Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp mời thầu Gói thầu số 13: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ; Phần điện + chống sét nhà làm việc; Hệ thống cấp điện nhà công vụ; Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà.

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 13.

- Nội dung gói thầu: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ; Phần điện + chống sét nhà làm việc; Hệ thống cấp điện nhà công vụ; Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước và vốn hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2015 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Số 45-47-49, đường Nguyễn Thái Bình, Khu 500 căn, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3874 275 - Fax : 067.3853 722.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 45-47-49, đường Nguyễn Thái Bình, Khu 500 căn, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 28/01/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 28/01/2015, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp.

HSDT phải kèm theo bảo đảm dự thầu là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) bằng hình thức bảo đảm Ngân hàng hoặc tiền mặt.

Trong trường hợp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt thì phải được chuyển về Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp vào tài khoản: 1020 10000 500236 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày tính từ thời điểm đóng thầu.

(eFinance)