Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật - Cục Quản lý nợ mời thầu in ấn sổ tay

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Tăng cường phân cấp và quản lý tài chính dự án - giai đoạn 3, viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á đang cần lựa chọn đơn vị in ấn các cuốn sổ tay là các sản phẩm của Dự án. Ban Quản lý Dự án đề nghị các đơn vị có quan tâm cung cấp chào giá để Ban Quản lý Dự án lựa chọn theo chi tiết tại Đề xuất xin báo giá đính kèm.

1. Tên gói thầu: In ấn Sổ tay.

2. Thời gian thực hiện: tháng 12/2014 - 1/2015.

3. Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh (trên cơ sở lựa chọn 3 chào giá).

4. Phương thức lựa chọn: đánh giá hồ sơ chào hàng.

5. Thời gian chào hàng:

· Thông báo chào hàng cạnh tranh: Từ ngày 15/12/2014 - 19/12/2014, thông báo trên trang web điện tử của Bộ Tài chính.

· Nhận hồ sơ chào hàng: từ 10h00 ngày 15/12/2014 đến trước 10h00 ngày 19/12/2014.

6. Địa điểm nhận hồ sơ chào hàng: Văn phòng Ban Quản lý dự án (P309) - Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

(eFinance)