Bảo dưỡng máy sắc ký khí

(eFinance Online) - Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu thông báo kế hoạch Bảo dưỡng máy sắc ký khí.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Điện thoại: 04 38722634; Fax: 04 38723582.

- Email: linhtl.2709@gmail.com.

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): không có.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 87/QĐ-PTPL ngày 11/07/2016 do Giám đốc Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ký phê duyệt.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổ chức, cá nhân giám sát

1

Bảo dưỡng máy sắc ký khí (GC6890N), máy sắc ký lỏng (HPLC1100), máy sắc ký lỏng khối phổ 3 lần tứ cực nối tiếp (LCMS/MS).

 

111.500.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2016

Trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên ký biên bản bàn giao, thanh lý

2

Bảo dưỡng máy sắc ký khí GC/MS, máy sắc ký khí khối phổ GCMS/MS, 2 máy quang phổ hồng ngoại Nicolet 6700

 

156.500.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2016

Trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên ký biên bản bàn giao, thanh lý

3

Bảo dưỡng máy nhiễu xạ tia X (XRD), máy huỳnh quang tia X (XRF), máy phân tích Lưu huỳnh cacbon G4HF

 

206.100.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2016

Trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên ký biên bản bàn giao, thanh lý

4

Bảo dưỡng máy quang phổ tử ngoại Cintra303, máy đo sức căng bề mặt, máy chuẩn độ tự động

 

29.000.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2016

Trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên ký biên bản bàn giao, thanh lý

5

Bảo dưỡng các thiết bị phân tích mẫu vải, giấy

35.700.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2016

Trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên ký biên bản bàn giao, thanh lý

6

Bảo dưỡng các thiết bị phân tích còn lại

 

67.100.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2016

Trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên ký biên bản bàn giao, thanh lý

Tổng giá trị gói thầu

605.900.000

(eFinance)