Chuyển đổi mô hình công ty phát triển hạ tầng KCN

Thủ tướng đã ban hành Quyết định 74/2013/QĐ-TTg về việc chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng KCN theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành công ty TNHH 1 thành viên.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 31/12/2016, để được hưởng ưu đãi chính sách khi chuyển đổi mô hình, các công ty phải hội đủ những điều kiện sau đây khi chuyển đổi. Cụ thể:

Thứ nhất, công ty phải có khả năng tự cân đối thu chi mà NSNN không phải cấp bù trong 3 năm liên tiếp.

Thứ hai, công ty phải là chủ đầu tư cúa ít nhất 1 khu công nghiệp đã hoàn thành xây dựng cơ bản.

Thứ ba, công ty phải có doanh thu ít nhất của một trong những hoạt động sản xuất nằm ngoài kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Cuối cùng, công ty phải có tài sản chuyển giao đáp ứng vốn điều lệ theo quy định của công ty TNHH và không thấp hơn mức vốn pháp định theo Luật kinh doanh BĐS.

Các Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty - ĐVSNCT thành Công ty TNHH MTV tại các địa phương. Trong đó,  Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc xử lý các vấn đề về tài chính khi chuyển đổi Công ty - ĐVSNCT thành Công ty TNHH MTV.

(Nhật Nam)