng) dù trong đó có cả phần nộp cho số nợ cũ 130 tỷ đồng, Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Sen đã trở thành cứu tinh cho cả khu vực, bởi hầu hết các DN và hộ kinh doanh trong khối này vẫn đang chìm trong khó khăn, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. 

Xem chi tiết:
 
Hơn 60 khách hàng mua nhà tại dự án Tổ hợp chung cư Lê Văn Lương - Khu đô thị mới Dương Nội đã đội mưa nắng suốt từ sáng đến chiều ngày 6/5 căng băng rôn, khẩu hiệu trước cổng tòa nhà Tập đoàn Nam Cường để phản đối và buộc chủ đầu tư đối thoại trực tiếp. Họ là những khách hàng bị chủ đầu tư ép nhận nhà khi công trình chưa hoàn thiện xong.

Theo phản ánh của những người này, công trình đang ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa có nhưng chủ đầu tư đã gửi giấy thông báo yêu cầu khách hàng đến nhận nhà và hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Anh Phạm Ngọc Tiến, một khách hàng mua nhà tại dự án này cho biết, anh và nhiều khách hàng khác rất bức xúc trước cung cách làm việc của chủ đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư phải đối thoại trực tiếp để giải đáp những thắc mắc của khách hàng xung quanh việc hoàn tất công trình, bàn giao căn hộ đảm bảo chất lượng theo các điều khoản của hợp đồng.

Đã rất nhiều lần phía khách hàng gửi đơn thư kiến nghị đến Tập đoàn, nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Theo phía khách hàng, Tập đoàn Nam Cường đã năm lần bảy lượt từ chối khất hẹn. Trước đó, Tập đoàn Nam Cường cũng đã có thư trả lời bằng văn bản nhưng vẫn là cách trả lời vòng vo, lảng tránh.

Anh Phạm Ngọc Tiến bức xúc: “Cũng như những lần trước, chúng tôi đến đây yêu cầu phía Nam Cường phải tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Chúng tôi không thể nhận nhà trong tình trạng không ở được. Nhà chậm tiến độ bàn giao hơn 3 tháng rồi nhưng tôi không hề nhận được bất kỳ một thông báo nào. Gọi đến sàn thì nhận được câu trả lời, anh ơi, em không biết đâu”.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Bat-dong-san/Nam-Cuong-boi-tin-khach-hang-len-con-thinh-no/25177.tctc

Dân số gần 60 triệu người, 90% hàng công nghiệp và tiêu dùng phải nhập khẩu, nhiều lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, dịch vụ, y tế... còn bỏ ngỏ là những lý do khiến Myanmar trở thành thị trường đầu tư mới nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều rào cản không nhỏ về cơ sở hạ tầng, tiền tệ... đang thách thức lòng quyết tâm và kiên trì của các DN nước ta ở “miền đất hứa” này.

Myanmar vừa thoát khỏi cơ chế bao cấp, kinh tế chưa phát triển và đang đi vào giai đoạn mở cửa với nhiều chính sách ưu đãi dành cho đầu tư và xuất nhập khẩu. Thêm vào đó, sắp tới, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ xóa bỏ cấm vận, giúp nước này hòa nhập sâu hơn vào thị trường thế giới.

Vì thế, Myanmar đang có sức hấp dẫn mạnh mẽ các nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, trong đó có các nguồn đầu tư của các DN Việt Nam. Có được điều này là nhờ Myanmar đang hội tụ nhiều tiềm năng lớn về cách chính sách ưu đãi những năm gần đây, thị trường trong nước đang có nhu cầu tiêu thụ lớn, giá nhân công thấp, nguồn nguyên liệu cho nông nghiệp lẫn công nghiệp rất dồi dào…

Cụ thể, nguồn nhân công ở Myanmar thường có giá rất thấp, khoảng từ 60$- 80$/lao động phổ thông và 200$- 400$/lao động cấp trung. Myanmar còn là nước có trữ lượng khí tự nhiên đứng thứ 13- 14 của thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ chính trị tốt đẹp và Myanmar đang chuyển đổi từ nền kinh tế hóa tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, có chính sách khuyến khích khu vực tư nhân phát triển ngoại thương và hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Doanh-nghiep-Viet-Nam-va-nhung-thach-thuc-tai-thi-truong-Myanmar/25159.tctc

Báo Hải quan online đăng tin: Cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 8-5-1993, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được đã ký ban hành Quyết định số 201/TCHQ-TCCB thành lập Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan. Gắn liền với 68 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Hải quan, công tác pháp chế đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả pháp luật Hải quan, nâng cao vai trò, vị trí của ngành Hải quan trong sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.

Ngay từ khi được thành lập, công tác xây dựng chính sách, pháp luật đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Pháp chế. Trong 20 năm qua, Vụ Pháp chế đóng vai trò là đơn vị chủ trì tham mưu cho Ngành trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, trong đó nổi bật là: Luật Hải quan năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 và hiện nay là Luật Hải quan (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với nhiệm vụ chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và đột xuất, Vụ Pháp chế đã góp phần giúp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai ở tất cả các cấp trong ngành Hải quan với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Vụ Pháp chế góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của pháp luật hải quan, hỗ trợ cho người khai hải quan, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong các hoạt động XK, NK hàng hoá.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cau-noi-dam-bao-su-tuan-thu-phap-luat-hai-quan.aspx

Ngày 7-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có buổi họp mặt khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp cho biết, dù đã bước sang tháng 5-2013, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ từ Nghị quyết 02 của Chính phủ.

Theo ông Văn Đức Mười - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực TP.HCM, đến thời điểm hiện tại Nghị quyết 02 vẫn còn là “ẩn số” đối với doanh nghiệp.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản chưa giảm được hàng tồn kho, giá bất động sản đang ở khu vực đáy thậm chí có doanh nghiệp đang phải bán lỗ. “Doanh nghiệp mỏi cổ chờ để được bán nhà ở xã hội nhưng đến nay chưa có thông tư của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể. Điều đó cho thấy Nghị quyết 02 bị vô hiệu trong vòng 4 tháng nay” - ông Châu nói.

Thực tế cho thấy, Nghị quyết 02 của Chính phủ được xem là giải pháp cứu nguy cho doanh nghiệp và vực dậy nền kinh tế. Chính vì vậy, doanh nghiệp luôn mong chờ Nghị quyết này sớm được đưa vào thực tiễn.

Trước những thắc mắc, kiến nghị của các hiệp hội và doanh nghiệp như trên, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị các bộ ngành cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn để thực hiện Nghị quyết 02.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-som-dua-nghi-quyet-02-vao-thuc-tien.aspx

̣̣̣(T.Hằng - tổng hợp)