Nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu DN thông qua xử lý nợ

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 194/2013/TT-BTC về tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cố phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó,  công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) quyết định giảm trừ nghĩa vụ với mức tối đa bằng: (số âm vốn của chủ sở hữu) - (phần giảm trừ của các chủ nợ khác).

Khi chính thức trở thành công ty cổ phần, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế thì DATC cùng các chủ nợ khác xem xét và tiếp tục giảm trừ tối đa bằng số lũy kế.

Điều kiện mức giảm trừ căn cứ vào phương án tái cơ cấu đã được duyệt  và số âm vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Bên cạnh đó, Thông tư đưa ra nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần. Theo đó, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu, doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công ty Mua bán nợ chỉ quyết định mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu/cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu. Việc mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.

(T.H)