Bán quyền thu phí sử dụng đường bộ không quá 10 năm

Đó là một trong những điểm đáng lưu ý tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP, quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Bán quyền thu phí sử dụng đường bộ không quá 10 năm

Theo đó, thời hạn bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được xác định cho từng Hợp đồng nhưng tối đa không quá 10 năm. Bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ là việc Nhà nước chuyển giao quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ cho tổ chức, cá nhân thực hiện trong một thời hạn nhất định theo Hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Việc bán quyền thu phí được thực hiện theo hình thức đấu giá; trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Số tiền thu được từ bán quyền thu phí sau khi trừ các chi phí có liên quan được sử dụng để đầu tư phát triển và bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính là cơ quan quyết định việc bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc Trung ương quản lý theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định việc bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý...

(NP)