Các báo ngành Tài chính ngày 2/4/2015

**Ngành Hải quan: thu NSNN quý I/2015 tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2014; **Ngân sách tăng thu 10,3% trong quý I/2015; **Hướng dẫn phương thức chi điều chỉnh tăng lương năm 2015; **Từ 1/4, bãi bỏ một loạt thông tư quy định về thủ tục hải quan; **Truy thu 1.620 tỷ đồng vào NSNN từ thanh, kiểm tra thuế; **Hải quan Quảng Ninh: Thu NSNN từ cảng biển chiếm tỷ trọng hơn 96%;

Các báo ngành Tài chính ngày 2/4/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Tháng 3/2015: kim ngạch xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng cao: Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2015, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 26 tỷ USD, tăng 30% so với tháng trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 33,5% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,3 tỷ USD, tăng 26,9% so với tháng trước. Tính riêng 3 tháng  đầu năm 2015, kim ngạch XNK ước đạt 73,16 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó kim ngạch XK ước đạt 35,67 tỷ USD, tăng 6,9% và kim ngạch NK ước đạt gần 37,49 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2014.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=165534629&p_details=1

Ngành Hải quan: thu NSNN quý I/2015 tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2014: Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, năm 2015 dự toán thu NSNN Quốc hội giao cho ngành Hải quan là 260.000 tỷ đồng. Trong đó: Thuế XNK+TTĐB+BVMT: 83.400 tỷ đồng; Thuế GTGT: 176.600 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, số thu từ 01/3 đến 29/3/2015 đạt 20.324 tỷ đồng. Ước thu tháng 3/2015 đạt 22.000 tỷ đồng, tăng so với tháng 2/2015 khoảng 5.700  tỷ đồng, tương đương  tháng 1/2015. Ước thu quý I/2015 đạt 60.500 tỷ đồng bằng 23,3% dự toán, tăng 11,6% (60.500/54.199 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Thuế XK: 1.700 tỷ đồng; Thuế NK: 18.640 tỷ đồng;  Thuế TTĐB: 4.400 tỷ đồng; BVMT: 90 tỷ đồng; Thuế GTGT: 35.600 tỷ đồng; Thu khác: 70 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=165535479&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Ngân sách tăng thu 10,3% trong quý I/2015: Kinh tế vĩ mô ổn định, sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi tốt. Đặc biệt, những nỗ lực cải cách TTHC thuế thực hiện từ năm 2014 đã giúp DN tiếp cận tốt hơn với cơ quan thuế, chủ động kê khai nộp thuế khi đến hạn, từng bước đưa số thu phát sinh sát hơn với thực tế. Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, trong tháng 3/2015, tổng thu NSNN ước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 226 nghìn tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 52,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 173,19 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán, tăng 19,6% so cùng kỳ năm 2014, nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 18%. Số thu đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so cùng kỳ (quý I/2012 đạt 22,7% dự toán; quý I/2013 đạt 20,9% dự toán; quý I/2014 đạt 24,8% dự toán).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-04-01/ngan-sach-tang-thu-103-trong-quy-i-2015-19429.aspx

Hướng dẫn phương thức chi điều chỉnh tăng lương năm 2015: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP. Cụ thể, Thông tư số 32 quy định nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP trong năm 2015 của các bộ, cơ quan Trung ương. Theo đó, đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 tăng so với dự toán NSNN năm 2014 của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015; đối với số thu dịch vụ sử dụng 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-04-01/huong-dan-phuong-thuc-chi-dieu-chinh-tang-luong-nam-2015-19441.aspx

Từ 1/4, bãi bỏ một loạt thông tư quy định về thủ tục hải quan: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Một số điểm mới quan trọng được quy định tại Thông tư này gồm: Bỏ quy định nộp hợp đồng mua bán khi làm thủ tục tạm nhập; lập danh sách các tờ khai NK tại chỗ gửi cho cơ quan Thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo tháng thay vì từng lần; chủ kho tự theo dõi thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan, báo cáo về hiện trạng hàng hóa trong CFS theo từng quý…Đặc biệt, Thông tư 38/2015/TT-BTC đã bãi bỏ một loạt các thông tư đã được ban hành trước đó quy định về thủ tục hải quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-04-01/tu-1-4-bai-bo-mot-loat-thong-tu-quy-dinh-ve-thu-tuc-hai-quan-19401.aspx

Truy thu 1.620 tỷ đồng vào NSNN từ thanh, kiểm tra thuế: Theo tin từ Bộ Tài chính, với trên 10.000 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thuế đã xử lý thu vào NSNN trên 1.300 tỷ đồng; đồng thời, đã xử lý khoảng 9.800 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang, góp phần giảm 0,7% nợ thuế so với thời điểm 31/12/22014. Cũng theo Bộ Tài chính, về phía cơ quan Hải quan cũng đã thực hiện gần 230 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 26% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 320 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2014. Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2015, cả ngành Thuế và Hải quan liên tục đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra thuế và tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách tại các doanh nghiệp; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-04-01/truy-thu-1620-ty-dong-vao-nsnn-tu-thanh-kiem-tra-thue-19437.aspx

Hải quan Quảng Ninh: Thu NSNN từ cảng biển chiếm tỷ trọng hơn 96%: Trong quý I/2015, Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 3.791 tỷ đồng, đạt 19,5% chỉ tiêu được giao, trong đó số thu từ khu vực cảng biển chiếm tỷ trọng hơn 96% tổng thu. Hải quan Quảng Ninh cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã làm thủ tục hải quan cho 15.623 tờ khai qua hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,65 tỷ USD. 5 nhóm mặt hàng gồm xăng dầu nhập khẩu, than xuất khẩu, ô tô nhập khẩu, dầu thực vật, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tiếp tục là những nhóm hàng đóng góp chủ yếu cho số thu ngân sách, chiếm tỷ trọng 90% số thu của đơn vị. Cụ thể, thu từ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu đạt hơn 2.432 tỷ đồng; thu từ ô tô nhập khẩu đạt 612,7 tỷ đồng; than xuất khẩu đạt 118,14 tỷ đồng, nguyên liệu sản xuất dầu thực vật là 160,5 tỷ đồng…

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-04-01/hai-quan-quang-ninh-thu-nsnn-tu-cang-bien-chiem-ty-trong-hon-96-19422.aspx

TP.Hồ Chí Minh: Thu thuế nội địa quý I đạt 47.296 tỷ đồng: Tính đến hết tháng 3/2015, ngành Thuế thành phố Hồ Chí Minh thu đạt 13.103 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 47.296 tỷ đồng, đạt 26,91% dự toán pháp lệnh, tăng 5,82% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trừ dầu thô tính cân đối là 11.403 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 41.732 tỷ đồng, đạt 29,03% dự toán pháp lệnh, tăng 15,84% so với cùng kỳ năm 2014. Ước thu từ dầu thô đạt 1.700  tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 5.517 tỷ đồng, đạt 17,24% dự toán pháp lệnh năm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-04-01/tpho-chi-minh-thu-thue-noi-dia-quy-i-dat-47296-ty-dong-19408.aspx

Trái phiếu chính phủ tháng 3: Lãi suất tăng ở kỳ hạn dài: Kết thúc tháng 3, giá trị huy động trái phiếu đạt hơn 17,36 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu sơ cấp. Trên thứ cấp, giao dịch đạt hơn 122,8 nghìn tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu giảm ở hai kỳ hạn 3 và 5 năm, nhưng tăng ở kỳ hạn 10 và 15 năm. Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 3/2015, HNX tổ chức 23 phiên đấu thầu, huy động được hơn 17.365 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.618 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được hơn 1.747 tỷ đồng. So với tháng 2/2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 3 giảm 29,3%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 4,89-5%/năm, 5 năm trong khoảng 5,10-5,65%/năm, 10 năm trong khoảng 6,35-6,79%/năm, 15 năm trong khoảng 7,25-7,70%/năm. So với tháng 2/2015, nhìn chung lãi suất cao nhất của kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,24%/năm, 5 năm giảm khoảng 0,30%/năm, 10 năm tăng 0,29%/năm, 15 năm tăng 0,11%/năm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2015-04-01/trai-phieu-chinh-phu-thang-3-lai-suat-tang-o-ky-han-dai-19442.aspx

Tập đoàn Bảo Việt lãi kinh doanh hơn 1.300 tỷ đồng: Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán). Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9% (so với năm 2013). Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 14.070 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8%, chiếm 73,9% tổng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,5%. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-04-01/tap-doan-bao-viet-lai-kinh-doanh-hon-1300-ty-dong-19444.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Cảm nhận của “cựu” cán bộ Hải quan Thủ đô về hiện đại hóa hải quan: Công tác hiện đại hóa hải quan đã có bước tiến vượt bậc và đồng bộ từ mặt cơ sở pháp lý cho đến hoạt động nghiệp vụ, đổi mới về quan niệm, phương thức quản lý theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế... là những cảm nhận của nhiều cán bộ hải quan hưu trí giàu kinh nghiệm của Hải quan Thủ đô. Trong Hội thảo “Ký ức những năm tháng hình thành, xây dựng và phát triển Hải quan Thủ đô”, do Hải quan Hà Nội tổ chức mới đây nhằm hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam (1945-2015), 60 năm truyền thống Hải quan Thủ đô (1955-2015) và 30 năm kỷ niệm thành lập Cục Hải quan Hà Nội (1985-2015), các cán bộ nguyên lãnh đạo Cục đã chia sẻ nhiều kỷ niệm, cảm nhận về những phát triển của Hải quan Thủ đô cũng như của toàn Ngành. Một trong những dấu ấn đậm nét trong lòng những “cựu” cán bộ Hải quan Thủ đô chính là những đổi mới mạnh mẽ trong tiến trình hiện đại hóa hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Cam-nhan-cua-cuu-can-bo-Hai-quan-Thu-do-ve-hien-dai-hoa-hai-quan.aspx

Phải có chế tài xử phạt người đứng đầu trì hoãn cổ phần hóa: Trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội nghị phổ biến một số quy định mới về thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK do Bộ Tài chính tổ chức vào sáng 1/4, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) Hoàng Văn Thu đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương có ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Ông Thu cho biết tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong quý I/2015 vẫn chậm so với mục tiêu và mong muốn. Việc chậm cổ phần hóa trong quý I năm 2015 ngoài nguyên nhân do có kỳ nghỉ kéo dài thì còn có nguyên nhân nữa là do số lượng các doanh nghiệp phải cổ phần hóa có quy mô lớn, có độ phức tạp cao. Do đó, nảy sinh khó khăn trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, cũng như tổ chức các khâu thực hiện phương án cổ phẩn hóa.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Phai-co-che-tai-xu-phat-nguoi-dung-dau-tri-hoan-ke-hoach-co-phan-hoa.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)