Các báo ngành tài chính ngày 11/10/2007

  Hệ thống thông tin báo cáo tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp: Thực trạng và giải pháp; Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro: Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Các báo ngành tài chính ngày 11/10/2007

Hệ thống thông tin báo cáo tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Website Bộ Tài chính đăng bài viết của Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết: Các quy định về quản lý từng loại tài sản Nhà nước nằm ở nhiều đạo luật. Tuy nhiên, chỉ còn tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (tạm gọi chung là khu vực hành chính sự nghiệp) chưa có luật điều chỉnh.

Công tác quản lý công sản là lĩnh vực mới, phức tạp, nhạy cảm, các đề án cơ chế chính sách về tài sản công đều là những vẫn đề mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Từ 1995 đến nay, đã dần hình thành được chế độ báo cáo. Song chế độ báo cáo chủ yếu mang tính tự phát, chưa thường xuyên, liên tục và đặc biệt chưa có chế độ báo cáo các loại tài sản Nhà nước thống nhất trên phạm vi cả nước, có giá trị pháp lý cao; cũng như chưa có chế tài xử lý đối với trường hợp không báo cáo, báo cáo không đầy đủ, báo cáo chậm hoặc báo cáo sai.

Nguồn: http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2336&ItemID=47096

Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro: Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Bắt đầu từ năm 2006, ngành Hải quan chuyển sang cơ chế quản lý rủi ro (QLRR)áp dụng cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) và phù hợp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) đã vận hành tương đối tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK được thông quan nhanh chóng. Thống kê cho thấy, hàng XK được thông quan ngay lên tới khoảng 90%, hàng NK thông quan ngay chiếm khoảng 60 - 70%.

Tuy nhiên, qua một thời gian vận hành, hệ thống đã bộc lộ một số vấn đề cần khắc phục. Bộ tiêu chí tương đối chi tiết, khá đầy đủ nhưng việc đánh giá độ rủi ro của từng tiêu chí chưa được thực hiện một cách có hệ thống. Do đó các kết quả phân luồng chưa thực sự phản ánh đúng mức độ rủi ro trên thực tế. Tổng cục Hải quan chưa kịp thời điều chỉnh các tiêu chí rủi ro trên cơ sở kiểm tra thực tế của các Chi cục và kết quả kiểm tra sau thông quan. Công tác kiểm tra sau thông quan chưa được triển khai quyết liệt nên chưa đánh giá được mức độ chính xác của việc phân luồng. Tại các Chi cục, việc triển khai thu thập, phân tích và xử lý thông tin chưa quyết liệt...

Nguồn: http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2336&ItemID=47097

(BM - Tổng hợp)