Các báo ngành Tài chính ngày 14/5/2015

**Hướng dẫn xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu DNNN; **Nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2015; **Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước về SCIC; **Ngành giao thông thoái vốn đạt hơn 4.670 tỷ đồng; **Tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lên 5%; **Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về thuế;

Các báo ngành Tài chính ngày 14/5/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Kiên định để đạt mục tiêu tăng trưởng: Nhận định tình hình phát triển kinh tế- xã hội từ nay đến cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đã đề ra 5 giải pháp chủ yếu để tiếp tục tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tái cơ cấu và cổ phần hóa DNNN; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính… Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, báo cáo của Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 cho biết: Trong tổng số 14 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao có 10 chỉ tiêu đạt cao hon so với số ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội, không có chỉ tiêu nào thấp hơn so với số đã báo cáo Quốc hội. So với kế hoạch năm 2014, có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chỉ có 01 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là Tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=169313400&p_details=1

Trình Thường vụ Quốc hội Quyết toán NSNN năm 2013: Trong chương trình phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày dự thảo Quyết toán NSNN năm 2013, dự kiến sẽ trình QH cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9. Tổng số thu cân đối NSNN là 1.084.064 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn năm 2012 chuyển sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2012, thu huy động đầu tư của NSĐP và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.277.710 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014). Bội chi NSNN 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 43.123 tỷ đồng). Cụ thể, thu, chi cân đối NSNN: Tổng số thu: 816.000 tỷ đồng; Tổng số chi: 978.000 tỷ đồng; Bội chi: (-) 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP, sau được điều chỉnh là 195.500 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP theo Nghị quyết số 54/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=169310557&p_details=1

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản: Sáng ngày 13/5, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) Hosomizo cùng đoàn công tác. Tham gia tiếp đoàn còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ gồm: UBCKNN, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, Vụ Hợp tác Quốc tế và Văn phòng Bộ. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về định hướng, biện pháp nhằm tăng cường hợp tác tài chính song phương giữa JFSA và Bộ Tài chính cũng như thúc đẩy phát triển dịch vụ tài chính tại Việt Nam trong thời gian tới. Ngay sau khi ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và JFSA, hai bên đã có nhiều chương trình, hoạt động hợp tác song phương trong hai lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm, cụ thể: triển khai xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm; xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách các sản phẩm bảo hiểm; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm Việt Nam...

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=169286995&p_details=1

Hướng dẫn xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu DNNN: Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC của Bộ Tài chínhhướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thông tư 57 quy định nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là các khoản nợ, tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp sắp xếp, chuyển đổi sở hữu chưa được xử lý tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định (bao gồm cả các khoản nợ khó đòi đã được doanh nghiệp xử lý bằng nguồn dự phòng trong vòng 5 năm liền kề trước khi cổ phần hóa) kèm theo đầy đủ hồ sơ, các tài liệu liên quan. Đối với các khoản nợ loại trừ doanh nghiệp thu hồi được trước khi thực hiện bàn giao, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ sau khi trừ đi chi phí được hưởng theo quy định.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=169299245&p_details=1

Hướng dẫn xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu DNNN: Trong chương trình phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 11/5, Ủy ban đã biểu quyết thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương (NSTW) năm 2014. Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách, Thường trực Ủy ban này đề nghị Chính phủ cân nhắc lại một số khoản chi như sau: Thứ nhất, về khoản hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo cơ chế tài chính đặc thù cho Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: 4.153,4 tỷ đồng. Đa số ý kiến đề nghị trong điều kiện NSTW còn khó khăn, cần dành thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu chi cấp bách và đầu tư xây dựng các dự án giao thông, thủy lợi phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội có tính vùng, miền, khu vực. Do vậy, nên bố trí khoảng 3.500 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo cơ chế tài chính đặc thù cho Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giảm so với phương án Chính phủ trình.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=169310251&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2015: Trong năm 2015, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính. Theo phân công của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, trong năm 2015, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính. Cũng về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để trình Trung ương khi cân đối được nguồn lực; nghiên cứu xây dựng bảng lương chuẩn trên cơ sở mức lương tính đủ theo nhu cầu tối thiểu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo điểm b Khoản 3 Kết luận số 63-KL/TW.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-05-13/nghien-cuu-dieu-chinh-muc-luong-co-so-trong-nam-2015-20728.aspx

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước về SCIC: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), báo cáo kết quả trước 31/8/2015. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về SCIC. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-05-13/thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-chuyen-giao-quyen-so-huu-von-nha-nuoc-ve-scic-20713.aspx

Ngành giao thông thoái vốn đạt hơn 4.670 tỷ đồng: Tính đến thời điểm này, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thoái vốn cho 52 doanh nghiệp, với tổng giá trị thoái vốn khoảng 4.673 tỷ đồng theo mệnh giá. Theo Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ngoài những kết quả đã đạt được từ trước đến nay, tính đến thời điểm này, Bộ GTVT đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại CtyCP Cảng Quảng Ninh, 1 công ty thuộc Vietnam Airlines, 2 công ty con thuộc Cienco 6; thoái 20% vốn điều lệ tại Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT, Tổng công ty vận tải thủy; 26% vốn điều lệ tại CtyCP Cảng Quy Nhơn; 7% vốn điều lệ tại CtyCP Hàng hải Đông Đô.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-13/nganh-giao-thong-thoai-von-dat-hon-4670-ty-dong-20714.aspx

Tạm cấp 392 tỷ đồng bảo trợ xã hội tại Thanh Hóa: Bộ Tài chính xác định, nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ bảo trợ xã hội năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa là trên 1.145 tỷ đồng. Trước đó, dự toán năm 2015 đã bố trí cho tỉnh Thanh Hóa 585,648 tỷ đồng để thực hiện chế độ bảo trợ xã hội theo các Nghị định số 67, 13, 136/2013/NĐ-CP, Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật. Kinh phí còn thiếu so với nhu cầu thực hiện các chế độ trên trong năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa là 559,71 triệu đồng. Theo quy định tại văn bản số 677/2012/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội giai đoạn 2012- 2015, tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-11/tam-cap-392-ty-dong-bao-tro-xa-hoi-tai-thanh-hoa-20644.aspx

DNNN phải thoái toàn bộ vốn nhà nước ra khỏi lĩnh vực bất động sản: Bộ Tài chính đề xuất tất cả các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải thực hiện thoái vốn. Việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn theo hình thức đấu giá là chủ yếu. Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xử lý các trường hợp doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) thực hiện thoái vốn theo Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ. Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo cho biết, thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP và Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện đã xây dựng phương án tái cơ cấu, thoái vốn ra khỏi lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-12/dnnn-phai-thoai-toan-bo-von-nha-nuoc-ra-khoi-linh-vuc-bat-dong-san-20676.aspx

Bắc Giang: Loại 2 doanh nghiệp khỏi danh sách rủi ro cao về thuế: Cục Thuế Bắc Giang vừa thông báo đưa 2 doanh nghiệp ra khỏi danh sách các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, phải mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. Cụ thể, 2 doanh nghiệp đó là: Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Đức - mã số thuế 2400488113 và Công ty TNHH Trường Hải Đào Dương - mã số thuế 2400390421. Theo Phòng Kiểm tra thuế số 1 thuộc Cục thuế Bắc Giang, 2 doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện thuộc rủi ro cao về thuế, theo quy định tại khoản 2, điều 11 Thông tư số 39/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cũng theo quyết định của Cục Thuế Bắc Giang, từ 16/5, hai doanh nghiệp trên tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in và đặt in theo quy định.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-05-12/bac-giang-loai-2-doanh-nghiep-khoi-danh-sach-rui-ro-cao-ve-thue-20670.aspx

Ninh Bình thu nội địa đạt 24% dự toán: Tính đến hết tháng 4/2015, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt 703,5 tỷ đồng, đạt 24% dự toán, tăng 32% (so với cùng kỳ năm 2014)̀. Trong đó, số thu từ thuế, phí, lệ phí được 618 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, tăng 31%. Một số khoản thu, sắc thuế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ là: Thu từ DN FDI được  22,4 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, tăng 161%; thu lệ phí trước bạ được 48 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, tăng 28%; thu thuế bảo vệ môi trường được hơn 29 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, tăng 59%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-05-12/ninh-binh-thu-noi-dia-dat-24-du-toan-20669.aspx

Tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lên 5%: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trước đó, phương án tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lát từ 0% lên 5% đã được Bộ Tài chính dự kiến xin ý kiến một số bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp từ đầu tháng 3/2015 để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lát từ 0% lên 5% thì doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu thêm khoản thuế xuất khẩu là 243.380 đ/tấn (5% x 4.847.570 đ) thì giá xuất khẩu (trừ thuế xuất khẩu) là 4.624.190 đ/tấn. Như vậy doanh nghiệp xuất khẩu vẫn có lãi, cụ thể lãi so với giá thu mua sắn trong nước (4.300.000 đ/tấn) là 324.192 đ/tấn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-05-11/tang-thue-xuat-khau-mat-hang-san-len-5-20643.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về thuế: Nhằm tạo điều kiện trong hoạt động XNK của cộng đồng DN, Tổng cục Hải quan đã chủ động ghi nhận và giải đáp các vướng mắc liên quan đến vấn đề thuế. Công ty TNHH thép Vina Kyoei cho biết, DN NK mặt hàng phôi thép, tại thời điểm khai báo hải quan, DN căn cứ vào số lượng trên invoice để khai báo và tính thuế NK và GTGT. Sau khi hoàn thành việc dỡ hàng, DN có thêm phần chênh lệch trọng lượng. Nếu số lượng chênh lệch tăng, DN khai báo đóng bổ sung. Tuy nhiên, DN còn bị phạt tiền phạt chậm nộp. Điều này DN nói riêng và những DN NK theo dạng hàng xáo nói chung cảm thấy là chưa hợp lý, bởi tại thời điểm khai báo hải quan, DN thật sự không biết số lượng chênh lệch là bao nhiêu. Mỗi lần nhập DN đều phải đóng tiền phạt do việc chênh lệch trọng lượng. DN cho rằng, việc chênh lệch về số lượng là điều không thể tránh khỏi. Do đó, DN đề nghị cơ quan Hải quan giải thích rõ và cho DN biết giải pháp tránh tiền phạt chậm nộp.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Tong-cuc-Hai-quan-giai-dap-vuong-mac-ve-thue.aspx

Chuyên nghiệp hóa hoạt động đại lý hải quan: Những quy định mới liên quan đến đại lý hải quan được hứa hẹn sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động này theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và đưa các đại lý hải quan thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của cơ quan Hải quan. Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), quy định mới của Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn đã có sự thay đổi hết sức quan trọng đối với hoạt động đại lý hải quan. Đó là, thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thay vì thẩm quyền của các Cục Hải quan như trước đây. Một điểm mới nữa là việc làm thủ tục hải quan phải do DN trực tiếp thực hiện hoặc thông qua đại lý hải quan, chỉ còn một số ít trường hợp được phép ủy quyền khi làm thủ tục hải quan (các trường hợp đối với hàng hóa phi mậu dịch- nhưng số lượng này không nhiều).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Chuyen-nghiep-hoa-hoat-dong-dai-ly-hai-quan.aspx

Hướng dẫn thực hiện thống nhất kiểm tra hàng hóa dán nhãn năng lượng: Để thực hiện thống nhất quy định của Bộ Công Thương tại công văn số 3854/BCT-TCNL ngày 21-4-2015 về thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc kiểm tra hàng hóa dán nhãn năng lượng. Theo đó, đối với các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg, cơ quan Hải quan tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6772/TCHQ-GSQL ngày 13-11-2013 của Tổng cục Hải quan. Đối với hàng hóa quy định tại điểm 2, điểm 4 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ thì căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3854/BCT-TCNL để thực hiện.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Kiem-tra-viec-dan-nhan-nang-luong-khong-phu-thuoc-vao-muc-dich-su-dung-san-pham.aspx

Vướng thực hiện thí điểm TNTX qua điểm thông quan Co Sa (Lạng Sơn): Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết đang gặp vướng mắc về thủ tục hướng dẫn quy chế đối với hàng tạm nhập tái xuất (TNTX) của các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện thí điểm TNTX hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma. Để có cơ sở triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho hoạt động TNTX hàng hóa DN, Cục Hải quan Lạng Sơn báo cáo và đề nghị Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến với Bộ Công Thương chủ trì sớm ban hành văn bản hướng dẫn quy chế cụ thể việc thực hiện thí điểm TNTX hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma đối với một số mặt hàng: hợp kim các loại, quặng kim loại và hợp chất kim loại có hàm lượng cao của các Bộ đã thống nhất để Cục Hải quan Lạng Sơn triển khai thực hiện.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Vuong-thu-tuc-thuc-hien-thi-diem-tam-nhap-tai-xuat-qua-diem-thong-quan-Co-Sa-Lang-Son.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)