Bán thóc dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng tổ chức bán thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2015.

1. Số lượng: 2.579.958 kg thóc tẻ, nhập kho vụ Đông xuân 2013.

2. Địa điểm xuất kho:

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 1.229.958 kg.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: 1.350.000 kg.

3. Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

4. Giá bán: 5.200 đồng/kg. Giá bán thóc tẻ rời, không có thuế GTGT, giao trên phương tiện bên mua, tại cửa kho dự trữ.

5. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 19/10/2015.

6. Thời gian mở cửa kho xuất bán: Từ ngày 19/10/2015 đến 31/12/2015.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thóc xin liên hệ: phòng KH&QLHDT, điện thoại 0511-3714551, fax: 0511-3813082.

(eFinance)