Bổ sung 2 loại chi phí phát sinh khi xử lý tài sản dự án NN

Từ ngày 15/02/2014, việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước sẽ được thực hiện theo Thông tư 198/2013/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, bổ sung thêm 02 loại chi phí phát sinh được thanh toán trong quá trình xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước là:

- Chi phí kiểm kê, phân loại, giám định tài sản;

- Chi phí xác định giá trị tài sản, chi phí thuê thẩm định giá.

Ngoài ra, vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ các công trình phục vụ dự án cũng có thể được bán chỉ định đối với trường hợp giá trị dưới 50 triệu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

a) Bán trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương);

b) Điều chuyển tài sản giữa các Bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc trung ương quản lý với cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định:

a) Điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

b) Điều chuyển tài sản để phục vụ hoạt động của các dự án khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương;

c) Bán tài sản không thuộc phạm vi điểm a khoản 1 Điều này;

d) Thanh lý tài sản.

Lưu ý, việc quyết định điều chuyển tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyết định điều chuyển, bán, thanh lý xe ô tô các loại quy định tại khoản này được thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

(T.H)