Các báo ngành Tài chính ngày 16/10/2014

**Giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị ngành in; **Bác đề nghị miễn thuế GTGT thiết bị công nghiệp hỗ trợ da giầy; **Sẽ sung công những khoản lợi nhuận bất hợp pháp; **900 tỷ đồng thực hiện các dự án tại Quảng Ngãi; **Nhãn gốc hàng nhập khẩu thiếu nội dung không bị xử phạt;

Các báo ngành Tài chính ngày 16/10/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan thuế địa phương: Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Trong thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC tại các Cục thuế địa phương đã được thực hiện hiệu quả. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính điểm lại một số những hoạt động hiệu quả xung quanh nội dung này tại 2 Cục Thuế Kiên Giang và Lào Cai.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=147419086&p_details=1

Quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp: Cốt lõi là cải cách giảm thủ tục hành chính: Thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Hải quan đã tích cực, chủ động thực hiện các mục tiêu chủ yếu mà chiến lược đề ra. Một trong những nội dung nhằm thực hiện các mục tiêu nêu trên là triển khai chương trình hợp tác quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp (DN). Thiết lập quan hệ đối tác với DN được ngành Hải quan xác định là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Các vấn đề giữa hải quan - DN được giải quyết theo nguyên tắc minh bạch, công khai và đặc biệt là thống nhất cùng cách hiểu, nhằm nâng cao tầm quan trọng của quan hệ đối tác. Mới đây, Tổng cục Hải quan có Công văn số 12139/TCHQ-CCHĐH (ngày 7/10/2014), yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác với doanh nghiệp (DN), thiết thực và hiệu quả hơn.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=147422516&p_details=1

Hướng dẫn mới về chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Theo đó, Thông tư quy định, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm quản lý, sử dụng, theo dõi toàn bộ tài sản và vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh, quy định rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng bộ phận, cá nhân đối với từng trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn. Công ty chứng khoán phải quản lý vốn, tài sản của công ty chứng khoán tách biệt với vốn, tài sản của khách hàng; không được chiếm dụng vốn, tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức; Tuân thủ các hạn chế về vay nợ, cho vay, đầu tư theo quy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=147426523&p_details=1

Giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị ngành in: Trả lời công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội in Việt Nam về điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi máy in offset và trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giữ quan điểm: Tiếp tục giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC (ngày 15/11/2013) là 2%. Cụ thể, đối với mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 hiện nay chưa được sản xuất trong nước, tuy nhiên cần tính tới khả năng các doanh nghiệp trong nước đầu tư mở rộng sản xuất các chủng loại máy in offset này. Do vậy có thể duy trì mức thuế nhập khẩu 2% đối với mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư, mở rộng sản xuất.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=147424086&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Bác đề nghị miễn thuế GTGT thiết bị công nghiệp hỗ trợ da giầy: Bộ Tài chính cho biết, thuế GTGT là thuế gián thu, thu trên hàng hóa, dịch vụ và người mua hàng là người trả thuế. Luật thuế GTGT không có quy định miễn thuế đối với tổ chức, cá nhân. Tại văn bản vừa được gửi tới Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, thuế GTGT là thuế gián thu, thu trên hàng hóa, dịch vụ và người mua hàng là người trả thuế. Luật thuế GTGT không có quy định miễn thuế đối với tổ chức, cá nhân. Theo Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1; hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 134/2014/TT-BTC nêu trên thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-10-15/bac-de-nghi-mien-thue-gtgt-thiet-bi-cong-nghiep-ho-tro-da-giay-14350.aspx

Sẽ sung công những khoản lợi nhuận bất hợp pháp: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước (NSNN). Theo quy định, việc xác định số lợi bất hợp pháp do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện và ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-10-15/xac-dinh-loi-nhuan-bat-hop-phap-de-thu-vao-ngan-sach-14347.aspx

900 tỷ đồng thực hiện các dự án tại Quảng Ngãi: Bộ Tài chính vừa thông báo cho tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2014, từ tăng thu ngân sách năm 2013, để chi đầu tư phát triển địa phương. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng 900 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2013 để thực hiện các dự án, công trình. Các dự án phát triển tỉnh Quảng Ngãi bao gồm: Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn; dự án đường Trì Bình - Dung Quất; dự án đường nối khu kinh tế Dung Quất 1 - Dung Quất 2.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-10-14/900-ty-dong-thuc-hien-cac-du-an-tai-quang-ngai-14290.aspx

Hà Nội: Tập trung vốn cho các dự án nhà tái định cư: Do điều kiện khó khăn về nguồn vốn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối, tập trung nguồn vốn cho các dự án nhà tái định cư có thể hoàn thành dứt điểm trong năm nay. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trên địa bàn Thành phố hiện đang triển khai 47 dự án xây dựng nhà tái định cư, dự kiến khoảng 13.400 căn hộ. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn về nguồn vốn, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối, tập trung nguồn vốn cho các dự án có thể hoàn thành dứt điểm trong năm nay. Đối với các hộ dân được tiêu chuẩn mua nhà tái định cư, nếu đến hạn không đến nộp tiền thì Thành phố sẽ thu hồi lại căn hộ để bố trí cho dự án hoặc người khác.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-10-15/ha-noi-tap-trung-von-cho-cac-du-an-nha-tai-dinh-cu-co-the-hoan-thanh-nam-2014-14334.aspx

Nhãn gốc hàng nhập khẩu thiếu nội dung không bị xử phạt: Không xử phạt việc nhãn gốc hàng hóa không thể hiện đầy đủ nội dung nhưng chủ hàng hóa phải bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Tài chính vừa yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan kiểm tra đối chiếu thực tế hàng nhập khẩu (trong đó có việc ghi nhãn gốc của hàng hóa) với nội dung khai của người khai hải quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-10-15/nhan-goc-hang-nhap-khau-thieu-noi-dung-khong-bi-xu-phat-14337.aspx

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 112 /2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Theo đó, Thông tư 112/2014/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 39 về Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị được phép kinh doanh; Ý kiến của chủ sở hữu về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-10-15/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-xo-so-14345.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Sẽ có thay đổi một số quy định về Kiểm tra sau thông quan: Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hoạt động KTSTQ theo hướng mang lại hiệu quả quản lý cao, thủ tục kiểm tra đơn giản, nhanh chóng, giảm chi phí không cần thiết, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của DN. Theo đó, để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan trong thực tiễn, việc KTSTQ được tiến hành tại trụ sở cơ quan Hải quan và tại trụ sở người khai hải quan trong thời hạn là 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Việc KTSTQ không chỉ là kiểm tra hồ sơ hải quan mà còn bao gồm cả kiểm tra đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết, nên tùy từng trường hợp cụ thể sẽ quyết định KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan hay trụ sở người khai hải quan để bảo đảm phù hợp với thực tiễn kiểm tra.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/se-co-thay-doi-mot-so-quy-dinh-ve-kiem-tra-sau-thong-quan.aspx

Áp dụng QLRR hàng kiểm tra chuyên ngành: Với tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không đạt yêu cầu NK rất thấp như nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, để giảm thời gian thông quan hàng hóa, nên có những giải pháp phù hợp. Hải quan TP.HCM kiến nghị, đối với hàng phải kiểm dịch: Thực hiện kiểm tra chặt; đối với hàng kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm: Thực hiện kiểm tra trước khi NK. Theo đó, DN sẽ gửi hàng mẫu phục vụ kiểm tra chất lượng kiểm tra an toàn thực phẩm, sau đó công bố chất lượng đối với những mặt hàng này để NK cho lô hàng chính thức và các lô hàng tiếp theo. Cơ quan kiểm tra chuyên ngành và cơ quan Hải quan thực hiện quản lý, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của DN. Việc thực hiện kiểm tra trước khi NK, trong thời gian đầu thực hiện có thể áp dụng thí điểm với các DN được đánh giá cao về mức độ tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về quản lý chuyên ngành.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ap-dung-qlrr-hang-kiem-tra-chuyen-nganh.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)