Các báo ngành tài chính ngày 1/7/2009

** Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; ** Chính sách tài chính ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; ** Nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử: Lập các đơn vị chuyên trách tại các chi cục hải quan; ** Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh): Đối thoại với doanh nghiệp... 

Ảnh: webiste Ngân hàng Nhà nước.Ảnh: webiste Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2009/TT-BTC, ngày 19/6/2009 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 với hai nội dung chính: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2009 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Nội dung đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2009 bao gồm: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chưong trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương. Khi xây dựng dự toán NSNN năm 2010 cần quán triệt việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2009, tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, năm 2010 tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các khoản chi ngân sách (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, chương trình, chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Về nội dung xây dựng dự toán thu NSNN năm 2010, Thông tư tập trung hướng dẫn chi tiết hơn đến các chế độ, chính sách thu đã được sửa đổi, bổ sung như chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…Công tác xây dựng dự toán chi NSNN năm 2010 dựa trên dự toán chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA; thực hiện cải cách tiền lương; chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng; chi dự phòng NSNN và các khoản chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ. Thông tư đã đưa ra các biểu mẫu chi tiết hướng dẫn lập và báo cáo dự toán ngân sách năm 2010. Đó là nội dung tin đăng trên website Bộ Tài chính ngày hôm qua (30/6).

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=61367

Trên Thời báo Tài chính số 77/website Bộ Tài chính đăng bài: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi theo Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), trong quá trình cấp phát thanh toán, các khoản chi NSNN, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tập trung thực hiện quản lý và kiểm soát chi trên cả hai góc độ là thanh toán kịp thời các nhu cầu chi trả của các các đơn vị sử dụng NSNN và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi do KBNN trực tiếp cấp phát, thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tình hình tạm ứng vốn KBNN 4 tháng đầu năm 2009 cho thấy, doanh số tạm ứng 4 tháng đầu năm 2009 là 384.000 triệu đồng, trong đó nguồn để đẩy nhanh tiến độ XDCB là 200.000 triệu đồng, dự án có nguồn thu hoàn trả tạm ứng là 184.000 triệu đồng; thu hồi tạm ứng 4 tháng đầu năm 2009 đạt 458.283 triệu đồng, trong đó nguồn để đẩy nhanh tiến độ XDCB là 255.000 triệu đồng, dự án có nguồn thu hoàn trả tạm ứng là 203.283 triệu đồng. Dư nợ tạm ứng đến 30/4/2009 vào khoảng 7.414.859 triệu đồng, trong đó nguồn để đẩy nhanh tiến độ XDCB là 3.017.000 triệu đồng, dự án có nguồn thu hoàn trả tạm ứng là 4.397.859 triệu đồng. Theo lãnh đạo KBNN, trong những tháng còn lại của năm 2009, tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn thu của NSNN giảm, trong khi chi NSNN tăng cao để thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ, nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của KBNN xuống rất thấp, do đó phải ưu tiên nguồn vốn cho việc đáp ứng kịp thời nhu cầu chi theo kế hoạch của NSNN và tạm ứng cho ngân sách Trung ương trong trường hợp huy động vốn không kịp thời hoặc không huy động được vốn theo kế hoạch. Để thực hiện được yêu cầu này, KBNN cần thu hồi đầy đủ các khoản tạm ứng đến hạn và hạn chế tối đa các khoản tạm ứng mới cho NSĐP.

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=61338

Theo Báo Hải quan: Bắt đầu triển khai áp dụng quản lý rủi ro (QLRR) vào họat động nghiệp vụ hải quan từ năm 2006, ngành Hải quan đã có những bước tiến đáng kể trong quy trình quản lý doanh nghiệp và thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, hệ thống QLRR hiện tại vẫn bộc lộ nhiều tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới. Để nâng cao năng lực QLRR, ngành Hải quan quyết định thành lập các đơn vị chuyên trách QLRR đến tận các chi cục hải quan. Điểm đáng chú ý là Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1155/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC (ngày 7/4/2008) và áp dụng QLRR trong mở rộng thủ tục hải quan điện tử. Quyết định này đã thống nhất việc xây dựng Đề án thành lập phòng chuyên trách QLRR tại 9 cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai mở rộng hải quan điện tử. Tại các chi cục hải quan sẽ thành lập tổ QLRR thuộc đơn vị tiếp nhận đăng ký tờ khai. Tổng cục Hải quan đặt chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2009 về QLRR tại các đơn vị triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử là 70% các lô hàng kiểm tra thực tế hàng hóa dựa trên tiêu chí QLRR; tỷ lệ phát hiện vi phạm từ tiêu chí QLRR từ 3% - 5% (hiện nay khoảng 1%); tỷ lệ kiểm tra hàng hóa là 15% trong thủ tục hải quan điện tử, 20% đối với thủ tục hải quan truyền thống (hiện này là 23%)...

Xem chi tiết: Báo Hải quan, số 78, ngày 30/6, trang 4.

Cũng trên báo Hải quan đưa tin: Vừa qua, Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã tổ chức hội nghị đối thoại với 40 doanh nghiệp họat động XNK hàng hóa thường xuyên tại địa bàn Móng Cái. Các doanh nghiệp đã nghe báo cáo tình hình XNK 6 tháng đầu năm của Chi cục, được phổ biến những nội dung mới của Thông tư 70/2009/TT-BTC (7/4/2009) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với XK, NK, tạm nhập tái xuất xăng dầu và NK nguyên liệu sản xuất, chế biến xăng dầu; Thông tư 79/2009/TT-BTC (20/4/2009) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp đã phản ánh một số vướng mắc về thủ tục hải quan đối với điều kiện kinh doanh kho ngoại quan; thủ tục xin làm ngoài giờ hành chính; kiểm tra, giám sát hàng với điều kiện địa bàn phụ thuộc thời tiết và mực nước thuỷ triều...

Xem chi tiết: Báo Hải quan, số 78, ngày 30/6, trang 4.

Website Ngân hàng Nhà nước ngày 30/6 đưa tin: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia, Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam đã ký Hiệp định vay trị giá 95 triệu USD cho Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học”. Dự án có tổng trị giá trên 110,4 triệu USD, trong đó, vốn vay ưu đãi ADB là 95 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 15,4 triệu USD. Dự án được triển khai thời gian từ 2009 đến 2015 tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm cả Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=4906

Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam được tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh. Theo đó, Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam được thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTG ngày 23/1/2009 về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh; Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10/3/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 131; Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất kinh doanh; Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Đó là nội dung tin đăng trên website Ngân hàng Nhà nước ngày 30/6. 

Xem chi tiết: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=4905

(K.H - tổng hợp)