Bảo dưỡng cân ô tô năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu "Bảo dưỡng cân ô tô năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax:02193.860689, Fax02193.866637.

2. Tên dự án: Bảo dưỡng cân ô tô năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 114/QĐ-HQHG ngày 18/03/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 90.000.000 đồng.

(Bằng chữ: chín mươi triệu đồng).

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Gói thầu: Bảo dưỡng cân ô tô năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

90.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn, một túi

hồ sơ

Tháng 03/2016

Trọn gói

Định kỳ 02 lần/năm: tháng 5 và tháng 11/2016

 
(eFinance)