Các báo ngành Tài chính ngày 21/5/2014

** Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2014; ** Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII; ** Sẽ thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII; ** Tăng thêm quyền cho Hải quan trong phòng chống buôn lậu; ** Hoạt động giao thương tại Móng Cái diễn ra bình thường; ** Hải quan phía Nam: Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài ổn định hoạt động...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình.

Theo portal Bộ Tài chính:

"Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2014": Sáng 20/5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII khai mạc. Tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2014. Bên cạnh những đánh giá về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng đầu năm 2014, Báo cáo do Phó Thủ tướng trình bày đã nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tâp trung chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối của năm 2014. Theo đó, 7 nhiệm vụ mang tính tổng quát,  trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2014 đã được Chính phủ xác định rõ.
 
Xem chi tiết:
 
 

"Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XII": Sáng 20/5, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII khai mạc. Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2014. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, trình bày thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2014.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128557241&p_details=1

"30 năm đổi mới: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục và ổn định": Sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam là số ít trong các nước chuyển đổi thành công trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục và ổn định. Nhìn lại chặng đường dài phát triển để có thêm động lực lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đường lối đổi mới của Đảng đã được thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN hình thành và phát triển. Chế  độ sở hữu và cơ cấu các thành phần kinh tế được đổi mới cơ bản từ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể là chủ yếu sang nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phân kinh tế đan xen hỗn hợp, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho khai thác tiềm năng trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế- xã hội. Phân phối tính đến hiều quả.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128539219&p_details=1

"Sẽ thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII": Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII sẽ có 16 dự án luật được cho ý kiến lần đầu, đồng thời  xem xét thông qua 3 nghị quyết và 11 dự án Luật. Đặc biệt, kỳ họp  này Luật Hải quan sửa đổi sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 19/6/2014. Dự thảo Luật hải quan sửa đổi gồm 105 Điều, được bố cục thành 8 Chương (trong đó giữ nguyên 10 Điều, sửa đổi 58 Điều, bổ sung 37 điều), có 12 điều khoản giao Chính phủ quy định. Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi có bốn nhóm nội dung chính gồm: Nhóm vấn đề về cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hoá quản lý hải quan, nội luật hoá các cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; Nhóm vấn đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế nhằm phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại; Nhóm vấn đề về sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan, phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; Nhóm vấn đề liên quan đến kiện toàn hệ thống tổ chức hải quan.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128628055&p_details=1

"Dự thảo Luật Hải quan: Tăng thêm quyền cho Hải quan trong phòng chống buôn lậu": Luật Hải quan được Quốc hội thông qua ngày 29.6.2001, có hiệu lực từ ngày 1.1.2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005. Suốt 12 năm qua, Luật Hải quan đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh phát triển, bảo đảm an ninh chính trị, lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, được cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan ghi nhận. Bên cạnh kết quả đạt được thì Luật Hải quan cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập đòi hỏi cần có những sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128536479&p_details=1

"Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá": Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu thuộc Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện bình ổn giá.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128593444&p_details=1

"Quy định mới về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức": Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2014 /TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư 57 sửa đổi quy định về đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm như sau: Cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán. 

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128592795&p_details=1

"Áp dụng quy định mới về việc quản lý Thẻ thẩm định viên về giá từ 1/6": Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/TT-BTC quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Thông tư quy định, điều kiện để đăng ký dự thi Thẻ thẩm định viên về giá là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp; Có thời gian công tác thực tế từ 36tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơđăng ký dự thi theo chuyên ngành quy định; Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128580539&p_details=1

"Điểm mới về quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ": Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (01/6/2014) nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư này thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128590029&p_details=1

"Khởi động chương trình tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư": Học viện Tài chính đã chính thức khởi động chương trình tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 2, học tại số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình được Bộ Giáo dục và  Đào tạo cấp phép số 5122/QĐ-BGDĐT ngày 4/11/2013 là chương trình duy nhất ở nước ta liên kết đào tạo thạc sỹ chuyên ngành tài chính và đầu tư.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=128362385&p_details=1

Trên Thời báo Tài chính Việt Nam online có tin:

"Tăng thêm quyền cho Hải quan trong phòng chống buôn lậu": Quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật Hải quan (sửa đổi) là đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, ... Luật Hải quan được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001, có hiệu lực từ ngày 1/1/2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005. Suốt 12 năm qua, Luật Hải quan đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh phát triển, bảo đảm an ninh chính trị, lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, được cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan ghi nhận. Bên cạnh kết quả đạt được thì Luật Hải quan cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập đòi hỏi cần có những sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-05-20/du-thao-luat-hai-quan-tang-them-quyen-cho-hai-quan-trong-phong-chong-buon-lau-9844.aspx

"Khởi tố Công ty Bảo Ngọc buôn lậu hơn 321 m3 gỗ quý": Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ra quyết định khởi tố Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bảo Ngọc (Công ty Bảo Ngọc-tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn lậu gỗ bằng hình thức tạm nhập-tái xuất. Cụ thể, ngày 18/11/2013, lực lượng Đặc nhiệm chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã theo dõi và triệt phá hành vi buôn lậu có tổ chức với thủ đoạn buôn lậu khá tinh vi của Công ty Bảo Ngọc. Theo đó, ngày 18/11/2013, Công ty Bảo Ngọc đã thực hiện làm thủ tục tạm nhập-tái xuất gỗ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước), trị giá lô hàng hơn 11 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-20/khoi-to-cong-ty-bao-ngoc-buon-lau-hon-321-m3-go-quy-9841.aspx

"Việt Nam xuất siêu đạt 2,05 tỷ USD": Tính đến hết tháng 4/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 90,97 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hoá 4 tháng/2014 thặng dư 2,05 tỷ USD. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 4/2014 là 25,33 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 13,07 tỷ USD, tăng 6,5% và nhập khẩu là 12,26 tỷ USD, giảm nhẹ 1,7%. Do vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 4 đạt mức thặng dư 810 triệu USD.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-20/thang-du-xuat-nhap-khau-da-dat-hon-2-ty-usd-9833.aspx

"Từ 1/6 áp dụng quy định mới về đối tượng mua hoá đơn": Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014, trong đó có các quy định cụ thể rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho cả Người nộp thuế và Cơ quan thuế. Thông tin của Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP thì tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh (cá nhân kinh doanh là nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-20/tu-1-6-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-doi-tuong-mua-hoa-don-9831.aspx

"Doanh nghiệp có vốn điều lệ 15 tỷ đồng trở lên mới được tạo hóa đơn tự in": Từ ngày 1/6/2014, doanh nghiệp (kể cả Ngân hàng) phải có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp mới được tạo hóa đơn tự in. Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì đối tượng được tạo hoá đơn tự in sẽ siết chặt lại. Cụ thể, Thông tư 39 qui định: Thay bằng việc quy định các Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ một tỷ đồng trở lên tính được tạo hóa đơn tự in thì Thông tư lần này đã quy định Doanh nghiệp (kể cả Ngân hàng) phải có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp mới được tạo hóa đơn tự in. Đối với Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1/6/2014 (ngày Thông tư có hiệu lực) để được tạo hóa đơn tự in nếu Doanh nghiệp có số vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thì phải có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-20/doanh-nghiep-co-von-dieu-le-15-ty-dong-tro-len-moi-duoc-tao-hoa-don-tu-in-9830.aspx

"Từ 1/7 sẽ sử dụng mẫu tem xì gà nhập khẩu mới": Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu. Theo đó, mẫu tem xì gà nhập khẩu mới có kích thước (22x45) mm, được in trên giấy có nền hoa văn màu xanh cô ban, các cụm hoa  văn được in đan xen nhau. Trên tem có in 4 dòng chữ màu đen, ba dòng tiếng Việt và một dòng tiếng Anh. Dòng chữ trên cùngcó nội dung: “Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam”; Dòng chữ thứ hai: “Tổng cục Hải quan”; Dòng chữ thứ ba “Tem xì gà nhập khẩu”; Dòng chữ dưới cùng: “Imported Cigar Stamp”.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-05-20/sua-doi-mau-tem-xi-ga-nhap-khau-9829.aspx

"Chứng khoán 20/5: Hàng đầu cơ trở lại": Thị trường đã có một phiên giao dịch khá bất ngờ, khi mà đáng lẽ các cổ phiếu blue-chips đang bị định giá thấp phải được chú ý hơn thì ngược lại, chính các mã đầu cơ nhỏ mới thực sự bùng nổ. Rất khó nói trong đợt sụt giảm sâu vừa diễn ra, các cổ phiếu nào bị định giá thấp. Cả blue-chips lẫn các cổ phiếu đầu cơ thị giá thấp đều có mức điều chỉnh quá lớn. Trong điều kiện kết quả kinh doanh quý 1 khá tốt, các blue-chips được cho là có tính hấp dẫn hơn vì mức độ an toàn cao cả trong ngắn hạn lẫn trong dài hạn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-20/hang-dau-co-tro-lai-9843.aspx 

"RAL bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin": CtyCP Bóng đèn Phích nước Rạng đông (mã CK: RAL) vừa bị Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm công bô thông tin điều chỉnh hồi tố trên Báo cáo tài chính. HSX cho biết, ngày 31/3/2014 đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 của RAL, qua xem xét báo cáo tài chính nhận thấy tại khoản 37 của Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán, một số chỉ tiêu của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 được thực hiện điều chỉnh hồi tố theo Biên bản Kiểm tra quyết toán thuế năm 2008 – 2012 của Cục thuế Hà Nội đã làm thay đổi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 57,1 tỷ xuống còn 39,1 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 99,8 tỷ xuống còn 96,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-20/ral-bi-nhac-nho-do-cham-cong-bo-thong-tin-9832.aspx

Chứng khoán Mỹ bật tăng sau khi Apple và Google 'ngừng chiến': Phiên 19/5, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh "cuộc chiến" giữa Apple và Google tạm ngưng. Chốt phiên này, chỉ số Nasdaq Composite tăng 35,23 điểm (0,86%), ghi dấu mức tăng hàng ngày mạnh nhất, lên 4.125,82 điểm. Cùng đà tăng đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 20,55 điểm (0,12%) lên 16.511,86 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 7,22 điểm (0,38%) lên 1.885,08 điểm. Theo các nhà phân tích, phiên 19/5 là phiên giao dịch đầu tiên kể từ khi hai tập đoàn công nghệ khổng lồ là Apple và Google ra quyết định "ngừng chiến". Theo đó, hai bên sẽ dỡ bỏ các cáo buộc chống lại nhau và sẽ cùng bắt tay hợp tác. Cổ phiếu của Apple và Google đã tăng lần lượt 1,2% và 1,6%.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-05-20/chung-khoan-my-bat-tang-sau-khi-apple-va-google-ngung-chien-9824.aspx

Tạp chí Tài chính online đăng bài:

"VNACCS/VCIS: Vận hành thông suốt": Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 1/4/2014, hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS chính thức được triển khai với sự tham gia tích hợp của nhiều bộ, ngành với cơ quan Hải quan. Nhờ có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và bộ phận hỗ trợ nên khi chính thức khởi động, hệ thống VNACCS/VCIS đã tiếp nhận và xử lý tờ khai thông suốt ngay ngày đầu tiên. Tiên phong triển khai thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS là hai đơn vi Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng). Để công tác triển khai được thành công, từ trước ngày 1/4/2014, Tổng cục Hải quan đã cử hai đoàn công tác trực tiếp đi hỗ trợ. Tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực I, đoàn công tác hỗ trợ do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh và ông Hiroki Sakurai – cố vấn trưởng Dự án VNACCS/VCIS dẫn đầu, cùng một số thành viên Ban triển khai Dự án của Tổng cục Hải quan. Tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan Nguyễn Mạnh Tùng cùng với các thành viên Ban triển khai Dự án tới hỗ trợ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/VNACCSVCIS-Van-hanh-thong-suot/49327.tctc 

Báo Hải quan điện tử có tin:

"Buôn lậu vẫn nóng trên cả 3 tuyến": Từ đầu năm đến cuối tháng 4, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 5.824 vụ vi phạm liên quan đến hành vi buôn lậu, gian lận thương mại với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 95 tỉ đồng, trong đó có 16 vụ vi phạm nghiêm trọng đã được khởi tố vụ án hình sự. Tổng cục Hải quan đánh giá, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại những tháng đầu năm 2014 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả 3 tuyến: Đường bộ, đường biển, đường hàng không. Trong đó, tuyến bộ tập trung vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma (Lạng Sơn), Tà Lùng (Cao Bằng), cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị), Mộc Bài (Tây Ninh), Tịnh Biên, Vĩnh Xương (An Giang)…Các mặt hàng vi phạm ở khu vực đường bộ tập trung vào rượu, bia, thuốc lá… Đặc biệt, một số khu vực còn xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi với hàng hóa cư dân biên giới để trốn thuế, lợi dụng chính sách hoàn thuế Giá trị gia tăng để trục lợi…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khoi-to-hinh-su-16-vu-an-lien-quan-den-buon-lau.aspx

"Hoạt động giao thương tại Móng Cái diễn ra bình thường": Có mặt tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vào ngày 20-5, phóng viên ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái diễn ra bình thường. Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, các cán bộ Hải quan phụ trách dây chuyền thủ tục tại Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu I và II (Ka Long và Bắc Luân) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn vẫn diễn ra bình thường. Lượng tờ khai, kim ngạch hàng hóa 2 chiều giữa Việt Nam-Trung Quốc luôn giữ được sự ổn định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hoat-dong-qua-cua-khau-mong-cai-dien-ra-binh-thuong.aspx

"Cơ quan Hải quan hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan": Thời gian qua, một số kẻ xấu đã lợi dụng người lao động biểu tình phản đối các hành động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam để gây rối, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Nhằm giúp DN ổn định sản xuất kinh doanh, cơ quan Hải quan đã và đang có những biện pháp để hỗ trợ DN trong việc giải quyết thủ tục hải quan. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc phỏng vấn ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/co-quan-hai-quan-ho-tro-toi-da-cho-doanh-nghiep-lam-thu-tuc-hai-quan.aspx

"Các đơn vị Hải quan phía Nam: Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài ổn định hoạt động": Ngay sau khi các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM bị một số phần tử xấu lôi kéo người lao động biểu tình, đập phá nhà xưởng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, các đơn vị Hải quan trên địa bàn đã chủ động nắm bắt tình hình, hỗ trợ kịp thời các DN hoạt động XNK hàng hóa ổn định. Ngày 19-5, hoạt động XNK tại các địa phương này đã trở lại bình thường. Tại TP.HCM, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung Trần Nguyên Dũng cho biết,  sáng 19-5, 100% DN trong khu chế xuất Linh Trung I và Linh Trung II hoạt động trở lại, lượng tờ khai XNK của các DN đăng kí làm thủ tục hải quan đã trở về bình thường.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ho-tro-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-on-dinh-hoat-dong.aspx

"Gần 550 mục hàng trong 14 container vắng chủ": Ngày 20-5, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 cho biết, đơn vị đã hoàn tất khâu kiểm tra chi tiết số lượng mặt hàng của 14 container hàng Trung Quốc nhập khẩu thuộc diện vắng chủ. Theo thống kê, trong 14 container hàng có tổng cộng 549 mục hàng hóa các loại. Trong đó, 7 container hàng đứng tên người nhận là Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt có tổng cộng 342 mục hàng; 7 container còn lại đứng tên người nhận là Công ty TNHH Nhất Minh có tổng cộng 207 mục hàng các loại.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/gan-550-muc-hang-trong-14-container-hang-vang-chu.aspx

"4 tháng, phát hiện 10 vụ vận chuyển ma tuý trên tuyến hàng không": Tại Hội nghị sơ kết kế hoạch Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép ma tuý tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an tổ chức chiều 19-5, đại diện một số đơn vị cho rằng các vụ việc phát hiện, bắt giữ tội phạm ma tuý tại các sân bay vẫn chủ yếu từ nguồn kiểm soát công khai, khả năng sót lọt còn cao. Tại hội nghị, Đại tá Trần Như Nhận, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47) cho biết, sau 4 tháng mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm vận chuyển ma tuý tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất (theo Kế hoạch 4855/C41-C47 của Bộ Công an), các lực lượng chức năng đã bắt 10 vụ, trong đó, lực lượng Hải quan đã phát hiện 9 vụ. Tang vật thu giữ là 4,2 kg heroin; 11,1 kg cocain; 4,3 kg ma tuý tổng hợp dạng “đá” và 9,8 kg tiền chất ma tuý…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-phat-hien-9-10-vu-van-chuyen-ma-tuy-tren-tuyen-hang-khong.aspx 

"Thưởng nóng thành tích bắt 10.000 viên ma túy tổng hợp": Tổng cục Hải quan vừa quyết định thưởng nóng cho tập thể Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) về thành tích bắt giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp ngày 14-5. Để biểu dương và động viên thành tích tham gia bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên, Tổng cục Hải quan quyết định thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể Đội Kiểm soát phòng chống ma túy.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thuong-nong-thanh-tich-bat-10-000-vien-ma-tuy-tong-hop.aspx

"Cần quyết liệt khắc phục hạn chế trong thu chi ngân sách": Chiều 20-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội (QH) phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH cho biết, báo cáo quyết toán được thực hiện đúng theo quy định của Luật NSNN, đủ điều kiện trình QH thông qua. Cụ thể, tổng số thu cân đối NSNN là 1.058.140 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2011, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN). Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013). Bội chi NSNN 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỷ đồng). Nguồn bù đắp bội chi NSNN: vay trong nước: 112.283 tỷ đồng; vay ngoài nước: 41.843 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-quyet-liet-khac-phuc-han-che-trong-thu-chi-ngan-sach.aspx

(Kim Liên - tổng hợp)