Bản quyền phần mềm quản trị, giám sát hệ thống, quản lý yêu cầu hỗ trợ

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Bản quyền phần mềm quản trị, giám sát hệ thống, quản lý yêu cầu hỗ trợ và cổng kết nối ra bên ngoài” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên gói thầu: Bản quyền phần mềm quản trị, giám sát hệ thống, quản lý yêu cầu hỗ trợ và cổng kết nối ra bên ngoài.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm quản trị, giám sát hệ thống, quản lý yêu cầu hỗ trợ và cổng kết nối ra bên ngoài.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.         

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00, ngày 23 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 4 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT:

Tổng cục Thuế - Tầng 9, Toà nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043.768 9679; Fax: 043.7689744.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị: 90.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo lãnh: Theo hình thức nộp thư bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 4 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 4 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)