Hướng dẫn thu vào NSNN đối với cổ tức được chia cho vốn nhà nước đầu tư tại DN

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 61, hướng dẫn thu vào NSNN đối với cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, ngành địa phương đại diện chủ sở hữu.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước quy định bao gồm: Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức của năm tài chính tạm chia trong năm và số cổ tức các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

Số lợi nhuận được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số lợi nhuận của năm tài chính tạm chia trong năm và số lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Quyết định của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Doanh nghiệp quy định trên thực hiện khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước và thực hiện nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện, nộp tờ khai về cổ tức, lợi nhuận được chia cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Bộ, ngành đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách Trung ương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước so với thời hạn quy định thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước là một khoản thu ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước có trách nhiệm nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời khoản cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016.

(PV)