Các báo ngành Tài chính ngày 26/03/2014

**Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính: Tổ chức lễ Mít tinh kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; **Bộ Tài chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá; ** Chuẩn bị kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia; **Hải quan Hà Nội: Hơn 2.300 doanh nghiệp khai thử nghiệm thành công VNACCS

Các báo ngành Tài chính ngày 26/03/2014

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Trong không khí vui mừng của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Bộ Tài chính nói riêng đang thi đua lập thành tích chào mừng Tháng Thanh niên và năm thanh niên tình nguyện 2014, hướng tới chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014) và các ngày lễ trọng đại của đất nước, sáng ngày 25/3/2014, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí đã có đóng góp trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Theo đó, báo cáo phục vụ công tác bình ổn giá là các báo cáo phải nộp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá để phục vụ công tác bình ổn giá về: kết quả sản xuất, kinh doanh; số lượng, khối lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa hiện có; các yếu tố hình thành giá; giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ bình ổn giá; các thông tin, tài liệu khác phục vụ công tác bình ổn giá.
 
Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về tiền chênh lệch, đó là số tiền mà tổ chức, cá nhân có được do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quyết định; tiền chênh lệch được tính bằng chênh lệch giá do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá cụ thể hoặc mức giá tối đa hoặc mức giá tối đa của khung giá đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quyết định được tính cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ nhân (x) với số lượng hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân đã bán, cung ứng.
 
Về hành vi vi phạm về lập phương án giá, Thông tư nêu rõ: hành vi lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ không đúng với hướng dẫn về phương pháp định giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành là hành vi lập phương án giá không áp dụng hoặc áp dụng không đúng các căn cứ, nguyên tắc định giá; sử dụng không đúng, không đủ các số liệu, định mức kinh tế kỹ thuật để xây dựng các mức giá; không tính toán đúng các khoản mục chi phí, yếu tố hình thành giá theo quy định; phân bổ chi phí không theo hướng dẫn hiện hành (nếu có) đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; sử dụng các mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự để so sánh mà không bảo đảm các yếu tố so sánh theo quy định của phương pháp so sánh.
 
Hành vi tăng giá bất hợp lý là hành vi tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai; Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu đăng ký lại, kê khai lại mức giá theo quy định của pháp luật.
 
Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=123788691&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=123792016&p_details=1

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 25/3/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 09/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam, cụ thể như sau:

-Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam

-Tên tiếng Anh : Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund

-Tên viết tắt: ENF

-Thời hạn hoạt động của Quỹ: không giới hạn

Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 53.203.406.730 VNĐ (năm mươi ba tỉ hai trăm lẻ ba triệu bốn trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm ba mươi đồng)

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.320.340,67 Chứng chỉ quỹ

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Ngày 28/11/2013, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi (Hiến pháp năm 2013). Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta. Hiến Pháp năm 2013 vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH. Bản Hiến pháp mới có bố cục gồm 11 Chương, 120 điều với nhiều điểm mới, tiến bộ cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến.

Ngày 24/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 005/2014/TBGD ngày 10/3/2014 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên. Công ty thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 10/3/2014. Cụ thể:

- Số cổ phiếu đăng ký bán: mức tối đa là 3.500.000 cổ phiếu và tối thiểu là 2.500.000 cổ phiếu;

- Giá bán dự kiến/Nguyên tắc xác định giá: Khoảng giá từ 8.000 đồng/cổ phiếu đến 11.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên tắc xác định giá theo quy định hiện hành của Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh;

- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 25/3/2014 đến ngày 25/4/2014;

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận lô lớn;

- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam – CN TP. HCM.

Ngày 24/3/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo Báo cáo kết quả chào bán số 20.14/PAN/UBCK-BC ngày 18/3/2014) của CTCP Xuyên Thái Bình. Theo đó, CTCP Xuyên Thái Bình đã thực hiện phát hành thành công 20.312.500 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành).

 Ngày 21/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 39/2014/CV-KSS ngày 20/3/2014 của CTCP Khoáng sản Na Rì HAMICO. Theo Báo cáo, CTCP Khoáng sản Na Rì HAMICO đã phát hành 15.242.500 cổ phiếu.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162087778&_afrLoop=64701237592000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D64701237592000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162087778%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dxuoyuayyt_79

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162087779&_afrLoop=64699269537000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D64699269537000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162087779%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dxuoyuayyt_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162087777&_afrLoop=64958710413000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D64958710413000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162087777%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dxuoyuayyt_116

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhriengle/vichitiet110?dDocName=APPSSCGOVVN162087776&_afrLoop=64960475915000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D64960475915000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162087776%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dxuoyuayyt_133

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162087775&_afrLoop=64964766546000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D64964766546000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162087775%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dxuoyuayyt_150

Ngân hàng Nhà nước đăng tin: Ngày 25/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm với Ngân hàng Cộng hoà dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào về công tác thanh tra giám sát ngân hàng.

Theo chương trình làm việc từ 25-27/3, các chuyên gia của NHNN sẽ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với đoàn cán bộ của Ngân hàng CHDCND Lào một số vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN. Các chuyên đề cụ thể gồm: Phân tích, giám sát tình hình hoạt động đối với các tổ chức tín dụng; Phương pháp giám sát tình hình hoạt động thông qua hệ thống thông tin, báo cáo; Hệ thống cảnh báo sớm; Quản lý, thanh tra và giám sát các ngân hàng thương mại có sản phẩm, dịch vụ điện tử. Trong khuôn khổ chương trình trao đổi kinh nghiệm, đoàn cán bộ của Ngân hàng CHDCND Lào sẽ có các buổi thăm và làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) về thanh tra và giám sát các NHTM có sản phẩm, dịch vụ điện tử.

Ngày 25/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1861/NHNN-CNTH thông báo thay đổi thành viên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH).

Theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng thương mại cổ phần, Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho một số đơn vị thành viên ngừng tham gia và tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 01/4/2014, cụ thể:

Các Đơn vị tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng gồm có:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Tây, mã ngân hàng: 79203002, điểm kết nối TTLNH tại NHNN – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Bình Dương (HO), mã ngân hàng: 74655001, điểm kết nối TTLNH tại NHNN – Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Ngày 24/3/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 1840/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị mở văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam.

Cụ thể, tên của văn phòng được mở là Văn phòng đại diện Hà Nội - Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam. Văn phòng này có địa chỉ tại phòng 1076, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 của Thống đốc NHNN về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Sau thời gian 6 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam không khai trương hoạt động văn phòng đại diện, văn bản này không còn giá trị.

Ngày 24/3/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 528/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Cụ thể, Thống đốc NHNN bổ sung Khoản 15 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn các nội dung hoạt động: “Dịch vụ quản lý tiền mặt, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn”.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung trên.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 283/GP-NHNN nêu trên.

Ngày 24/3/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-NHNN chấp thuận việc thay đổi vốn được cấp của Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp ghi tại Điều 1 Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 27/NH-GP ngày 31/10/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Oversea - Chinese Banking Corporation Limited - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thành “25.000.000 USD (Hai mươi lăm triệu đô la Mỹ).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 27/NH-GP nêu trên.

Trước đó, ngày 25/3/2010, Thống đốc NHNN đã có Quyết định chấp thuận việc sửa đổi nội dung vốn được cấp trong Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Oversea – Chinese Banking Corporation Limited Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ 15 triệu USD lên mức 19 triệu USD.

Xét về góc độ tăng trưởng, huy động vốn và cho vay trong quý I/2014 của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn ở mức thấp và chậm. Tăng trưởng tín dụng 03 tháng đầu năm ước đạt 0,12%. Tuy nhiên, đây là diễn biến bình thường, xuất phát từ đặc điểm của quý đầu năm, gắn liền với tính thời vụ và trực tiếp tác động bởi yếu tố lễ hội của dịp Tết cổ truyền âm lịch. Phân tích sâu, tín dụng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu, tín dụng vẫn tăng và tăng trưởng khá. Theo đó, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ tháng 01/2014 tăng 1,6%; tháng 02/2014 tăng 1,3% và dự ước 03 tháng đầu năm tăng 3,8%; tín dụng đối với 05 nhóm lĩnh vực ưu tiên đạt 133.081 tỷ, tăng 3,84% so với cuối năm 2013. Điều này chứng tỏ dòng vốn tiếp tục điều chỉnh theo cơ cấu tích cực và phù hợp với diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211757119&_afrLoop=573232995670800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D573232995670800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211757119%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Du7dps9bys_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211757125&_afrLoop=573270904489000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D573270904489000%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211757125%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Du7dps9bys_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211757121&_afrLoop=573276604261400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D573276604261400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211757121%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Du7dps9bys_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211757123&_afrLoop=573319835187800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D573319835187800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211757123%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Du7dps9bys_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211757122&_afrLoop=573321891048800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D573321891048800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211757122%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Du7dps9bys_629

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211757117&_afrLoop=573323635328600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D573323635328600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211757117%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Du7dps9bys_754

 Tạp chí Thuế có tin: Chiều ngày 24/3 ( theo giờ địa phương), ngay trước phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp xúc với nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước tham dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, Thủ tướng Na Uy, Thủ tướng New Zealand, Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Pakistan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga…

Trong cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển to lớn trong quan hệ hai nước thời gian qua. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Thủ tướng Lý Khắc Cường trong chuyến thăm gần đây đã cùng phía Việt Nam đề ra các kế hoạch cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, mong muốn Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương sớm họp bàn các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết đã chỉ đạo Phân ban Việt Nam của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương chuẩn bị tốt để sớm họp và đạt được kết quả tốt nhất. Chủ tịch Tập Cận Bình mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sớm thăm Trung Quốc và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời mời.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/tin-tuc-su-kien/147-tin-host/4549-de-nghi-my-cong-nhan-co-che-thi-truong.html

Ngày 21/3,  Văn phòng Chính phủ có Thông báo số  116/TB-VPCP truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia giao các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị triển khai kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, ngay sau lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 1 Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Bộ Tài chính, Công thương và Giao thông vận tải ban hành Quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đơn vị trong việc cung cấp, trao đổi, xử lý dữ liệu thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; chủ động xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm để triển khai kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia.
 
Phó Thủ tướng giao các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Cơ quan thường trực cần chuẩn bị tốt các công việc phục vụ kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng tiến độ, thời gian đã đề ra.  Phó Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung Bộ Quốc phòng tham gia thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và việc kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với tất cả các cảng biển, nghiên cứu mở rộng kết nối tiếp với các cửa khẩu đường bộ.  

Xem chi tiết:
http://tapchithue.com.vn/tin-tuc-su-kien/148-tieu-diem/4548-chuan-bi-ket-noi-cong-quoc-gia-giai-doan-2.html

Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát đối với các lô hàng bột ngọt NK, để kịp thời ngăn chặn việc nhập lậu của mặt hàng này vào Việt Nam.
 
Trước đó, đơn vị phát hiện một số lô hàng bột ngọt (mì chính) từ thị trường Trung Quốc, Thái Lan xuất sang Việt Nam theo đường nhập lậu không chính ngạch để trốn thuế. Các sản phẩm bột ngọt nhập lậu không được đăng kí chất lượng, không được cơ quan chức năng kiểm định không có nguồn gốc xuất xứ, giả thương hiệu như Ajinomoto, Miwon, Vedan. Bên cạnh đó còn một số lô hàng NK chính ngạch khai báo gian lận về số lượng, trị giá để trốn thuế. Hiện tượng trên đã ảnh hưởng lớn đến thị trường bột ngọt trong nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến các thương hiệu kinh doanh của Việt Nam.
 
Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục tăng cường kiểm tra các lô hàng bột ngọt NK, kịp thời phát hiện hành vi gian lận trong khai báo về số lượng, về giá để xử lí theo quy định của pháp luật. Đặc biệt lưu ý đối với các DN khai báo NK các lô hàng không nhãn mác, các lô hàng NK bột ngọt nhưng khai sai mã hàng hóa khác để trốn thuế hoặc để làm giả nhãn hiệu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần tăng cường rà soát, kiểm tra, đối chiếu các DN NK cùng một mặt hàng bột ngọt của cùng một đối tác nhưng có giá khai báo khác nhau, phân loại các DN có dấu hiệu vi phạm trốn thuế để tổ chức điều tra xác minh làm rõ.
 
Xem chi tiết:
 
 
Tạp chí Tài chính đăng tin: Ngày 25/03/2014, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp thủ tục hải quan điện tử áp dụng trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường – chủ trì Hội nghị.

Mục đích của Hội nghị là nhằm đánh giá lại quá trình chạy thử trên Hệ thống VNACCS/VCIS; Giới thiệu cho các doanh nghiệp (DN) về những lợi ích của Hệ thống VNACCS/VCIS và Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2014.

Báo cáo sơ kết đánh giá quá trình chạy thử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội, Nguyễn Văn Hồng cho biết, tính đến ngày, 17/03/2014, tại Cục đã có 2.323/2.732 DN khai thử nghiệm thành công trên hệ thống VNACCS, trong đó có 100% DN thường xuyên làm thủ tục trên địa bàn (1.035 DN), ngoài ra là các DN không thường xuyên và các DN làm thủ tục tại địa bàn đơn vị hải quan khác.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội hiện là đơn vị dẫn đầu toàn Ngành về tiến độ và kết quả triển khai chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Ông Nguyễn Văn Hồng chia sẻ, để đạt được kết quả trên, ngoài việc chủ động, tích cực triển khai của Cục Hải quan TP. Hà Nội, không thể thiếu sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng DN tham gia vào quá trình chạy thử hệ thống này.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Hai-quan-Ha-Noi-Hon-2300-doanh-nghiep-khai-thu-nghiem-thanh-cong-VNACCS/46854.tctc

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, ngay trong tháng 3/2014, Tổng cục Thuế sẽ công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế trên website www.gdt.gov.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, hạn chế hành vi lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế sẽ công khai thông tin về các hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp… Với mỗi trường hợp vi phạm, cơ quan thuế sẽ công bố đầy đủ tên người nộp thuế, mã số thuế và hàng loạt thông tin khác. Riêng các thông tin về doanh nghiệp có rủi ro về thuế sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Tổng cục Thuế. Thông tin về hóa đơn được công bố trên trang tra cứu về hóa đơn của Tổng cục Thuế. Doanh nghiệp không còn vi phạm thì cơ quan thuế sẽ đưa ra ngoài danh sách không còn thuộc diện rủi ro.

Theo kế hoạch năm 2014, ngành Thuế sẽ tăng cường quản lý doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế thông qua các biện pháp như triển khai rộng rãi dịch vụ đối chiếu chéo bảng kê hóa đơn trong toàn hệ thống, hoàn thành đề án cấp mã chống làm giả hóa đơn.

Xem chi tiết:

 
Andrei Klepach - Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga hôm qua cho biết dòng vốn rút khỏi nước này trong quý I có thể lên tới 65-70 tỷ USD, do nhà đầu tư lo ngại các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Con số này thậm chí vượt 63 tỷ USD rút khỏi Nga cả năm ngoái và cao hơn dự đoán trước đó của cố vấn kinh tế Tổng thống Nga - ông Alexei Kudrin (50 tỷ USD). Lời cảnh báo của Moscow đưa ra ngay khi lãnh đạo thế giới tuyên bố loại Nga ra khỏi nhóm G8. Ben Rhodes - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ - Barrack Obama cho biết G7 sẽ họp ở Brussels (Bỉ) vào tháng 6. Ông tuyên bố G7 không cần sự tham gia của Nga chừng nào nước này còn "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ không bám lấy G8, do diễn đàn này đã phần nào lỗi thời và bị thay thế bởi nhóm G20, gồm cả các nền kinh tế mới nổi.

"G8 là một tổ chức không chính thức và không phát hành bất cứ thẻ thành viên nào, cũng như theo định nghĩa của nó thì G8 không thể loại bỏ bất cứ ai. Tất cả các vấn đề tài chính và kinh tế được quyết định tại G20, còn G8 có mục đích tồn tại như một diễn đàn giữa các nước phương Tây hàng đầu với Nga", ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Tin-tuc/70-ty-USD-co-the-chay-khoi-Nga/46833.tctc

Báo hải quan online đăng tin: Ngày 19-3, tại Hội nghị triển khai Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26-2-2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực ngày 12-4-2014) cho các cán bộ từ cấp đội trở lên, Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện, tránh thất thu và phát sinh nợ đọng.

Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26-2-2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có nhiều điểm mới. Theo đó, công tác tham vấn giá không chỉ ở khâu thông quan mà tập trung nhiều ở khâu kiểm tra sau thông quan (“hậu kiểm”).

Trong đó, công việc tham vấn giá tại Phòng Thuế XNK được chuyển về cho khâu sau thông quan. Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Lê Đình Lợi cho biết, trung bình một năm Phòng Thuế XNK - Cục Hải quan TP.HCM thực hiện tham vấn giá 8.000 hồ sơ, sắp tới công việc này do Hải quan cửa khẩu và sau thông quan thực hiện. Như vậy, để đáp ứng được yêu cầu công việc, các đơn vị phải quan tâm bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện hiệu quả công tác tham vấn giá, tránh để thất thu, phát sinh nợ đọng.

Trong năm 2014, sẽ có thêm các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường kết nối vào Cơ chế hải quan Một cửa quốc gia (NSW).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tốt các công việc để thực hiện việc kết nối giai đoạn 2 vào Cổng thông tin NSW.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu, ngay sau Lễ kết nối kĩ thuật giai đoạn 1 Cổng thông tin Cơ chế hải quan Một cửa quốc gia (ngày 26-2-2014), các bộ: Tài chính, Công Thương và Giao thông vận tải ban hành Quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đơn vị trong việc cung cấp, trao đổi, xử lí dữ liệu thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; chủ động xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm để triển khai kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia.
 
Ngày 24-3, tại trụ sở Văn phòng Cục Thuế TP.HCM và 24 Chi cục Thuế quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt diễn ra hoạt động hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013. Đây là ngày đầu tiên trong Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2013 do Cục Thuế TP.HCM tổ chức và thực hiện đến ngày 30-3-2014.
 
Theo ghi nhận của phóng viên tại trụ sở Văn phòng Cục Thuế TP.HCM, trong ngày đầu tiên của Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2013, nhiều người nộp thuế đã đến cơ quan Thuế từ rất sớm để được hỗ trợ. Tuy nhiên, so với năm trước, số lượng cá nhân và DN đến cơ quan Thuế đã giảm rõ rệt không xảy ra tình trạng phải chen lấn hay xếp hàng dài chờ đợi.
 
Dịch vụ khai thuế qua mạng Internet được Cục Thuế Đà Nẵng triển khai thí điểm vào năm 2009. Như vậy, sau 5 năm từ 35 DN tham gia thời điểm ban đầu, đến nay con số này đã tăng lên 6.815 DN. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều DN trên địa bàn chưa mặn mà với dịch vụ khai thuế hiện đại này. 

Theo nhận định của Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng Nguyễn Đình Ân, việc triển khai dịch vụ khai thuế điện tử là khâu đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, góp phần thúc đẩy hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức và đặc biệt là áp dụng công nghệ tin học vào quản lý thuế. Qua triển khai trên địa bàn cho thấy những tiện ích mang lại cho người nộp thuế như: tờ khai thuế hàng tháng, quý được thực hiện 24/24 giờ, các ngày trong tuần; tiết kiệm được công sức, thời gian đi lại, giấy tờ và các khoản chi phí liên quan khác…

Theo đánh giá của Cục Thuế Đà Nẵng, việc kê khai thuế qua mạng hiện nay vẫn còn hạn chế do số DN còn lại chưa đăng ký qua mạng có quy mô quá nhỏ chưa chấp nhận được chi phí mua chữ ký số, trình độ kế toán hạn chế. Mặt khác, hệ thống công nghệ thông tin đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu như: xảy ra sự cố nghẽn mạng, có thời điểm các DN không gửi được hồ sơ khai thuế qua mạng Internet... ảnh hưởng công tác tuyên truyền DN hợp tác và thực hiện kê khai qua thuế qua mạng.

Cục Thuế Đà Nẵng cũng cho rằng, chính sách thuế thường xuyên sửa đổi bổ sung làm cho cơ quan Thuế và người nộp thuế mất nhiều công sức cho việc cập nhật. Việc sửa đổi bổ sung chính sách thuế và phần mềm hỗ trợ kê khai đôi lúc không khớp đúng, khó sử dụng trong khi trình độ tin học của người nộp thuế còn hạn chế đã làm cho người nộp thuế lúng túng, khó khăn trong việc cập nhật thực hiện theo yêu cầu nâng cấp của cơ quan Thuế.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chong-that-thu-qua-gia-o-khau-hau-kiem.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/them-thu-tuc-hanh-chinh-tham-gia-co-che-mot-cua.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cuc-thue-tp-hcm-to-chuc-ho-tro-quyet-toan-thue-nam-2013.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/da-nang-dn-chua-man-ma-voi-khai-thue-dien-tu.aspx

(T.Hằng - tổng hợp)