Các báo ngành Tài chính ngày 22/02/2013

**Quy định chặt chẽ hơn trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành trong lĩnh vực hải quan; **Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán có thể lên đến 2 tỷ đồng; **Báo cáo tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công; **Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được bổ sung hoạt động nhận ủy thác cho vay;...

Các báo ngành Tài chính ngày 22/02/2013

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chínhBộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo và đang tổ chức lấy ý kiến về Nghị định thay thế Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2007/NĐ-CP.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa và ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan và công chức hải quan;  là một trong những cơ sở quan trọng trong việc thực  hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp làm tiêu chí phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm quản lý hải quan.

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, Nghị định không còn phù hợp bởi một số Luật liên quan đã được sửa đổi, bổ sung như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế. Đồng thời, một số quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa có sự thay đổi như:  chính sách quản lý đối với hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất; thủ tục hải quan đối với hàng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu; thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu…dẫn đến phát sinh một số hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực hải quan.

Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể, đầy đủ các hành vi và chế tài xử phạt đối với các vi phạm hành chính về hải quan bao gồm cả các hành vi vi phạm về thuế, bảo đảm pháp luật hải quan, pháp luật về quản lý thuế được thực hiện có hiệu quả. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt đồng thời quy định cụ thể biện pháp, điều kiện,trình tự, thủ tục thẩm quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để trình Chính phủ ban hành. Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Nghị định này bao gồm: Hành vi vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán; Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ công ty đại chúng; Hành vi vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ; Hành vi vi phạm quy định về chào mua công khai; Hành vi vi phạm quy định về niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán;

Ngoài ra, Nghị định còn quy định các hành vi về: Vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; vi phạm quy định về kinh doanh chứng khoán và chứng chỉ hành nghề chứng khoán; vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán; vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, về nghĩa vụ của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký; vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo; vi phạm quy định về kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; và hành vi vi phạm quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương báo cáo tình hình mua sắm xe ô tô công năm 2012.

Theo nội dung văn bản, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, kiểm tra, đánh giá đầy đủ tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công trên phạm vi cả nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện rà soát, lập báo cáo tình hình mua sắm xe ô tô của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong năm 2012 (bao gồm cả số xe ô tô được mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 được phép chuyển nguồn kinh phí dự toán sang năm 2012), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nội dung báo cáo thực hiện đối với cả 03 loại xe: xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=85559511&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=85552899&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=85554020&p_details=1

Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước có tin: Ngày 20/02/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 416/QĐ-NHNN về việc bổ sung hoạt động nhận ủy thác cho vay vào Giấy phép của Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc bổ sung hoạt động nhận ủy thác cho vay vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 24/NH-GP ngày 17/02/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng  The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Khi triển khai hoạt động nhận ủy thác cho vay, Ngân hàng  The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện, hướng dẫn của NHNN tại Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nội dung hoạt động đã được bổ sung; Công bố nội dung hoạt động đã được bổ sung trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngày 19/02/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 991/NHNN-TTGSNH hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động bao thanh toán quy định tại Quy chế hoạt động bao thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc NHNN.

Theo đó, Khoản 17 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

Khoản 2 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định: “Trong  trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Do đó, căn cứ các quy định trên, kể từ thời điểm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 có hiệu lực (ngày 01/01/2011), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động bao thanh toán theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, trừ các trường hợp thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 161 Luật Các tổ chức tín dụng.

Vừa qua, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã công bố tài liệu Khuôn khổ các chỉ số tăng trưởng hòa nhập 2012 (FIGI2012) làm tài liệu bổ sung cho báo cáo về các Chỉ số chủ chốt của Châu Á và Thái Bình Dương 2012. Tài liệu cho thấy xu hướng không đồng đều trong tiến độ phát triển của 5 khu vực thuộc các nước đang phát triển ở Châu Á là Trung và Tây Á, Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Tài liệu này cũng nêu lên rằng sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong 2 thập kỷ qua đã giúp hàng triệu người Châu Á thoát ra khỏi cảnh nghèo đói. Thế nhưng, tình trạng mất cân đối về thu nhập và sự tiếp cận không công bằng với các cơ hội kinh tế và dịch vụ xã hội vẫn còn là một vấn đề tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Sau đây là các con số do tài liệu này thống kê ra:

7,3% : Tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm tính theo đầu người cho các nước Châu Á đang phát triển trong giai đoạn 2005-2010.

49,8% :  Tỷ lệ phần trăm dân số sống với mức dưới 2 đô la Mỹ 1 ngày tại các nước Châu Á đang phát triển trong năm 2008, giảm đi từ mức 81% của năm 1990.

29,8% :  Tỷ lệ nghèo đói (tính theo mức 2 đô la Mỹ/1 người/1 ngày) tại Trung Quốc năm 2008, giảm đi từ mức 84,6% của năm 1990 và là tỷ lệ thấp nhất ở Đông Á, vượt xa các khu vực khác trong công tác xóa đói giảm nghèo. Nam Á có tỷ lệ nghèo đói cao nhất với 72,2% dân số sống dưới mức 2 đô la Mỹ 1 ngày trong năm 2008, mặc dù có giảm đi so với con số 83,2% của năm 1990.

4 trong số 5 nền kinh tế :  Trong giai đoạn giữa những năm 90 và 2000, tình trạng mất cân đối về thu nhập đã xấu đi ở 4 trong số 5 nền kinh tế đông dân nhất trong khu vực là Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, chiếm tới 80% toàn bộ dân số các nước đang phát triển của Châu Á.

Tính đến 18/02/2013, theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank, tiền gửi dân cư vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 10.030 tỷ đồng (tăng 2,5%) so với cuối năm 2012; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 322.946 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cuối năm 2012.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2013, Agribank đã tổ chức quán triệt và triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ; Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 31/1/2013 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả. Xây dựng kế hoạch mục tiêu tăng trưởng vốn huy động và tín dụng năm 2013 tăng từ 11- 13%, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 15 – 17%; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp ngay từ đầu năm nhằm tăng trưởng kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, thực hiện cơ cấu lại hoạt động nâng cao năng lực tài chính và quản trị đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/5a3b7b004ea2195cb8bcbd221660e0f7

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/debfe5004ea219c0b8c5bd221660e0f7

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/49118c004ea1e6d7b78abf221660e0f7

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/221458004ea1e527b77ebf221660e0f7

Báo Hải quan online đăng tin: Sáng nay 21-2, tại Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Cục Hải quan Hải Phòng thời gian qua, đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Trong đó nổi bật là công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK…

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo Hải quan Hải Phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan và phát huy tốt mối quan hệ tốt đẹp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến công tác thu NSNN, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành lưu ý đơn vị cần hết sức chú trọng đến việc tạo nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách.

Sau khi bố trí đủ 18 khoản chi theo dự toán, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B và nhóm C được chi thêm không quá 1,1 lần quỹ lương tính theo mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đó là một trong những quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19-2-2013 sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26-1-2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN.

Theo đó, sửa đổi Khoản 1 Điều 6 như sau: Chi tiền lương, gồm: Chi lương ngạch, bậc theo quỹ lương được giao; lương hợp đồng dài hạn đối với các cá nhân được hưởng lương từ dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

Trong 2 ngày 21 và 22-2-2013, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam (ADB) đã tổ chức Hội thảo quốc gia về nghiên cứu thời gian giải phóng hàng.

Hội thảo có sự tham gia của đại điện các bộ, ngành, các chuyên gia của Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam và đại diện các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan, cùng đại diện một số đơn vị hải quan địa phương đã từng thực hiện thí điểm đo thời gian giải phóng hàng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường khẳng định, việc thực hiện đo thời gian giải phóng hàng không chỉ giúp cho cơ quan Hải quan kiểm soát được thời gian xử lý công việc thuộc trách nhiệm của Hải quan trong quá trình làm thủ tục, mà bên cạnh đó còn đánh giá hiệu quả của các quy trình thủ tục nghiệp vụ hải quan, để từ đó cơ quan Hải quan sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo để hải quan phối hợp với các cơ quan khác nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-hai-phong-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-nam-2013.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/noi-chi-thu-hut-lao-dong-trinh-do-cao-cho-du-an-xay-dung-co-von-nsnn.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/do-thoi-gian-giai-phong-hang-giup-tao-thuan-loi-thuong-mai.aspx

(T.Hằng - tổng hợp)