Các báo ngành Tài chính ngày 25/12/2015

**Ngành Tài chính nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015; ** Sẽ thay thế người đứng đầu có biểu hiện bao che cho buôn lậu; ** Xăng dầu đã chuyển loại xuất khẩu, sẽ không được chuyển tiêu thụ nội địa; **5 “e” quyết định tự động hóa Hải quan...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đưa tin:

Ngành Tài chính nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015: Bám sát các mục tiêu, định hướng đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Bộ Tài chính đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Tài chính xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển trung và dài hạn, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong giai đoạn 2011-2015, tổng thu ngân sách/GDP giảm, song cơ cấu thu đã có chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ trọng thu nội địa (phản ánh mức động viên từ nội bộ nền kinh tế) đã tăng từ 59% (giai đoạn 2006 - 2010) lên 68% (giai đoạn 2011 - 2015), đến năm 2015 chiếm 74% tổng thu NSNN. Chi NSNN đã thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm.

Nợ công, nợ chính phủ và nợ quốc gia được quản lý chặt chẽ, các chỉ tiêu về nợ nằm trong giới hạn. Tính đến ngày 31/12/2014, dư nợ công khoảng 59,6% GDP, dư nợ chính phủ khoảng 47,4% GDP, vẫn trong ngưỡng đã được Quốc hội phê duyệt. Dự kiến đến cuối năm 2015, dư nợ công ở mức 61,3% GDP. Cơ cấu vay của Chính phủ thay đổi theo hướng tăng dần tỷ trọng vay trong nước, với các kỳ hạn dài.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015, ngành Tài chính tiếp tục đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm: (i) Tiếp tục thực hiện cải cách hệ thống thuế, đảm bảo huy động vào NSNN từ thuế, phí mức hợp lý. Tỷ trọng thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) đến năm 2020 đạt khoảng 80% tổng thu NSNN; (ii) Hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực được nâng cao, đảm bảo gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; (iii) Phát triển đồng bộ thị trường tài chính, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hoạt động trên thị trường để khơi thông, động viên các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội; (iv) Đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia; cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỷ lệ bội chi NSNN, duy trì dư nợ chính phủ và nợ quốc gia trong giới hạn quy định; tăng cường dự trữ nhà nước, đáp ứng kịp thời các nhu cầu đột xuất của nền kinh tế.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF149146&_afrLoop=7046270694485332#%40%3F_afrLoop%3D7046270694485332%26dDocName%3DMOF149146%26_adf.ctrl-state%3Dr5qi6etg0_182

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015: Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tập trung vào 3 trụ cột tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong giai đoạn 2011 - 2015, thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và thực hiện có hiệu quả. Về cơ bản các cơ chế chính sách hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, CPH DNNN đã được ban hành đầy đủ và liên tục được cập nhật nhằm khắc phục những bất cập trong triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ đạt mục tiêu CPH 432 doanh nghiệp trong giai đoạn 2014 - 2015.

Quan điểm tái cấu trúc DNNN giai đoạn 2016 - 2020: Bám sát các quan điểm chỉ đạo về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN đã được chỉ ra tại Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”, đồng thời căn cứ theo Luật Quản lý, đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF149144&_afrLoop=7045720799514697#%40%3F_afrLoop%3D7045720799514697%26dDocName%3DMOF149144%26_adf.ctrl-state%3Dr5qi6etg0_106

Bộ Tài chính: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt Nam: Sáng 24/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có Lãnh đạo Văn phòng Bộ, đại diện các đơn vị Tổng cục, các cục, vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính cùng đông đảo cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ khối Cơ quan Bộ Tài chính.

Trong những năm qua, công tác lưu trữ ngành Tài chính đã dần được củng cố, thống nhất và kiện toàn, đặc biệt sau khi Luật Lưu trữ ra đời, Bộ Tài chính đã ban hành 110 văn bản liên quan tới công tác lưu trữ. Trong giai đoạn 2010 - 2015, toàn ngành đã thu thập tổng số 281.578 mét tài liệu, trong đó cơ quan Bộ gần 3.000 mét, cơ quan Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Bộ: 277.382 mét, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ 1.196 mét. Trung bình hàng năm kho lưu trữ cơ quan Bộ thu thập được khoảng 400 mét tài liệu, cơ quan các Tổng cục khoảng 200 mét tài liệu, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ khoảng 35 mét tài liệu. Công tác lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ đã có chuyển biến rõ nét cả về chất lượng và số lượng. Tài liệu giao nộp đưa vào lưu trữ được lập hồ sơ, danh mục và xác định giá trị, có biên bản bàn giao, nhờ vậy đã giảm bớt gánh nặng cho cán bộ lưu trữ trong quá trình chỉnh lý.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF149114&_afrLoop=7046050034626619#%40%3F_afrLoop%3D7046050034626619%26dDocName%3DMOF149114%26_adf.ctrl-state%3Dr5qi6etg0_144

Thời báo Tài chính đưa tin:
 
Hải quan Hà Nội thu vượt chỉ tiêu phấn đấu gần 150 tỷ đồng:  Sáng 24/12, Cục Hải quan Hà Nội cho biết, đã thu nộp ngân sách đạt 17.649 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu được giao gần 150 tỷ đồng. Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nêu trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ Cục Hải quan Hà Nội trong năm 2015, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng cuối năm, khi đơn vị được Bộ Tài chính điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách.
 
Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-12-24/hai-quan-ha-noi-thu-vuot-chi-tieu-phan-dau-gan-150-ty-dong-27290.aspx

Chứng khoán 24/12: Tiền đi nghỉ Noel?: Thị trường sau khi kết thúc đợt tái cân bằng danh mục của hai quỹ ETF lại vướng vào đợt nghỉ lễ Noel dài ngày đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tâm lý nghỉ lễ sớm dường như cũng đang bao trùm thị trường, bằng chứng là thanh khoản đang giảm mạnh.

Hôm nay tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lại giảm gần 10% so với hôm qua, đạt 1.359,6 tỷ đồng. Giá trị tính cả thỏa thuận giảm 11%, đạt 1.681,1 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Kể cả khi bỏ qua tuần giao dịch lớn có dấu ấn của các quỹ ETF thì trước đó, giá trị khớp lệnh trung bình mỗi phiên cũng từ 1.700 tỷ đồng – trên 2.000 tỷ đồng.

Thực ra không khí nghỉ lễ cũng chỉ là một lý do mang tính chủ quan. Thanh khoản giảm không nhất thiết là do nghỉ lễ, trừ thời điểm Tết âm lịch. Nhà đầu tư chưa nhìn thấy động lực tăng trưởng của thị trường nên chưa tham gia mua vào lớn. Mặt khác, sự chờ đợi diễn biến của dòng vốn ngoại trước động thái tỷ giá cũng là nguyên nhân quan trọng hơn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2015-12-24/chung-khoan-24-12-tien-di-nghi-noel-27308.aspx

Sẽ thay thế người đứng đầu có biểu hiện bao che cho buôn lậu: Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chuyển biến tích cực hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, với tinh thần kiên quyết phấn đấu tạo được bước tiến rõ rệt hơn nữa trên lĩnh vực này. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Điều chuyển, thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các Bộ, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến thường xuyên về các mặt nguy hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nhân dân và các cơ quan nhà nước, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức thuộc các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-12-24/se-thay-the-nguoi-dung-dau-co-bieu-hien-bao-che-cho-buon-lau-27312.aspx

Xăng dầu đã chuyển loại xuất khẩu, sẽ không được chuyển tiêu thụ nội địa:   Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu... Chuyển đổi chủng loại xăng dầu (gọi tắt là chuyển loại xăng dầu): Xăng dầu chứa trong kho ngoại quan xăng dầu (gọi tắt là kho) chỉ được phép chuyển loại để xuất kho đưa ra nước ngoài theo yêu cầu của chủ hàng, quy định trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu. Trường hợp xăng dầu, nguyên liệu xuất kho đưa vào nội địa thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng, thương nhân nộp cho cơ quan hải quan bản chính giấy Thông báo kết quả kiểm tra trước khi thông quan hàng hóa. Trường hợp chưa có bản chính, thương nhân được phép nộp bản fax (của bản chính); giám đốc hoặc người được ủy quyền xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm. Không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi xuất kho, thương nhân phải nộp bản chính cho cơ quan hải quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-12-23/xang-dau-da-chuyen-loai-xuat-khau-se-khong-duoc-chuyen-tieu-thu-noi-dia-27263.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

5 “e” quyết định tự động hóa Hải quan: Theo Tổng cục Hải quan, kết quả nổi bật trong thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 là thực hiện được mục tiêu 5 “e” để phục vụ tự động hóa hải quan. 5 “e” mà ngành Hải quan tập trung thực hiện thời gian qua chính là: e- Declaration (thủ tục hải quan điện tử); e-Manifest (bản lược khai hàng hóa điện tử); e-Payment (nộp thuế, lệ phí qua phương thức điện tử), e- C/O (cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử), e-Permit (cấp giấy phép các bộ, ngành).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/5-e-quyet-dinh-tu-dong-hoa-Hai-quan.aspx

Ngành thuốc lá nộp ngân sách tăng gần 1.400 tỉ đồng: Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong ngành cũng đã từng bước phục hồi được thị trường nội địa, nhờ vậy, kết quả nộp ngân sách của ngành thuốc lá năm 2015 dự kiến sẽ đạt khoảng 17.911 tỉ đồng, tăng gần 1.400 tỉ đồng so với năm 2014 (16.572 tỉ đồng). 

Theo nhận định của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg đã mang lại nhiều kết quả với những tín hiệu rất khả quan, mặc dù số lượng thuốc lá lậu bị các lực lượng chức năng bắt giữ trong năm qua mới chỉ đạt trên 10 triệu bao, tuy nhiên lượng thuốc lá nhập lậu trên thị trường đã giảm đến 300 triệu bao (từ 1 tỉ bao năm 2014 xuống còn 700 triệu bao năm 2015), giảm 30%.  Điều này cho thấy sức lan tỏa của công tác chống buôn lậu thuốc lá thời gian qua là rất lớn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Nop-ngan-sach-cua-nganh-thuoc-la-tang-gan-1-400-ti-dong.aspx

Tham vấn các bên về điều tra thuế tự vệ sản phẩm bột ngọt: Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo, ngày 19-1 tới, cơ quan này sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam. Theo Cục Quản lý cạnh tranh, mỗi bên liên quan có thể cử không quá 3 đại diện tham gia. Đặc biệt, buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Tham-van-cac-ben-ve-dieu-tra-thue-tu-ve-san-pham-bot-ngot.aspx

Lào Cai: Tiềm ẩn nguy cơ nhập lậu thực phẩm bẩn:  Dù không phải là điểm nóng về buôn lậu, nhưng trên địa bàn tỉnh Lào Cai lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vi phạm pháp luật trong vận chuyển trái phép hàng hóa cấm, đồ chơi bạo lực, vũ khí thô sơ và đặc biệt là thực phẩm đông lạnh kém chất lượng... Lực lượng kiểm soát Hải quan nơi đây đã nhiều lần bắt và thu giữ lên tới vài tấn thực phẩm nhập lậu. Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Nguyễn Văn Lâm- Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Lào Cai cho biết, trong năm 2015, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn quản lý diễn ra không phức tạp, tuy nhiên, qua công tác thu thập và xử lý thông tin, bố trí quân số thường trực tại các vị trí trọng yếu,  đơn vị đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Lao-Cai-Tiem-an-nguy-co-nhap-lau-thuc-pham-ban.aspx

(T.Ngà - Tổng hợp)