Các báo ngành Tài chính ngày 23/04/2013

**Thông cáo báo chí về việc bác bỏ tin đồn đổi tiền VND; **Quy định mức giá trị giao dịch lớn phải báo cáo ; **Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; ** Bắt giữ nhiều bao đựng súng ngắn quân dụng nhập khẩu trái phép;...

Các báo ngành Tài chính ngày 23/04/2013

Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tin: Vừa qua, xuất hiện tin đồn cho rằng sắp tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể thay đổi đồng tiền đang lưu hành bằng đồng tiền mới. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không có chủ trương đổi tiền và không có bất kỳ một sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành hiện nay.

Thời gian qua và hiện nay, giá trị đồng Việt Nam khá ổn định, cơ cấu của bộ tiền đang lưu thông hiện nay vẫn phù hợp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không có chủ trương phát hành tờ tiền mệnh giá một (1) triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin thông báo để  người dân  biết.

Ngày 18/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Theo đó, Quyết định này quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013.

Ngày 17/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Quỹ) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng canh tranh của doanh nghiệp, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, nguồn vốn ủy thác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua phương thức quy định tại Quyết định này; Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch hoạt động dài hạn và các tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định thành lập, hai năm đầu tiên mỗi năm cấp 500 tỷ đồng, năm thứ ba cấp 1.000 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/f6ff36004f5a580c800a84da06d9b2bb

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/94592f004f59590882aca7ba2eaf10b5

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/598344804f4defd0b1b9b5ba2eaf10b5

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin:  Ngày 22/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Công văn 86/BC.ABT đề ngày 10/4/2013 của CtyCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 80/NQ.ABT ngày 30/3/2013 và Nghị quyết HĐQT 84/NQ.ABT ngày 10/4/2013.

Ngày 17/4/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 16/4/2013 của Công ty Cổ phần  Liên doanh SANA WMT (Mã chứng khoán ASA, niêm yết tại HNX), theo đó kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 7.000.000 cổ phiếu;
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 70.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ đông được phân phối cổ phiếu: 18 cổ đông.

Ngày 18/4/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 09/GCN-UBCK chấp thuận cho CtyCP Thủy sản số 4 đăng ký chào bán 11.950.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó: 11.390.948 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 559.052 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên công ty. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 119,5 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho CtyCP Thủy sản số 4 là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

CtyCP Thủy sản số 4 có vốn điều lệ 115 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Ngày 18/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Tập đoàn Ma San (Mã CK: MSN), theo Giấy đăng ký phát hành ngày 7/3/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 077/NQ-ĐHĐCĐ-12 ngày 25/4/2012 và Nghị quyết HĐQT số 086/2013/NQ-HĐQT ngày 18/4/2013.

Ngày 18/4/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 03/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (Quỹ VFMVFA) do CtyCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam quản lý và Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).

Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam được lập theo các nội dung như sau:
 
Vốn điều lệ của quỹ: 240.437.600.000 (Hai trăm bốn mươi tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm nghìn) đồng.
 
Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng.
 
Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở.
 
Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=33286231&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=33286211&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=33282987&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=33282978&p_details=1

Báo Hải quan online đăng bài: Ngày 22-4, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra lô hàng nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh, phát hiện nhiều bao đựng súng ngắn và catalogue giới thiệu về phụ kiện vũ khí.

Số hàng hóa trên nhập khẩu khai báo trên tờ khai hải quan là túi xách và catalogue với số lượng 19 chiếc được gửi từ Mỹ cho người nhận là một cá nhân ngụ tại quận 1, TP.HCM.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Hải quan đã tiến hành kiểm tra thực tế số hàng hóa trên và phát hiện 13 bao đựng súng ngắn và 6 quyển catalogue giới thiệu về phụ kiện vũ khí. Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu theo Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 9-5-2006 của Bộ Quốc phòng.

Hiện Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lí theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/phat-hien-bat-giu-nhieu-bao-dung-sung-ngan-quan-dung-nhap-khau-trai-phep.aspx

Liên quan đến vướng mắc xác định thời điểm “năm NK” để giải quyết thủ tục cho một trường hợp NK xe ô tô đầu kéo sản xuất năm 2007 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV III,  phóng viên Báo Hải quan vừa làm việc với Cục Giám sát quản lí về Hải quan - Tổng cục Hải quan để tìm hiểu về hướng giải quyết.

Theo cán bộ được giao phụ trách trực tiếp xử lý vụ việc, hiện nay đối với xe đầu kéo trong các văn bản quy phạm hiện chưa có quy định rõ về “Năm NK” được tính theo thời điểm hàng về cảng Việt Nam hay thời điểm DN mở tờ khai.

Tuy nhiên, trong Thông tư 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của liên bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Giao thông vận tải, Tài chính, Công an hướng dẫn NK xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng thì “Ô tô đã qua sử dụng được NK phải đảm bảo điều kiện: Không quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam”. Như vậy, ở đây thời điểm “Năm NK” được hiểu là “thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam”.

Do đó, nếu quy định này được áp dụng cho trường hợp NK ô tô đầu kéo ở Hải Phòng thì việc giải quyết thủ tục của cơ quan Hải quan sẽ không còn vướng mắc.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một số cán bộ hải quan và đại diện một số DN đều bày tỏ quan điểm, với một văn bản pháp quy hướng dẫn về chính sách như Thông tư 03 nêu trên thì quy định trong đó nên được thực hiện thống nhất chung cho các mặt hàng ô tô đã qua sử dụng NK. Điều này sẽ tạo sự thuận lợi trong thủ tục hành chính để cơ quan Hải quan và DN thực hiện.

Thiết nghĩ, các ý kiến này là xác đáng, rất cần được các cơ quan quản lý xem xét, sửa đổi.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/huong-tinh-tuoi-xe-nhap-khau.aspx

Tạp chí Tài chính có tin: Trong hệ thống chính sách thuế của các nước, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một sắc thuế quan trọng xét trên các tiêu chí như tỷ trọng trong thu ngân sách, mức độ ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư... Với bối cảnh kinh tế thế giới thời gian qua đã có những thay đổi, nhiều nước đã có những cải cách mạnh mẽ về hệ thống chính sách thuế của mình, trong đó có chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xu hướng chung hiện nay ở nhiều nước là cắt giảm thuế suất thuế TNDN. So với giai đoạn trước, mức thuế suất thuế TNDN ở các nước phát triển đã giảm khá nhiều. Từ năm 2000 đến nay, Australia đã giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 34% xuống 30%. Ở Anh, thuế suất thuế TNDN được giảm từ 30% xuống 24% trong giai đoạn 2007-2012. Mức cắt giảm thuế suất thuế TNDN đặc biệt cao ở các nước thuộc Đông Âu như Ba Lan (giảm từ 30% xuống 19%) và Cộng hòa Séc (từ 31% xuống 19%).

Xu hướng cắt giảm thuế suất thuế TNDN theo lộ trình cũng thể hiện rõ rệt trong thời gian qua ở nhiều nước ASEAN và một số nước châu Á. Từ năm 2009 đến nay, thuế suất thuế TNDN ở Malaysia là 25%. Thái Lan cũng giảm thuế suất từ 30% xuống 23% năm 2012 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong năm 2013.

Trung Quốc năm 2008 cũng đã thực hiện điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TNDN đối với các DN trong nước từ 33% xuống 25% và xóa bỏ toàn bộ các quy định phân biệt đối xử về nghĩa vụ thuế giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, trong số các nước trong khu vực châu Á, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) có mức thuế suất thuộc vào nhóm thấp nhất là 17%.

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Xu-huong-cai-cach-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tren-the-gioi/24777.tctc

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xung quanh những nội dung sửa đổi của Luật, phóng viên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong.

Sửa đổi Luật thuế GTGT lần này bổ sung một số nhóm đối tượng vào diện không chịu thuế như sản phẩm bảo hiểm về con người, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm an ngư... đặc biệt là "hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm thấp hơn 100 triệu đồng". Ông đánh giá như thế nào về những nội dung sửa đổi này?

Trước hết, việc sửa đổi các luật thuế là tín hiệu đáng mừng vì ít nhất là Chính phủ cũng đã nghĩ tới việc giảm bớt gánh nặng thuế cho người dân và doanh nghiệp (DN). Việc sửa đổi này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Riêng về thuế GTGT, theo tôi những sửa đổi này là khá hài hòa. Việc thêm một số đối tượng vào diện không chịu thuế như dự kiến của Chính phủ là điều cần thiết. Đây có thể coi là một động thái “nới” nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển những hoạt động để nuôi nguồn thu cũng như để an sinh trực tiếp; tạo điều kiện thuận lợi kích thích sự phát triển của một số lĩnh vực đang trầm lắng như hoạt động kinh doanh của DN nhỏ và vừa, thị trường chứng khoán…

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Hai-hoa-trong-sua-doi-Luat-thue-Gia-tri-gia-tang/24794.tctc

(T.Hằng - tổng hợp)