Các báo ngành Tài chính ngày 10/12/2013

**Bộ Tài chính thông tin về điều hành giá xăng dầu; **Hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện NSNN năm 2013, 2014; **Miễn thuế GTGT, TNCN và TNDN trong năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân và tổ chức; **Bộ Tài chính điều hành dự toán thu, chi NSNN năm 2013 theo đúng mục tiêu Chính phủ đề ra...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Trước thông tin từ một số báo trong những gần đây cho rằng trong lần điều hành giá xăng dầu ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu chưa đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (về thời gian tính giá chưa đủ giá thế giới, khoảng cách giữa các lần điều hành chưa đủ 10 ngày theo quy định...). Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP: "... Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá…". Như vậy, việc quy định khoảng cách giữa các lần điều chỉnh giá liên tiếp là đối với trường hợp tăng (giảm) giá xăng dầu trong nước và khoảng cách này là 10 ngày dương lịch.

Do vậy, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đã căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội trong nước và căn cứ tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu bình quân 30 ngày của giá xăng dầu thế giới. Trên cơ sở đó, áp dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá bán xăng dầu; tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít thay vì 300 đồng/lít như quy định); mặt hàng xăng, dầu madut tính lợi nhuận 300 đồng/lít, kg và cho phép các doanh nghiệp tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu điêzen; không phải tăng giá bán xăng dầu trong nước.

Hơn nữa, trong lần điều hành liền kề trước đó (ngày 26/11/2013), Bộ Tài chính không điều hành với mặt hàng xăng, dầu điezen; chỉ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/kg với mặt hàng madut. Mà việc điều hành với mặt hàng xăng, dầu điêzen gần đây nhất là ngày 11/11/2013 đối với mặt hàng xăng (giảm giá bán tối thiểu 241 đồng/lít) và ngày 07/10/2013 đối với mặt hàng dầu điêzen (giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít).

Như vậy, việc điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính thời gian qua và lần điều hành ngày 05/12/2013 là đúng theo các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, đồng thời Bộ Tài chính thông tin để các cơ quan thông tấn báo chí đưa thông tin kịp thời, chính xác để định hướng dư luận, giúp bạn đọc hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng, dầu theo cơ chế thị trường của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện NSNN năm 2013, 2014.

Trong quy định về thu NSNN đối với cổ tức được chia năm 2013 là năm 2014 cho phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu, Nghị định nêu rõ, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước là số cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho phần vốn Nhà nước phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả phần cổ tức của các năm trước được chia trong năm và số cổ tức tạm chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị).

Đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp khoản cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đối với khoản cổ tức được chia đã nộp về Quỹ đặt tại SCIC từ ngày 1-1-2013 đến ngày 10-12-2013, SCIC có trách nhiệm nộp vào NSNN trước ngày 15-12-2013.

SCIC có trách nhiệm rà soát, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần đôn đốc công ty nộp đầy đủ, kịp thời khoản cổ tức được chia về Quỹ để chuyển nộp vào NSNN chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền về Quỹ.

Về thu NSNN đối với lợi nhuận còn lại năm 2013 và năm 2014 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế; công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con (bao gồm cả SCIC).

Lợi nhuận còn lại nộp NSNN năm 2013 và năm 2014 là phần lợi nhuận sau khi trừ khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2013 được trừ cả khoản chi từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số giải pháp thực hiện NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 187/2013/TT-BTC cụ thể hóa các quy định của Nghị định này.

Thông tư này hướng dẫn cụ thể việc miễn thuế (thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân) và thuế TNDN trong năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân và tổ chức.

Thông tư nêu rõ: Miễn thuế khoán GTGT năm 2013 năm 2014 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện được miễn thuế nêu trên phải đảm bảo thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán; cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2013 và năm 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề.

Các hộ, cá nhân cũng phải niêm yết công khai giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca tại cơ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền xã, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết về việc đã thực hiện mức giá không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề ngay từ ngày 1-1-2013.

Nếu hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được miễn thuế khoán thuế GTGT năm 2013 đã nộp số tiền thuế khoán thuế GTGT các tháng của năm 2013 vào NSNN thì được xác định là nộp thừa thuế GTGT và được hoàn lại số thuế khoán thuế GTGT đã nộp hoặc được bù trừ với số thuế khoán thuế GTGT phải nộp của năm sau.

Tương tự với nội dung miễn thuế khoán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 và năm 2014 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Thông tư cho biết, miễn số thuế khoán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1-1-2013 đến hết ngày 31-12-2014 đối với hộ, cá nhân kinh doanh cho công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh thuê nhà trọ, phòng trọ; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng suất ăn ca cho công nhân không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề.

Đối với thu nhập của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân, các doanh nghiệp, tổ chức cũng sẽ được miễn thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2013 năm 2014.

Điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức được miễn thuế là đơn vị được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân phải cam kết giữ ổn định mức giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2013 và năm 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể ngày 5-12-2013.

Từ ngày 8-11/12/2013, tại Nghệ An, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính nước CHDCND Lào tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò của thanh niên Tài chính hai nước Việt Nam-Lào trong lĩnh vực Tài chính, Thuế và Hải quan” và có các hoạt động giao lưu. Đây là hoạt động giao lưu thường niên, được tổ chức lần thứ hai giữa thanh niên Bộ Tài chính hai nước.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí Thư Đảng ủy Bộ Tài chính, Vụ trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Ủy viên BCH Đoàn khối, Bí thư đoàn thanh niên Bộ Tài chính; đồng chí At Sa Phan Thong Si Phan Đon, Đảng ủy viên Bộ Tài chính, UVBCH TW, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào cùng đại diện Đoàn thanh niên của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Nghệ An và đại diện Đoàn viên, Thanh niên đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Lào.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa trong năm Việt Nam và Lào, góp phần vào kỷ niệm 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2013) và 36 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977-18/7/2013) giữa nước CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tình hữu nghị, mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa Bộ Tài chính hai nước và giữa các đoàn viên thanh niên của hai quốc gia.

Trong tháng 11/2013, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, rõ nét. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, lãi suất ngân hàng giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhất là hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi bởi thiên tai, bão lũ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá, xuất nhập khẩu duy trì ở mức tăng trưởng cao, nhập khẩu có cải thiện, tỷ lệ nhập siêu duy trì ở mức thấp. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực, phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện trên một số mặt công tác chính như sau:

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 tăng ở mức 0,34% so với tháng trước, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước, tăng 5,5% so với tháng 12/2012.

Trong tháng 11 xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng khá, nhập siêu ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Xuất khẩu 11 tháng năm 2013 đạt gần 121,023 tỷ USD, tăng 16,2% so cùng kì năm trước. Nhập khẩu 11 tháng năm 2013 ước đạt 121,119 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Nhập siêu trong 11 tháng năm 2013 khoảng 96 triệu USD, bằng 0,079% tổng kim ngạch xuất khẩu, mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nhập siêu giảm sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc duy trì sự ổn định của giá trị đồng nội tệ trong năm 2014.

Tổng vốn FDI 11 tháng 2013 (cả vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước 67.500 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 698.260 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán, bằng 88,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó:

Thu nội địa: thực hiện tháng 11 ước 44.540 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 461.610 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 87,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Ước tính có 30/63 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 92%), 33 địa phương còn lại thu không đạt tiến độ. So với cùng kỳ năm trước, 59 địa phương có tăng trưởng thu song mức tăng không lớn; 4 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 11 ước đạt 10.200 tỷ đồng, bao gồm 1.600 tỷ đồng khoản lãi dầu đầu tư trở lại cho ngành Dầu khí đã bố trí dự toán năm 2013 và 770 tỷ đồng tiền dầu lãi nước chủ nhà năm 2012 phát sinh sau quyết toán; giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ đạt khoảng 113 USD/thùng, sản lượng thanh toán đạt gần 1.160 nghìn tấn.

Luỹ kế 11 tháng, giá dầu thanh toán bình quân ước đạt 112,5 USD/thùng, tăng 22,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán đạt khoảng 13,73 triệu tấn, bằng 97,1% kế hoạch; thu ngân sách ước 102.580 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán, bằng 89,2% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu tháng 11 ước 18.460 tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước 199.070 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (70.000 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ), thu cân đối NSNN ước 129.070 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán, bằng 91,7% mức đánh giá trình Quốc hội, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng chi NSNN tháng 11 ước 90.500 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước 866.150 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó:

Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 11 ước 20.418 tỷ đồng, lũy kế chi 11 tháng đạt 164.918 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, NSNN đã chuyển cấp đủ 100% dự toán năm đối với các nhiệm vụ chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho các ngân hàng chính sách và chi cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên; cấp thanh toán trên 95% dự toán đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích và chi bổ sung dự trữ quốc gia.

Riêng tiến độ thực hiện chi đầu tư XDCB ước 160.000 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán; không kể số ghi thu - ghi chi đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí từ nguồn lãi dầu, khí trong giai đoạn 2006 - 2011 (9.311 tỷ đồng) thì đạt 88,5% dự toán, cao hơn tỷ lệ thanh toán cùng kỳ năm 2012 (đạt 79,6%). Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ, đến hết tháng 11 ước đạt 51.820 tỷ đồng, bằng 86,4% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2012 đạt 76% kế hoạch). Bên cạnh đó, cơ quan Kho bạc cũng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung giải ngân vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước dự toán năm sau (vốn đối ứng các dự án ODA; các dự án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14;...).

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (bao gồm chi thực hiện cải cách tiền lương): thực hiện tháng 11 ước 61.102 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 606.742 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh... Trong tháng 11/2013 đã trích 602,5 tỷ đồng dự phòng NSTW và tạm ứng 95 tỷ đồng từ NSTW để hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân... theo các Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 và số 2037/QĐ-TTg ngày 5/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã sử dụng xấp xỉ 4.640 tỷ đồng từ dự phòng NSTW (trong đó chi gần 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán); xuất cấp gần 60 nghìn tấn gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, được thực hiện từ 5/1/2014.

Đối với việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, Thông tư quy định hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng gồm: Thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó bảo quản; Hàng hoá dễ cháy, nổ (xăng, dầu, khí hoá lỏng và các chất dễ cháy, nổ khác); Thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày theo hạn ghi trên bao bì, nhãn hàng; Thực phẩm đã qua chế biến và các loại hàng hóa khác mà hạn sử dụng còn dưới 30 ngày theo hạn ghi trên bao bì, nhãn hàng...

Đối với loại tang vật này, có thể xử lý theo 2 hình thức là tiêu huỷ nếu không còn giá trị sử dụng hoặc bán trực tiếp (không thông qua đấu giá) đối với các trường hợp còn lại.

Về việc quản lý tiền thu được từ việc xử lý tang vật là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng, Thông tư quy định rõ, đối với tang vật là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng chưa có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước thì toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tang vật là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng phải gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp tang vật không bị tịch thu sung quỹ Nhà nước thì toàn bộ số tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật.

Trường hợp tang vật bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quyết định của người có thẩm quyền thì toàn bộ số tiền thu được từ xử lý tang vật phải gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định...

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=115138271&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=115139728&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=115141445&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=115137013&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=115138964&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=115139121&p_details=1

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đăng tin: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) triển khai hệ thống Hệ thống công bố thông tin IDS từ ngày 25/9/2013. Theo đó, công ty đại chúng thực hiện CBTT IDS sẽ thay thế cho cách thức CBTT theo Quy trình ban kèm hành theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012.

Qua thực tiễn triển khai hệ thống IDS thời gian qua, để đảm bảo tính kịp thời và thống nhất trong việc CBTT của các công ty đại chúng, đồng thời tiếp theo Công văn số 5780/UBCK-CNTT ngày 18/9/2013, UBCKNN thông báo triển khai sử dụng hệ thống CBTT IDS như sau:

1. Đăng ký sử dụng Hệ thống công bố thông tin IDS

Công ty đại chúng chưa đăng ký hoặc chưa hoàn tất việc đăng ký sử dụng IDS nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký. Quy trình cấp tài khoản sử dụng IDS như sau:

Bước 1: Công ty đại chúng gửi phiếu đăng ký về UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin); Bước 2: UBCKNN gửi thông báo cung cấp thông tin về tài khoản sử dụng IDS đến Công ty;

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin về tài khoản, Công ty đăng nhập vào tài khoản để cập nhật thông tin cơ sở đồng thời gửi xác nhận đã cài đặt và sử dụng IDS về UBCKNN.

Công ty đại chúng có thể tải phiếu đăng ký và tài liệu hướng dẫn sử dụng IDS trên mục Hệ thống CBTT IDS (phần Thư viện tài liệu) tại địa chỉ www.ssc.gov.vn hoặc liên hệ Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN theo số điện thoại 043.934.0177 hoặc 043.934.1078 hoặc 043.934.0800 để được hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký.

Ngày 6/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 816/QĐ-VPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP) do không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh theo quy định.

+ Phạt tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP do không thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán về nội dung thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2011, 2012 đã được công bố.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 5/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã CK: MBB) theo Công văn số 1178/BC-MB-HĐQT ngày 4/12/2013. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công là 63.125.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành.

Ngày 5/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 2/12/2013 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế chào bán riêng lẻ thành công là 21.000.000 cổ phiếu.

Ngày 9/12/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh, Phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau:

- Quyết định số 817/QĐ-UBCK thành lập Chi nhánh Hải Phòng với nội dung như sau:

+Tên gọi Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hải Phòng

+ Địa điểm Chi nhánh: Tầng 3 Toà nhà EVN, số 7B Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng;

+ Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Quang Đạt

+ Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán

Ngày 9/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162085024&_afrLoop=1285518023234026#%40%3F_afrLoop%3D1285518023234026%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085024%26_adf.ctrl-state%3Dsn3duungd_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162085018&_afrLoop=1285521051925026#%40%3F_afrLoop%3D1285521051925026%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085018%26_adf.ctrl-state%3Dsn3duungd_91

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162085022&_afrLoop=1285524087715026#%40%3F_afrLoop%3D1285524087715026%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085022%26_adf.ctrl-state%3Dsn3duungd_108

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhriengle/vichitiet110?dDocName=APPSSCGOVVN162085019&_afrLoop=1285525193447026#%40%3F_afrLoop%3D1285525193447026%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085019%26_adf.ctrl-state%3Dsn3duungd_125

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162085017&_afrLoop=1285527736335026#%40%3F_afrLoop%3D1285527736335026%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085017%26_adf.ctrl-state%3Dsn3duungd_142

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162085016&_afrLoop=1285529678037026#%40%3F_afrLoop%3D1285529678037026%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162085016%26_adf.ctrl-state%3Dsn3duungd_159

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Trong 2 ngày 05-06/12/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hà Giang đã cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, tiếp xúc với cử tri tại xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì) và tại xã Chế Là (huyện Xín Mần) tỉnh Hà Giang.

Tại buổi tiếp, ĐBQH tỉnh thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với đoàn ĐBQH như: hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng; xây dựng hệ thống mương dẫn nước; quy hoạch, hỗ trợ nhân dân khai hoang ruộng bậc thang; có chính sách, giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn; tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở; có chính sách ưu tiên con em dân tộc địa phương đi đào tạo đại học về phục vụ địa phương; giảm bớt thủ tục hành chính xã. Cử tri không có ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Ngày 05/12/2013, Hội đồng Thống đốc NHTW châu Âu (ECB) đã nhóm họp và đưa ra quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ. Tại cuộc họp này, ECB quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt: lãi suất tái cấp vốn là 0,25%, trần lãi suất cho vay là 0,75%, lãi suất tiền gửi là 0%. Quyết định được đưa ra dựa trên kết quả đánh giá tác động chính sách và các chỉ số kinh tế chủ chốt, đặc biệt là lạm phát thấp và tăng trưởng kinh tế yếu ớt.

Các quan chức ECB nhận định, lạm phát thấp sẽ còn diễn ra trong thời gian dài, nhưng được kỳ vọng sẽ tăng dần và chạm mốc 2% trong giai đoạn trung dài hạn như mục tiêu đề ra. Lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, và sẽ tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi kinh tế.

ECB kỳ vọng, kinh tế khu vực euro năm 2014 và 2015 sẽ phục hồi với tốc độ thấp, chủ yếu nhờ cải thiện nhu cầu trong nước và hoạt động xuất khẩu thông qua các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp còn cao, đòi hỏi phải có biện pháp quyết liệt, đặc biệt là hỗ trợ vốn cho khu vực kinh tế tư nhân, đây là khu vực tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Theo dự báo kinh tế vĩ mô của ECB, GDP tại khu vực euro sẽ giảm 0,4% trong năm 2013, trước khi tăng 1,1% vào năm 2014 và 1,5% vào năm 2015, chỉ tăng dự báo GDP năm 2014 thêm 0,1% so với dự báo đưa ra cách đây 3 tháng. Triển vọng kinh tế cải thiện dần, nhưng rủi ro bắt nguồn từ những bất ổn tài chính – tiền tệ toàn cầu có thể tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế trong khu vực euro. Những rủi ro khác bao gồm, giá hàng hóa tăng cao, nhu cầu trong nước và xuất khẩu tăng thấp hơn so với kỳ vọng, cải cách cơ cấu tại các nước thành viên euro diễn ra chậm hoặc chưa đủ liều lượng.

Trong tháng 11/2013, chỉ số giá cả hàng tiêu dùng tăng 0,9% so cùng kỳ năm 2012, cải thiện từ mức tăng 0,7% trong tháng trước, chủ yếu nhờ giá năng lượng và dịch vụ tăng cao. Theo dự báo của ECB, lạm phát sẽ tăng 1,4% vào năm 2013, tăng 1,1% vào năm 2014 và 1,3% vào năm 2015. So với dự báo đưa ra hồi tháng 9, dự báo lạm phát năm 2013 và năm 2014 điều chỉnh giảm lần lượt 0,1% và 0,2%.

Ngày 06/12/2013, Chính phủ đã có văn bản số 503/TTr-CP đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại cho Dự án “Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mekong” ký với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/10/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện ADB Hiệp định Vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại cho Dự án “Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mekong”.

Mục tiêu của Dự án là cải thiện kết nối giao thông khu vực Đồng bằng sông Mekong và hình thành một đường dẫn từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh khu vực ven biển phía Nam thông qua việc xây dựng hai cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền và sông Hậu và tuyến nối.

Thực hiện quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng trên địa bàn tỉnh gồm các sở ngành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Lai Châu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh Lai Châu, từ ngày 28/11/2013 đến ngày 06/12/2013, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Luận – Chánh thanh tra giám sát NHNN chi nhánh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 8/9 doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; 4 hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác, gia công vàng trên địa bàn các huyện, thị trong tỉnh; bàn thu đổi Nhân dân tệ của ông Lê Văn Mưu; hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối tại các chi nhánh ngân hàng thương mại.

Nhìn chung, hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn ra bình thường, chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối như: mua bán, sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi chưa được cấp phép; biển hiệu doanh nghiệp chưa đúng quy định, công tác phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, nhiều doanh nghiệp chưa có hóa đơn GTGT; tình trạng thu đổi ngoại tệ trái phép vẫn diễn ra, đặc biệt tại khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tính đến 30/11/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 370.287 tỷ đồng, tăng 49.378 tỷ đồng (tăng 15,4%) so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ 70,2% tổng dư nợ của Ngân hàng.

Dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt như: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 26.908 tỷ đồng, tăng 12,4%; cho vay lương thực đạt 16.382 tỷ đồng, tăng 3,1%; cho vay chăn nuôi 72.416 tỷ đồng, tăng 21,9%; cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê đạt 10.335 tỷ đồng, tăng 4,2%.

Trong tháng 12/2013, Agribank chủ động đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho chi nhánh tăng trưởng dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt cho vay chi phí sản xuất vụ Đông Xuân và các nhu cầu vốn cho vay sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả, cho vay phục vụ tiêu dùng; đẩy mạnh các biện pháp tiếp cận mở rộng cho vay đối với xuất, nhập khẩu, tăng thu dịch vụ; Tiếp tục đôn đốc, giám sát triển khai các chương trình tín dụng như: Cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu, cho vay mua nhà dự án Agribank tài trợ, cho vay mua nhà thu nhập thấp, cho vay tiêu dùng, cho vay liên kết, cho vay tái canh cây cà phê...

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211752405&_afrLoop=42063722769700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211752404&_afrLoop=42064687142700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211752402&_afrLoop=42066016670500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211752400&_afrLoop=42067089048300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211752398&_afrLoop=42068562197800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D42068562197800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211752398%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzqddi8hdu_629

Tạp chí Thuế đăng bài: Thuế TNCN đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài.  Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7532/CT-TNCN ngày 21/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài. Về vấn đề này,  ngày 26/11/2013, Tổng cục Thuế có Công văn  4038/TCT-TNCN hướng dẫn như sau: 

- Tại khoản 1, Mục 1 Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

1.1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam,… 

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: 

a) Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú: … 

- Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên của người nước ngoài là nơi đăng ký và được ghi trong Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp. 

b) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:…" 

- Tại khoản 1.1, Mục VI, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: 

"1.1. Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch. Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch." 

Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên: Trường hợp cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, năm trước được xác định là cá nhân cư trú và thực hiện quyết toán thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Năm sau cá nhân này về nước sớm hơn dự định nên số ngày có mặt tại Việt Nam chưa đủ 183 ngày nhưng lại có thẻ tạm trú đến hết năm tính thuế mới hết hạn và có hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên. Khi đó, nếu cá nhân chứng minh được là đối tượng cư trú của một nước khác thì là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Trường hợp cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước khác thì là đối tượng cư trú tại Việt Nam.

http://tapchithue.com.vn/chinh-sach-moi/3896-thue-tncn-doi-voi-nguoi-nuoc-ngoai.html

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 648/CT-THNVDT ngày 21/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn về đăng ký thời gian hưởng ưu đãi đầu tư về thuế TNDN của Công ty CP SXTM Phương Đông. Về vấn đề này, ngày 26/11/2013, Tổng cục Thuế có Công văn  4045/TCT-CS trả lời như sau: 

- Tại điểm 5, mục III, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ ngày tính thuế đầu tiên DN bắt đầu có thu nhập chịu thuế. Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên DN có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng thì DN có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp DN đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào NSNN theo quy định. Kỳ tính thuế hướng dẫn tại điểm 3 Phần B không áp dụng để xác định ưu đãi miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại điểm này."

http://tapchithue.com.vn/chinh-sach-moi/3895-huong-dan-ve-dang-ky-thoi-gian-uu-dai-dau-tu.htm

Tập trung mọi biện pháp đẩy nhanh tiến độ huy động NSNN .Đó là thông điệp của Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đối với ngành thuế Thủ đô trong buổi làm việc với Cục Thuế và các sở, ban, ngành liên quan nhằm đánh giá tình hình thu NSNN năm 2013 và kế hoạch triển khai thu ngân sách năm 2014.  Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Vân Tuấn cho biết, thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP. Hà Nội giao, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp công tác thuế, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp dể hỗ trợ DN vực dậy SXKD, tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Đặc biệt, từ khi xây dựng dự toán thu ngân sách, Cục Thuế Hà Nội đã xác định, năm 2013 là năm rất khó khăn về tất cả các nguồn thu, do địa bàn ảnh hưởng nặng nề của chu kỳ suy giảm kinh tế. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để chống thất thu thuế. Trong đó, phương pháp thanh tra kiểm tra được đổi mới theo hướng tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại bàn, ưu tiên thanh, kiểm tra các ngành nghề lĩnh vực có độ rủi ro cao như nhà hàng, khách sạn, bất động sản... và thanh kiểm tra theo chuyên đề.  

Công tác chống nợ đọng thuế đã được Cục Thuế xây dựng kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến các đơn vị, đồng thời chỉ đạo tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, tập trung lực lượng vận động, đôn đốc thu kịp thời các khoản thu đã hết thời gian được gia hạn để nộp NSNN.  

Những nỗ lực này của ngành thuế đã được sự tiếp sức rất lớn từ Thành ủy, HĐND, UBND TP và sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo trên cương vị Trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế của TP Hà Nội; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành; hơn cả là sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm từ phía các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Nhờ đó, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng số thu ngân sách trên địa bàn hết 11 tháng ước thực hiện bằng 72,9% dự toán pháp lệnh, tăng 4,1% so cùng kỳ, với một số khoản thu, sắc thuế đạt khá, như: thu từ khu vực DNNN địa phương, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, thuế TNCN, thu tiền bán nhà, lệ phí trước bạ. 

Trong bối cảnh kinh tế Thủ đô vẫn chưa hết khó khăn, kết quả này không chỉ là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đội ngũ CBCC ngành thuế, mà còn là kết tinh của các giải pháp chung tay, phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan và hơn hết là sự quyết tâm vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn - Cục trưởng Phi Vân Tuấn nhận định. 

Sau khi nghe thêm các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách từ các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, đặc biệt Cục Thuế Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trước thách thức còn lớn của việc hoàn thành dự toán thu ngân sách 2013, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa, hỗ trợ, giúp sức cùng ngành thuế vượt qua khó khăn để đạt được kết quả thu ngân sách cao nhất.

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/3885.html

Tạp chí Tài chính đăng tin: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trong những tháng cuối năm và góp phần thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức, sắp xếp, phân công cán bộ làm việc trong các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật từ nay đến hết năm.Theo công văn trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc phân công cán bộ làm việc để đảm bảo toàn bộ các khoản thu NSNN phát sinh trong năm 2013 đều được tổ chức thu nộp, hạch toán và chuyển về hết Kho bạc Nhà nước trước và trong ngày 31/12/2013.

Cũng theo công văn trên, Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu NSNN, phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 theo dự toán đã được Quốc hội giao.

Đối với những đơn vị đã và sẽ hoàn thành kế hoạch thu vẫn phải có các giải pháp quyết liệt, thu đúng, thu đủ, nộp NSNN theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng yêu cầu rà soát các khoản nợ thực tế tại đơn vị để thực hiện thu hồi hết các khoản nợ thuế đã được giao.

Trường hợp đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thu hồi được giao, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng.

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Nganh-Hai-quan-Doc-suc-hoan-thanh-nhiem-vu-ngan-sach-2013/38407.tctc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 và 2014.

Trong đó, quy định thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

Cụ thể, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước là số cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho phần vốn nhà nước phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả phần cổ tức của các năm trước được chia trong năm và số cổ tức tạm chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị).

Đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đối với khoản cổ tức được chia đã nộp về Quỹ đặt tại SCIC từ ngày 1/1/2013 đến ngày 10/12/2013, SCIC có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 15/12/2013.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm rà soát, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần đôn đốc công ty nộp đầy đủ, kịp thời khoản cổ tức được chia về Quỹ để chuyển nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền về Quỹ. Số thu cổ tức nộp ngân sách nhà nước được điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương.

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Mot-so-giai-phap-thuc-hien-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013-va-2014/38395.tctc

Tổng cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp (DN) và cơ quan Thuế địa phương để đến thời điểm 1/1/2014 sẽ chính thức thực hiện quy định ngưỡng đăng ký nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Đây là một bước đột phá của ngành Thuế trong việc tiết giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, cũng như hạn chế hiện tượng gian lận hoá đơn để khấu trừ, hoàn thuế.Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, hiện nay cả nước có gần 450.000 DN và dự báo trong thời gian tới sẽ có số lượng lớn DN tăng thêm. Số DN này đều phải kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khiến chi phí, thời gian kê khai, nộp thuế GTGT đối với người nộp thuế và chi phí quản lý của cơ quan Thuế đều tăng mạnh tương ứng. Trong khi đó, có một số DN lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành lập DN để mua bán hoá đơn, lợi dụng hoá đơn khống để khấu trừ, hoàn thuế làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Thực tế này đòi hỏi phải có cơ chế ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT nhằm xác định đối tượng nào sẽ tham gia vào hệ thống thuế GTGT và trở thành người nộp thuế. Bên cạnh đó, việc quy định ngưỡng đăng ký thuế GTGT sẽ làm giảm đối tượng phải kê khai thuế GTGT, đồng nghĩa với việc giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và tăng hiệu quả quản lý cho cơ quan Thuế.

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Giam-chi-phi-chong-gian-lan-thue/38398.tctc

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn là một trong những nội dung được Cục Thuế Nghệ An quan tâm, chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kê khai thuế. Điều này không chỉ có tác động tích cực đến hiệu quả công tác thu ngân sách mà còn tăng tính chuyên nghiệp cho mỗi cán bộ thuế.Theo báo cáo, số thu ngân sách trong 10 tháng đầu năm 2013 của Cục Thuế Nghệ An đạt  4.459,4 tỷ đồng, bằng 91% dự tóan, tăng 20% cùng kỳ.  Số thu cả năm ước đạt khoảng 5.200 tỷ đồng, bằng 106,5% dự toán được giao. Đây là một kết quả đáng khích lệ đối với toàn thể cán bộ công chức Cục Thuế Tỉnh trong giai đoạn nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đạt được kết quả trên là nhờ ngành Thuế tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra ngay từ đầu năm, trong đó cải cách thủ tục hành chính thuế được xác định luôn là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Toàn Ngành đã luôn phấn đấu với khẩu hiệu “Chinh phục niềm tin và sự hài lòng của khách hàng bằng sự tận tụy và hiệu quả” với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn.

Trên thực tế, ngay từ năm 2007, ngành Thuế Nghệ An đã tích cực triển khai Luật Quản lý thuế và nhiều văn bản quy định về cải cách hành chính như Quyết định 93/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 78/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cục Thuế Tỉnh đã thực hiện hàng loạt những giải pháp mang tính thiết thực nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác cải cách hành chính thuế.

Theo đó, Cục Thuế Nghệ An đã thực hiện cuộc vận động cải cách hành chính với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp”.  Mục tiêu của cuộc vận động này là nhằm giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp nội bộ các cơ quan nhà nước. Qua đó, cuộc vận động cũng đã đánh giá lại thái độ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ thuế đối với công việc, đối với việc chủ động nắm bắt, hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế...

Bên cạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức Thuế, Cục Thuế Nghệ An cũng luôn chú trọng tới công tác luân phiên, luân chuyển, quy hoạch cán bộ. Cục Thuế Tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động của các bộ phận có chức năng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế.

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Cuc-Thue-Nghe-An-Day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh/38417.tctc

Hỗ trợ các công ty đại chúng trong quá trình chuẩn bị lên niêm yết cổ phiếu là hướng đi mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là chương trình “tạo hàng” cho thị trường được các thành viên thị trường và nhà đầu tư đánh giá cao.  

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán (TTCK) vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, một bộ phận công ty đại chúng chưa tha thiết lên sàn. Là cơ quan tổ chức, quản lý, vận hành 3 thị trường (cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ, UpCoM), HNX) nhận thức việc tăng thêm hàng hoá chất lượng, tạo thêm “món ăn” cho các nhà đầu tư là rất quan trọng.

Quan điểm này được ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HNX khẳng định tại hội nghị “Doanh nghiệp (DN) đại chúng chưa niêm yết 2013” do HNX phối hợp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức ngày 14/11/2013. Tại Hội nghị nói trên, 400 đại diện các DN đã được nghe các vụ chức năng của UBCKNN giải đáp nhiều thắc mắc và làm rõ các vấn đề DN quan tâm khi tham gia TTCK. Cùng với đó, các điều kiện để một công ty đại chúng lên niêm yết cổ phiếu trên HNX cũng được đại diện của Sở giải đáp và hướng dẫn kỹ lưỡng.

Theo ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng giám đốc HNX, về lâu dài TTCK vẫn là kênh duy động vốn tốt cho DN bên cạnh nguồn vốn tín dụng. Bởi vậy, các công ty đại chúng cần có cái nhìn dài hạn để không đánh mất cơ hội khi thị trường bước vào chu kỳ phát triển trở lại… Về phần HNX, với mục tiêu giúp thị trường tăng trưởng ổn định và bền vững, Sở sẵn sàng hỗ trợ các công ty đại chúng trong quá trình làm thủ tục niêm yết. Cụ thể, Sở sẵn sàng cử cán bộ trực tiếp xuống các công ty đại chúng tìm hiểu khó khăn của DN ngay từ những ngày đầu có ý định lên niêm yết cổ phiếu. Cán bộ của Sở cùng phối hợp các đơn vị tư vấn hướng dẫn các bước chuẩn bị cũng như giúp DN chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN.

Về phía HNX, nhằm tăng sức hấp dẫn cho thị trường, trong tương lai gần, Sở đang tích cực triển khai chuẩn bị hệ thống hạ tầng cho sản phẩm ETF… Theo kế hoạch, đầu năm 2014, văn bản cho ETF sẽ hoàn chỉnh để nhà đầu tư có thêm sản phẩm đầu tư mới…Với chỉ số mới: HNXff - Index, về mặt tính toán công thức cơ bản giống như cách tính chỉ số HNX-Index nhưng đã loại bỏ phần cổ phiếu không được tự do chuyển nhượng, nên sẽ phản ánh biến động chính xác hơn của rổ chỉ số.

Không chỉ hỗ trợ các DN đang niêm yết cổ phiếu tại Sở, qua các chương trình nâng cao chất lượng quản trị nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa cho thị trường mà để nguồn hàng trên thị trường không ngừng phong phú, hấp dẫn hơn, HNX đã chú trọng tới các chương “tạo hàng” trong thời gian tới. Một quan điểm nhất quán: Cùng chia sẻ những khó khăn, lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía DN để tìm ra giải pháp hữu hiệu, từng bước nâng cao chất lượng DN niêm yết và phát triển TTCK ổn định, vững chắc, hoạt động hiệu quả, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế đang được HNX quyết liệt triển khai.

http://www.tapchitaichinh.vn/Chung-khoan/Day-manh-chuong-trinh-tao-hang-cho-thi-truong/38383.tctc

Vụ việc tranh chấp kho hàng của Công ty TNHH Trường Ngân giữa 7 ngân hàng đang bộc lộ rõ mặt trái của nghiệp vụ cho vay thế chấp bằng hàng hóa luân chuyển. Cũng bộc lộ rõ cách hành xử của các ngân hàng "không hề đẹp". Điều đáng nói, sự tranh chấp kiểu vậy không phải lần đầu xảy ra.Liên quan tới vụ “xiết nợ” kho hàng của Công ty TNHH Trường Ngân giữa 7 ngân hàng, chiều 6/12, đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai ngân hàng Techcombank và Quân đội (MB).

Trước đó, cơ quan thi hành án đang thực hiện việc kê biên cưỡng chế thi hành án đối với một kho café cho OCB. Việc cưỡng chế này bắt đầu từ ngày 3/12 và đã gây ra nhiều bức xúc, tranh chấp giữa 7 ngân hàng cùng cho Trường Ngân vay vốn. Được biết, phần kho hàng cưỡng chế cho OCB là kho hàng riêng, được xác định theo lô hàng hóa, có vị trí, địa điểm cụ thể được quây lưới và bảo vệ 24/24.

Trong số các ngân hàng còn lại, MB và Agribank đều nhận tài sản bảo đảm là hàng hóa theo lô. Theo tìm hiểu của Đầu tư Chứng khoán, ngoài kho hàng đang được cưỡng chế cho OCB, lô hàng thế chấp cho MB cũng được quản lý tại khu vực, vị trí riêng, được rào lại và có khóa, có niêm phong của MB và được canh giữ bởi lực lượng bảo vệ.

Sau khi tin tức về một vụ “cướp” hàng có thể xảy ra vào đêm thứ 6 (6/12) hoặc cuối tuần khi lực lượng chức năng ngừng làm việc loang ra, các ngân hàng đã điều xe tải chắn cửa, quây lối ra, tăng cường nhân sự túc trực tại kho hàng, thậm chí lên kịch bản đối phó với các tình huống các “ngân hàng bạn” tham gia.

Đến cuối giờ chiều ngày 6/12, các ngân hàng đã điều xe tải chắn ngang trước cổng kho hàng đề phòng “cướp” hàng.

http://www.tapchitaichinh.vn/Phap-luat-Kinh-doanh/Khi-ngan-hang-hanh-xu-kieu-xa-hoi/38372.tctc

Báo Hải quan online đăng tin: Công ty Cổ phần XNK Thái Nguyên là DN đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên hoạt động trong lĩnh vực XNK hàng hóa từ những năm 60 của thế kỷ trước. Với nền tảng vững chắc và hướng đi đúng đắn, Công ty đã từng bước chiếm lĩnh thị trường, tạo uy tín với đối tác trong và ngoài nước cũng như với người lao động.Công ty Cổ phần XNK Thái Nguyên được thành lập từ năm 1965. Thời kỳ đầu thành lập đến trước năm 1990, nhiệm vụ của Công ty là thu mua và cung ứng các mặt hàng XK cho các tổng công ty chuyên doanh của Bộ Thương mại ở Hà Nội, chủ yếu các mặt hàng: Chè, lạc, dược liệu, mành cọ, mành nứa, thảm len, hàng mây che đan… để XK sang các nước Đông Âu, đồng thời NK thiết bị máy móc, phân bón và hàng tiêu dùng. Trong thời gian này, hoạt động XNK của Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc cung ứng và phân phối hàng hoá, ổn định thị trường trên địa bàn.

Bước sang thời kỳ đổi mới, cơ chế quản lý kế hoạch tập trung bao cấp được chuyển sang cơ chế thị trường. Do sự chuẩn bị chưa tốt về cơ sở vật chất và cả về nhận thức nên thời kỳ này Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Những năm 2000-2002 Công ty tưởng như không thể trụ vững được.

Nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành trong tỉnh Thái Nguyên, Công ty đã từng bước ổn định, chuyển đổi hướng kinh doanh sang XK lao động.  Phó Tổng giám đốc Nguyến Khắc Hiếu chia sẻ: “Chính sự chuyển hướng hiệu quả, bộ máy tổ chức cũng được kiện toàn khiến việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo. Liên tục từ năm 2004 đến nay, tình hình kinh doanh của Công ty đều có lãi, mỗi năm đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng”.

Đến tháng 4 - 2005, Công ty thực hiện cổ phần hoá với hình thức Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Sau khi cổ phần, hoạt động của Công ty đã có sự chuyển biến đáng kể, các lợi thế được phát huy có hiệu quả, tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên được nâng lên. Từ đó đến nay, dù vượt qua muôn vàn khó khăn, thành tích của công ty vẫn luôn được giữ vững và vẫn luôn nằm trong Top DN tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.

http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-ty-co-phan-xnk-thai-nguyen-vung-buoc-qua-tung-chang-duong-phat-trien.aspx

Ngày 9-12, hơn 40 doanh nghiệp Quảng Đông (Trung Quốc) đã tham dự Hội thảo giao thương với doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông tổ chức tại TP.HCM. Đánh giá về cơ hội đầu tư, tiềm năng của tỉnh Quảng Đông, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho rằng, Quảng Đông là một trong những địa phương đi đầu về chính sách cải cách, mở cửa của Trung Quốc nhưng hiện tại mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư… giữa hai bên chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Để nâng cao quan hệ giao thương giữa hai nước, Bộ Công Thương Việt Nam kiến nghị Chính quyền tỉnh Quảng Đông tích cực phối hợp triển khai trao đổi các đoàn công tác, giao thương, đối thoại và tiếp tục thực hiện những ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc, đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam ở các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, năng lượng… cũng như tăng cường các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 

http://www.baohaiquan.vn/pages/doanh-nghiep-viet-nam-va-trung-quoc-tim-co-hoi-hop-tac-giao-thuong.aspx

Nhiều thành viên Chính phủ đương nhiệm đã đi gần hết nửa nhiệm kỳ của mình với “áp lực” không hề nhỏ từ cơ quan đại diện cho dân...“Các bác nhìn Bộ trưởng Y tế có khổ không? Rất là đau khổ, buồn rười rượi”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội trong buổi tiếp xúc ngày 7-12, sau kỳ họp Quốc hội thứ sáu.

Được đưa ra sau khi cử tri thể hiện bức xúc trước sự nhức nhối về y đức thời gian gần đây, nhận xét của Tổng bí thư cũng có thể hiểu là sự cảm thông với tư lệnh ngành y tế, khi theo ông thì “có nhiều cái nằm ngoài tính toán, những việc rất đau đầu không đáng có”.

Đau đầu, đó không chỉ là “đặc sản” của các thành viên Chính phủ mà còn của cả các vị đại diện cho dân khi phải thể hiện chính kiến qua những phát ngôn và hành động liên quan đến các nhà điều hành, đặc biệt là ở năm 2013 này - năm đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với nhiều chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

Với đặc thù của Việt Nam thì các thành viên Chính phủ, trong đó có nhiều bộ trưởng đồng thời là đại biểu là việc hết sức bình thường.

Hiện tại, Thủ tướng cùng 4/5 Phó thủ tướng và 14/22 vị bộ trưởng đều đang giữ vai trò đại diện cho dân ở cơ quan lập pháp.

Chỉ có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng thanh tra Chính phủ cùng Bộ trưởng các bộ Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, và tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là không có số ghế chính thức tại nghị trường.

Nhưng dù có hay không là nghị sỹ, thì đa số các thành viên Chính phủ luôn là nhân vật trung tâm của các phiên thảo luận và chất vấn ở mỗi kỳ họp Quốc hội. Tất nhiên độ nóng của từng “ghế nóng” còn phụ thuộc rất nhiều vào thực tiễn cuộc sống, mà nói như Tổng bí thư, là “có nhiều cái nằm ngoài tính toán”.

Ở kỳ họp Quốc hội thứ 6 vừa rồi, việc thủy điện xả lũ khiến cho bức xúc tràn ngập nghị trường ngay từ phiên chất vấn đầu tiên, hay chỉ trước phiên khai mạc hai ngày thì sự việc chấn động dư luận là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang nạn nhân đến giải phẩu thẩm mỹ và bị chết ở thẩm mỹ viện… đúng là không thể nằm trong tính toán của Bộ trưởng Bộ Công Thương hay Bộ Y tế.

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-truong-va-an-tuong-nghi-truong-2013.aspx

Liên tiếp trong các đêm 30-11, rạng sáng 1-12 và ngày 2-12-2013, tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Bắc (Đội 1)-Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và chức vụ-Công an TP. Bắc Ninh và Cục cảnh sát giao thông đường Bộ, đường sắt (C67)-Bộ Công an, bắt giữ 5 xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-18915, 29C-14630, 17C-03311 17C-01063 và 17C-021.81 đang trên đường vận chuyển hàng hóa trái phép từ khu vực biên giới Lạng Sơn về Hà Nội, Thái Bình tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe chỉ xuất trình hóa đơn GTGT kèm theo phiếu xuất kho của số hàng hóa vận chuyển trên xe. Do có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành áp tải 5 chiếc xe trên về trụ sở Công an TP. Bắc Ninh để kiểm tra.

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-5-xe-o-to-van-chuyen-hang-lau.aspx

Đội kiểm soát Phòng chống ma túy – Cục Hải quan Nghệ An vừa phối hợp và trao đổi thông tin với Phòng PC47 – Công an Nghệ An tiến hành bắt giữ 1 vụ vận chuyển ma túy.

Vào hồi 20 giờ ngày 05-12-2013 tại ngã ba Truông Bảnh xã Tiền Phong,huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với lực lượng Phòng PC47 – Công an Nghệ An, Cảnh sát giao thông-  Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt quả tang đối tượng là: Lữ Văn Phúc (sinh năm 1972), trú tại xóm Mới xã Châu Thôn huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ được là 40,09 gam heroin.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc, đối tượng và tang vật của vụ án đã được bàn giao cho  Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-nghe-an-bat-giu-hon-40-gam-ma-tuy.aspx

Trong thời gian từ nay đến 1-1-2014, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ bố trí cán bộ công chức để tạo điều kiện thuận lợi cho người quản lý, sử dụng xe ô tô, xe gắn máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài không đúng quy định được giải quyết thủ tục chuyển nhượng và nộp thuế .Theo công văn 7525/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thu thuế đối với các xe ô tô, xe gắn máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định được cơ quan Công an cấp thu hồi đăng ký, biển số trong thời hạn quy định tại Thông báo 27/TB-BCA-C61 của Bộ Công an.

Cục Hải quan có trách nhiệm thông báo đến người quản lý sử dụng xe đã hoàn thành việc thu hồi đăng ký, biển số trong thời hạn quy định tại Thông báo 27/TB-BCA-C61 của Bộ Công an nêu trên và đã đến cơ quan Hải quan làm thủ tục kê khai, tính thuế nhưng chưa nộp thuế để thực hiện nộp thuế theo quy định.

Trước đó, ngày 26-11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến về việc xử lý xe ô tô, xe gắn máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu đối với trường hợp người quản lý, sử dụng các xe nêu trên đã đến cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn Bộ Công an quy định và làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế theo đúng quy định trước ngày 1-1-2014 thì không bị phạt chậm nộp thuế.

Đối với trường hợp không đến cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn Bộ Công an quy định hoặc đã làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn quy định nhưng đến ngày 1-1-2014 không làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế mà vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng xe trái quy định, các cơ quan chức năng phải kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm (kể cả xử lý tịch thu) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

http://www.baohaiquan.vn/pages/uu-tien-lam-thu-tuc-chuyen-nhuong-xe-ngoai-giao-den-1-1-2014.aspx

Để đảm bảo cân đối nguồn thu cho Ngân sách nhà nước (NSNN), đồng thời phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quyết định điều tiết thu lợi nhuận, cổ tức tại các doanh nghệp có vốn nhà nước đầu tư trong năm 2013 và năm 2014. Triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã có Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5-12-2013 và Bộ Tài chính có Thông tư số 187/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể thực hiện chủ trương này.

Theo các quy định tại Nghị định 204/2013/NĐ-CP và Thông tư 187/2013/TT-BTC, nguồn cổ tức của phần vốn Nhà nước góp tại các công ty cổ phần do các bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu sẽ được thu vào NSNN.

http://www.baohaiquan.vn/pages/loi-nhuan-cua-cac-dnnn-se-dieu-tiet-vao-nsnn.aspx

(T. Hẳng tổng hợp)