Các báo ngành Tài chính ngày 11/03/2014

**Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với lãnh đạo Sumitomo Life tại Nhật Bản; **Chính phủ cho phép thoái vốn dưới mệnh giá; **Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020; **Áp dụng mức thuế suất thuế XK mới đối với mặt hàng bột cacbonat canxi từ 20/4; **Hướng dẫn quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương...

Các báo ngành Tài chính ngày 11/03/2014

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản ngày 5-8/3/2014 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với ông Sato Yoshio, Tổng giám đốc Tập đoàn Sumitomo Life kiêm Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Nhật Bản.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng thành công của Sumitomo Life với hơn 100 năm xây dựng và phát triển và mong rằng Sumitomo Life, với tư cách là cổ đông chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Tập đoàn Bảo Việt nói riêng và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung - một thị trường còn rất nhiều tiềm năng tiếp tục phát triển hơn nữa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 6-3-2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Chính phủ cho phép các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN được phép thoái vốn dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách kế toán của DN sau khi đã trừ đi những khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo quy định và trên cơ sở phương án thoái vốn đã được chủ sở hữu xem xét, quyết định.

Chính phủ giao các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Hội đồng thành viên, Chủ tịch các công ty DNNN quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng theo các nghị quyết, kết luận của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN và Quyết định số 929/QĐ-TTg về Đề án "Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015".

Căn cứ Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, Chính phủ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền nêu trên chỉ đạo các DN xây dựng kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa (bao gồm mốc thời gian cho từng bước công việc) trình cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt để thực hiện.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến độ thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hướng: Phù hợp với Đề án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chí, danh mục phân loại DNNN theo quy định, việc thoái vốn hoàn thành trước 31-12-2015; Bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Đối với lĩnh vực đầu tư có khả năng không thu hồi đủ giá trị vốn ghi trên sổ sách thì thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính theo chế độ hiện hành và lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.

Kế hoạch đã chỉ ra mục tiêu tổng quát: Phát triển hệ thống đại lý thuế theo hướng: Đẩy mạnh việc xã hội hoá hoạt động hỗ trợ người nộp thuế tạo tiền đề nhằm tăng dần số lượng đại lý thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp; mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ của đại lý thuế. Xây dựng hệ thống đại lý thuế thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế thực thi pháp luật thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa mới ký ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.
 
Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống có mức thuế suất thuế XK là 5%; bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm có mức thuế suất thuế XK là 10%.
Thông tư cũng bổ sung mặt hàng bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm, mã hàng 3824.90.99 có mức thuế suất thuế XK là 3%.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 12/4/2014.

Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ không được thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và nguồn bổ sung vốn điều lệ, Quỹ xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Quỹ được huy động vốn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo nguyên tắc nguồn vốn huy động là nguồn vốn trung và dài hạn (là các nguồn vốn có thời hạn trả nợ từ 1 năm trở lên) và đảm bảo hình thức huy động, giới hạn huy động vốn theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP…

Quỹ được sử dụng vốn hoạt động để thực hiện các chức năng bao gồm: đầu tư trực tiếp, cho vay và góp vốn thành lập tổ chức kinh tế. Việc sử dụng vốn phải đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích và an toàn. Việc cho vay, đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo hợp đồng ký kết với các bên có liên quan theo các quy chế nghiệp vụ đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=122162995&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=122173516&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=122157988&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=122202758&p_details=1 

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=122187906&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin:  Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho ông Ngô Quốc Hưng, sinh ngày 27/11/1982 (số CMTND: 013640761 cấp ngày 8/6/2013 tại Tp. Hà Nội) nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thanh Huyền (chứng chỉ KTV số 1176/KTV ngày cấp 17/01/2007) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 06/03/2014.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162087663&_afrLoop=37087409529000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D37087409529000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162087663%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D13kvt98ft_91

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162087662&_afrLoop=37088871794000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D37088871794000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162087662%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D13kvt98ft_108

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tin: Ngày 10/3/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng - Giám đốc chi nhánh Vietcombank Hải Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Với việc bổ nhiệm này, Ban Lãnh đạo Vietcombank hiện có 1 Tổng giám đốc và 9 Phó Tổng Giám đốc.

NHNN xác nhận Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã đăng ký phát hành thêm 02 loại Thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn; Thẻ ghi nợ nội địa dành riêng cho thành viên của các QTDND) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng ngày 25/02/2014 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Kể từ ngày 01/3/2014, Nghị định số 222/NĐ-CP ngày 31/12/2013 (qui định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam) chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 28/12/2006 qui định thanh toán bằng tiền mặt.

Theo qui định tại Nghị định số 222/NĐ-CP, các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo qui định của Bộ Tài chính hoặc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Thực hiện Chương trình “ Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở” theo kế hoạch số 74/KH-CĐNHTW, ngày 6/3/2014 Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương (NHNNTW) đã phát động cuộc thi “Viết về văn hóa công sở” trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) cơ quan NHNNTW.

Ngày 7/3/2014, HDBank phối hợp cùng Hội Bảo Trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM đã trao tặng 1.180 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo của tỉnh. Đây là số thẻ BHYT nằm trong chương trình tặng 10.000 Thẻ BHYT HDBank cam kết tặng cho bà con nghèo trên cả nước. Riêng tại Bến Tre, đây là năm thứ ba liên tiếp HDBank trao tặng, trước đó năm 2013, HDBank đã trao 2300 thẻ.

Nhìn lại năm 2013, Ngân hàng chính sách Xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục gặt hái thành công, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của 10 chương trình tín dụng ưu đãi, nâng tổng dư nợ đến 31/12/2013 lên gần 1.549 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng so với năm 2012. Đặc biệt, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt 717 tỷ đồng, không chỉ chiếm 46% tổng dư nợ mà còn giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo 100% số hộ nằm trong danh sách có nhu cầu được giải quyết để tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Ngày 06/3/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211756386&_afrLoop=7861267036311900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211756382&_afrLoop=7861268465619900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211756381&_afrLoop=7861269405640900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211756379&_afrLoop=7861385325977200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211756332&_afrLoop=7861274075251500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D7861274075251500%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211756332%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dsky37ekkk_879

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211756351&_afrLoop=7861273684145800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D7861273684145800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211756351%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dsky37ekkk_754

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211756352&_afrLoop=7861271935697200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

(T.Hằng - tổng hợp)