Quảng Bình thúc doanh nghiệp Nhà nước đẩy nhanh cổ phần hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản số 03/UBND-KTN ngày 05/01/2016 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 27/11/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại văn bản, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh quản lý đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp một cách toàn diện từ mô hình tổ chức, quản lý, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, đầu tư, nguồn nhân lực, thị trường nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; xác định thực hiện cổ phần hóa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để quyết tâm hoàn thành đúng lộ trình.

Các công ty nông, lâm nghiệp cần khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1682/TTg-ĐMDN ngày 21/9/2015.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành lộ trình chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương quản lý về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đảm bảo đúng quy định và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng phương án chuyển đổi báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

(T.H)