Các báo ngành Tài chính ngày 13/1/2015

**Công khai điều hành giá trong năm 2015; **Thí điểm đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Trung Quốc; **Hải quan Lạng Sơn, Khánh Hòa, Bình Phước vượt thu ngân; **Phối hợp chống buôn lậu giữa Hải quan và Cảnh sát biển; **Bắt giữ lô hàng lậu "ẩn" dưới phế liệu nhựa;

Các báo ngành Tài chính ngày 13/1/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Công khai điều hành giá trong năm 2015: Tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 thực hiện công khai, minh bạch trong điều hành đối với giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2015. Trong một hội thảo mới đây về lạm phát, nhiều chuyên gia kinh tế cũng đề nghị, năm 2015 cần thận trọng điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, tránh "té nước theo mưa" vì lạm phát thấp mà điều chỉnh không theo lộ trình các mặt hàng nhạy cảm đối với nền kinh tế. Năm 2015, nhiều yếu tố đó báo hiệu sự phục hồi kinh tế trong nước sẽ rõ rệt hơn. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn khả năng lạm phát tăng cao do tác động theo độ trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2014 và việc tiếp tục thực hiện chủ trương điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với một số hàng hóa, dịch vụ chiến lược, quan trọng thiết yếu.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157664109&p_details=1

Quy định về bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước: Chính phủ vừa ban hành Nghị  định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015 và bãi bỏ Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Theo đó, giá khởi điểm bán doanh nghiệp được xác định theo nguyên tắc sau: Không thấp hơn tổng giá trị phần vốn nhà nước đã được xác định theo quy định và giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) theo giá công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu người mua kế thừa các khoản nợ; Không thấp hơn tổng giá trị doanh nghiệp đã được xác định theo quy định nếu người mua không kế thừa các khoản nợ. Giá bán doanh nghiệp: Căn cứ vào phương thức bán (bán đấu giá hoặc bán trực tiếp), phương thức thanh toán (một lần hoặc nhiều lần), mức giá đặt mua, số lao động mà người mua tiếp tục sử dụng để quyết định giá bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm quy định.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157663484&p_details=1

Thí điểm đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Trung Quốc: Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký ngày 22/11/1994 và Nghị định thư sửa đổi ký ngày 11/10/2011, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo thông tư quy định thí điểm thực hiện quy định đại lý giám sát hải quan, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh giữa 2 quốc gia. Dự thảo thông tư nêu rõ, doanh nghiệp (DN) Trung Quốc có phương tiện vận tải đường bộ (xe ô tô chở hàng, xe rơ moóc, xe đầu kéo, xe sơ mi rơ moóc) khi vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), quá cảnh trong lãnh thổ Việt Nam, theo quy định hiệp định, phải thông báo, đăng ký hoạt động và thực hiện chế độ ký quỹ, giám sát đối với phương tiện vận tải đường bộ và hàng hóa chuyên chở, thông qua đại lý giám sát hải quan. Đại lý giám sát hải quan là DN Việt Nam, đáp ứng được các điều kiện quy định và được cấp phép. Đại lý là đầu mối và chịu trách nhiệm đối với hoạt động vận tải đường bộ về phương tiện vận tải đường bộ và hàng hóa chuyên chở của DN vận tải Trung Quốc, khi lưu thông và vận chuyển hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157667217&p_details=1

Lãi suất trái phiếu Chính phủ có xu hướng tăng: Tổng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tháng 12/2014 đạt 8.202 tỷ đồng. Trong đó, khố lượng trái phiếu trúng thầu có kỳ hạn 3 năm đạt 5.055 tỷ đồng (chiếm 62% tổng khố lượng phát hành trong tháng), kỳ hạn 5 năm là 1.987 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 20 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm có khối lượng là 1.140 tỷ đồng. Mặc dù tổng khối lượng phát hành TPCP tăng nhưng khối lượng TPCP huy động được đối với kỳ hạn dài từ 10 năm đến 15 năm giảm xuống chủ yếu do ngày 20/11/2014, NHNN ban hành Thông tư 36/2014/TT-NHNN về việc quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó quy định rõ về các tỷ lệ tối đã của nguồn vốn ngắn hạn cho đầu tư  TPCP. Thông tư 36 sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2015, do đó, các NHTM cũng đang giảm dần tỷ lệ đầu tư vào nguồn TPCP dài hạn nhằm đảm bảo tỷ lệ đặt ra. Ngoài ra, tác động tâm lý sau khi Thông tư 36 được ban hành cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến cầu mua TPCP.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157668657&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Phí tạm ứng vốn KBNN quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn: Đây là một trong những điểm mới, nêu tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước (KBNN). Nguyên tắc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn, về cơ bản, dự thảo giữ nguyên như trong Thông tư 162: Mọi khoản tạm ứng vốn KBNN đều phải hoàn trả đúng hạn, đúng quy định. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung: “trừ trường hợp được gia hạn tạm ứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt”. Trường hợp khoản tạm ứng không được hoàn trả đúng hạn, đúng quy định thì KBNN có quyền trích tồn quỹ ngân sách để thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có). Về thủ tục tạm ứng vốn cho ngân sách cấp tỉnh, khi phát sinh nhu cầu tạm ứng vốn KBNN, UBND tỉnh thực hiện các thủ tục sau: Trường hợp tạm ứng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, UBND căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phê duyệt việc tạm ứng vốn KBNN, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị tạm ứng vốn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-12/phi-tam-ung-von-kbnn-qua-han-bang-150-muc-phi-trong-han-17042.aspx

Hướng dẫn cơ chế tài chính vốn vay ODA cho Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 214/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam). Theo đó, Thông tư số 214/2014/TT-BTC hướng dẫn về định mức chi, thủ tục thanh toán, rút vốn, quản lý vốn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA thuộc Hiệp định vay vốn số VN11-P2 ký ngày 2/11/2011 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và JICA và Sửa đổi Hiệp định vay vốn số JICA (1R) (11)-(14004) ngày 15/11/2013 cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay JICA cho Chương trình đào tạo vệ tinh cơ bản của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-10/huong-dan-co-che-tai-chinh-von-vay-oda-cho-du-an-trung-tam-vu-tru-viet-nam-17003.aspx

Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Theo đó, hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan (sau đây gọi là hàng hóa tồn đọng) bao gồm: Hàng hóa mà chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ; không thừa nhận việc chủ hàng hóa từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ đối với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật; hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận; hàng hóa do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thu gom trong quá trình xếp dỡ hàng hóa; hàng hóa nhập khẩu ngoài vận đơn, bản khai hàng hóa nhưng không có người đến nhận.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-11/huong-dan-xu-ly-hang-hoa-ton-dong-thuoc-dia-ban-hoat-dong-hai-quan-17016.aspx

Ngành Tài chính Nghệ An 2015: Điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt: Đó là nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 vừa được ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Xuân Hải cho biết thêm, trong năm qua, ngành Tài chính tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vượt qua những khó khăn - thách thức góp phần thực hiện tốt công tác Tài chính - Ngân sách năm 2014. Theo đó, năm 2014, tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 7.652 tỷ đồng, đạt 113,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 6.449 tỷ đồng, đạt 110,8% dự toán, tăng 19,3% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.187 tỷ đồng, đạt 131,9% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết 15 tỷ đồng, đạt 126,2% dự toán và tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-12/nganh-tai-chinh-nghe-an-2015-dieu-hanh-ngan-sach-chu-dong-linh-hoat-17035.aspx

2 đơn vị bị xử phạt lỗi hóa đơn thiếu tiêu thức 'địa chỉ đơn vị bán hàng': Bộ Tài chính vừa yêu cầu (công văn số 45/BTC-TCT) xử phạt hành chính thuế đối với Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime bank), Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sao Thủy số 1 khi để 18.847 hóa đơn bán ra không có tiêu thức "địa chỉ đơn vị bán hàng". Theo trình bày của Cục thuế Hà Nội và của Maritime bank, do lỗi hệ thống chương trình hóa đơn nên toàn bộ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra của ngân hàng thực hiện in ra từ 15/4 đến 29/5/2014 đầu ra bị lỗi mất tiêu thức địa chỉ đơn vị bán hàng. Ngân hàng đã thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra cho toàn bộ số hóa đơn bị lỗi này. Các hóa đơn đã giao cho khách hàng thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào. Theo đại diện của Maritime bank, đây là lỗi do nguyên nhân khách quan về mặt vận hành công nghệ. Ngay sau khi phát hiện lỗi, phía ngân hàng và đối tác (Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sao Thủy số 1) đã nỗ lực khắc phục và hệ thống in hóa đơn đã hoạt động bình thường.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-12/2-don-vi-bi-xu-phat-loi-hoa-don-thieu-tieu-thuc-dia-chi-don-vi-ban-hang-17031.aspx

Hải quan Lạng Sơn, Khánh Hòa, Bình Phước vượt thu ngân: Cuối tuần qua, Cục Hải quan Lạng Sơn, Khánh Hòa, Bình Phước đã đồng loạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Các đơn vị trên đều thu vượt chỉ tiêu năm 2014 khá cao. Kết thúc năm 2014, đơn vị đã thu nộp NSNN 4.456 tỷ đồng, đạt 178,2 % so với dự toán, đạt 165% so với chỉ tiêu phấn đấu năm 2014, tăng 76,8% so với 2013. Đây là năm đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trong năm qua, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 616 vụ vi phạm, trị giá hàng tịch thu gần 9 tỷ đồng; tiến hành kiểm tra sau thông quan và hoàn thành kết luận kiểm tra đối với 253 doanh nghiệp; ra quyết định ấn định thuế với số tiền là 14,43 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,52 tỷ đồng. Năm 2015, dự toán thu ngân sách theo chỉ tiêu pháp lệnh của đơn vị là 4.100 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-09/hai-quan-lang-son-khanh-hoa-binh-phuoc-vuot-thu-ngan-sach-2014-16981.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Phối hợp chống buôn lậu giữa Hải quan và Cảnh sát biển: Chiều 12/1, tại trụ sở Cục Hải quan Hải Phòng đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Sỹ Tráng- thời gian qua, Cục Hải quan Hải Phòng chú trọng tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I. Trong năm 2014, Cục Hải quan Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I đã tiến hành một số chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu. Mặc dù số lượng các vụ vi phạm được phát hiện, bắt giữ chưa nhiều những đã thể hiện sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết giữa hai lực lượng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu. Lễ ký kết giữa hai đơn vị lần này là cụ thể hóa Quy chế 10472/QC-TCHQ-BTLCSB giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được ký kết ngày 21/8/2014.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/phoi-hop-chong-buon-lau-giua-hai-quan-va-canh-sat-bien.aspx

Cục Hải quan Điện Biên, Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai nhiệm vụ 2015: Ngày 12/1, Cục Hải quan Điện Biên và Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo báo cáo của Cục Hải quan Điện Biên, năm 2014, toàn Cục đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó kết quả nổi bật nhất là công tác chống buôn lậu và công tác thu thuế. Kết quả, Cục đã xử lý hình sự 20 vụ, bắt 27 đối tượng (trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài), thu giữ 13.656,01 gam heroin, 16.239 viên ma túy tổng hợp, 6.611.000 VNĐ; 120.000 Kíp (tiền Lào), 16 xe gắn máy, 23 điện thoại di động và nhiều vật dụng, giấy tờ có liên quan. Cũng trong năm 2014, Cục đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 207,8 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2013 (đạt 235% so với kế hoạch giao và đạt 297% so với chỉ tiêu phấn đấu năm 2014). Đồng thời, hoàn thành công tác nhiệm vụ vận hành thông suốt Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Chương trình quản lý cán bộ... Có thể nói, việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã đem lại cho Cục Hải quan Điện Biên nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cuc-hai-quan-dien-bien-noi-bat-tren-mat-tran-chong-buon-lau.aspx

Không phải nộp chứng từ thanh toán nguyên liệu NK trong hồ sơ hoàn thuế: Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý các chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK khi nộp hồ sơ hoàn thuế. Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/1/2015 việc cung cấp các chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK sẽ thực hiện theo Luật Hải quan 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014. Theo đó, đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK đã thực XK sản phẩm ra nước ngoài, không tiêu thụ trong nước thì hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế không yêu cầu DN phải nộp chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư NK. Trường hợp có nghi vấn thì sau khi thực hiện xong việc hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ sẽ được chuyển cho Chi cục kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra theo quy định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-phai-nop-chung-tu-thanh-toan-nguyen-lieu-nk-trong-ho-so-hoan-thue.aspx

Bắt giữ lô hàng lậu "ẩn" dưới phế liệu nhựa: Ngày 12/1, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 kiểm tra, phát hiện 1 container hàng tiêu dùng nhập lậu ẩn dưới mác phế liệu nhựa. Đáng chú ý có nhiều mặt hàng đã hết hạn sử dụng từ nhiều năm nay. Theo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3, lô hàng nêu trên của Công TNHH Tư vấn Đầu tư Phúc Lộc, khai báo hàng nhập khẩu trên 12,6 tấn nhựa phế liệu LDPE, xuất xứ Úc, trị giá 1.264 USD. Qua kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 phát hiện ngoài vài thùng nhựa phế liệu (khoảng vài chục kg) được băm, cắt đúng như khai báo, còn toàn bộ số hàng trong container là hàng bách hóa các loại, như: sữa, dầu gội đầu, kem đánh răng, hạt chia… không khai báo hải quan. Đáng chú ý, theo các công chức hải quan kiểm tra lô hàng, có nhiều loại hàng hóa là hóa mỹ phẩm được sản xuất từ năm 2009, đã hết hạn sử dụng từ nhiều năm nay. Các thùng carton đựng hàng cũ nát, bám đầy bụi bẩn…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-lo-hang-lau-an-duoi-phe-lieu-nhua.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)