Bộ Tài chính đề xuất quy định về bán cổ phần lần đầu của DNNN

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý  dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, về các phương thức bán cổ phần lần đầu, Bộ Tài chính cho biết, ngoài 3 phương thức bán cổ phần hiện hành (đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp), dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung thêm phương pháp mới là phương pháp dựng sổ (Book building) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 Phương thức dựng sổ để bán cổ phần này là một phương thức phổ biến trên thế giới cần được nghiên cứu áp dụng trong quá trình cổ phần hóa. Phương pháp dựng sổ là quá trình tạo lập, tiếp nhận và ghi lại cầu cổ phiếu của nhà đầu tư, tổ chức phát hành sẽ thực hiện chào bán ra công chúng thông qua bảo lãnh phát hành. Theo đó, tổ chức bảo lãnh phát hành phối hợp với tổ chức phát hành xác định khoảng giá dự kiến và dựa vào nhu cầu của thị trường trên cơ sở dựng sổ lệnh về nhu cầu nhà đầu tư để xác định mức giá cuối cùng.

Về xử lý cổ phần không bán hết, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, số lượng cổ phần không bán hết Ban Chỉ đạo cổ phần hóa được quyền chào bán công khai cho các nhà đầu tư đã thực hiện đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất. Đồng thời, tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 116/2015/NĐ-CP đã quy định cho phép bán trước cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn.

Để phù hợp với tình hình thực tế, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn việc xử lý số cổ phần chưa bán được như sau: Trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá thực hiện bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Số lượng cổ phần chưa bán được sẽ được điều chỉnh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn đề lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm với khối lượng đã đăng ký mua hợp lệ. Nếu nhà đầu tư không mua, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định trên.

Trường hợp đã bán được một phần số cổ phiếu chào bán trong cuộc đấu giá công khai, số lượng cổ phần chưa bán được trong cuộc đấu giá công (bao gồm cả số lượng cổ phần các nhà đầu tư đã trúng giá nhưng từ chối mua) sẽ do Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá hợp lệ để thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này theo đúng khối lượng đã đăng ký và mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán.

Nếu không bán hết cổ phiếu cho các nhà đầu tư sau khi đã thỏa thuận, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định trên.

(PV)